Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 6: Endangered species (Những loài có nguy có bị tuyệt chủng)

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 12 - Unit 6: Endangered species (Những loài có nguy có bị tuyệt chủng) đầy đủ và chi tiết từng Unit, bài tâp luyện tập nâng cao giúp học sinh lớp học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất nhé! 

Chúng ta bắt tay vào bài học nhé các bạn ơi ^^

 

 

Từ vựng Unit 6: Endangered species (Những loài có nguy có bị tuyệt chủng)

STT

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

Nouns

1

dinosaur

/ˈdaɪnəsɔː(r)/

khủng long

2

biologist

/baɪˈɒlədʒɪst/

nhà sinh vật học

3

biodiversity

/baɪəʊdaɪˈvɜːsəti/

đa dạng sinh học

4

disappearance

/dɪsəˈpɪərəns/

sự biến mất

5

conference

/ˈkɒnfərəns/

hội thảo

6

threat

/θret/

mối đe dọa

7

location

/ləʊˈkeɪʃn/

địa điểm

8

predator

/ˈpredətə(r)/

động vật ăn thịt

9

wetland

/ˈwetlənd/

vùng đất ngập nước

10

rhinoceros

/raɪˈnɒsərəs/

tê giác

11

evolution

/iːvəˈluːʃn/

sự tiến hóa

12

target

/ˈtɑːɡɪt/

mục tiêu

13

balance

/ˈbæləns/

sự cân bằng

14

livestock

/ˈlaɪvstɒk/

vật nuôi

15

ecosystem

/ˈiːkəʊsɪstəm/

hệ sinh thái

16

mammal

/ˈmæml/

động vật có vú

17

conflict

/ˈkɒnflɪkt/

mâu thuẫn, xung đột

18

chance

/tʃɑːns/

cơ hội

       

Verbs

1

scare

/skeə(r)/

làm sợ hãi

2

restore

/rɪˈstɔː(r)/

khôi phục

3

poach

/pəʊtʃ/

săn bắn trộm

4

estimate

/ˈestɪmeɪt/

ước tính

5

adapt (to)

/əˈdæpt/

thích nghi

6

survive

/səˈvaɪv/

sống sót

7

attribute (to)

/əˈtrɪbjuːt/

qui cho là

8

interfere

/ɪntəˈfɪə(r)/

can thiệp

9

classify

/ˈklæsɪfaɪ/

phân loại

10

witness

/ˈwɪtnəs/

chứng kiến

Adjectives

1

vulnerable

/ˈvʌlnərəbl/

dễ bị tổn thương

2

tropical

/ˈtrɒpɪkl/

thuộc về nhiệt đới

3

valuable

/ˈvæljuəbl/

có giá trị

4

artificial

/ɑːtɪˈfɪʃl/

giả, nhân tạo

Phrases

1

extinct animal

/ɪkˈstɪŋkt ˈænɪml/

động vật bị tuyệt chủng

2

Botanical Garden

/bəˈtænɪkl ˈɡɑːdn/

vườn Bách Thảo

3

rescue centre

/ˈreskjuː ˈsentə(r)/

trung tâm cứu hộ

4

law of nature

/lɔː əv ˈneɪtʃə(r)/

quy luật tạo hóa

5

rhino horn

/ˈraɪnəʊ hɔːn/

sừng tê giác

6

physical feature

/ˈfɪzɪkl ˈfiːtʃə(r)/

đặc điểm thể chất

7

breeding ground

/ˈbriːdɪŋ ɡraʊnd/

bãi chăn nuôi

8

endangered species

/ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/

các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng

9

World Wide Fund for Nature

/wɜːld waɪd fʌnd fə(r) ˈneɪtʃə(r)/

Quỹ bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã

10

living creature

/ˈlɪvɪŋ ˈkriːtʃə(r)/

cá thể sống

11

transportation and trading

/trænspɔːˈteɪʃn ənd ˈtreɪdɪŋ/

vận chuyển và buôn bán

12

elephant tusk

/ˈelɪfənt tʌsk/

ngà voi

13

lowland area

/ˈləʊlənd ˈeəriə/

vùng đất thấp

14

breeding season

/ˈbriːdɪŋ ˈsiːzn/

mùa sinh nở

 

Ex I: Find the word which has a different sound in the part underlined

 1. A. biologist B. target C. strategy D. luggage
 2. A. evolution B. extinction C. restore D. predator
 3. A. balance B. mammal C. location D. transport
 4. A. appearance B. beaten C. repeat D. cheating
 5. A. divide B. livestock C. tropical D. survive
 6. A. ecosystem B. diversity C. physical D. classify
 7. A. threaten B. breathe C. thought D. worth
 8. A. poacher B. chances C. chemical D. research
 9. A. vulnerable B. valuable C. tusk D. hundred
 10. A. walked B. gathered C. endangered D. released

Ex II: Circle the word with a different stress pattern from the others

 1. A. feature B. extinction C. habitat D. balance
 2. A. species B. natural C. interfere D. conflict
 3. A. estimate B. connected C. survive D. support
 4. A. medicine B. explanation C. product D. valuable
 5. A. assignment B. treatment C. diseases D. establish
 6. A. population B. agriculture C. statement D. dinosaur
 7. A. collective B. announcement C. complete D. benefit
 8. A. wildlife B. conduct C. different D. visitor
 9. A. maintain B. preserve C. predator D. location
 10. A. happen B. appearance C. quantity D. grassland

Ex VIII:: Odd one out 

 1. A. poacher B. psychologist C. universe D. servant
 2. A. dinosaur B. botanical C. rhino D. mammoth
 3. A. creature B. animal C. livestock D. opportunity
 4. A. status B. exist C. rescue D. survive
 5. A. vulnerable B. meaningful C. comfortable D. performance
 6. A. tropical B. conservation C. artificial D. efficient
 7. A. continue B. explain C. ability D. adapt
 8. A. environment B. suffer C. pollute D. contaminate
 9. A. conference B. evolution C. project D. threaten
 10. A. restore B. attribute C. ecosystem D. estimate

Ex IV: Match the words with their meanings

1. extinction

 

a. the place where a particular type of animal or plant is normally found

2.endangered

 

b. a person who illegally hunts birds, animals or fish 

3. biodiversity

 

c. made or produced to copy something natural 

4. habitat

 

d. the animals kept on a farm, for example cows or sheep

5.poacher

 

e. the situation in which a plant, an animal, a way of life stops existing

6. ecosystem

 

f. weak and easily hurt physically and emotionally 

7. livestock

 

g. connected with an area of land that is fairly flat and not very high above the sea level

8. vulnerable

 

h. at risk of no longer existing

9. artificial

 

i. all the plants and living creature in a particular area considered in relation to their physical environment

10.lowland

 

j. the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment

 

Ex V:: Circle the best word 

 1. Boosting breeding programs with captive birds to rise/increase their population is one of our goals.
 2. The first step to protecting endangered/dangered species is learning about how interesting and important they are.
 3. The spread of non-native species has largely/greatly influenced native populations around the world. 
 4. One of the biggest/largest obstacles to wildlife living in developed areas is roads.
 5. World Wild Fund is committed to stop the decline/growth of marine turtles and work for the recovery of the species. 
 6. Climate change is making the protection of endangered species increasing/increasingly challenging. 
 7. When species become endangered, it is a sign that an ecosystem is out of balance/equality
 8. Ecosystems are groups of plants and animals that are found in the same area and interact/connect with each other.
 9. A sustainable way is to get involve/involved as a volunteer and partner with governments and organizations on current conservation projects. 
 10. This is a great way to learn about wildlife conservation and achieve/gain hands-on, professional field experience. 

Ex VI: Match the verbs in column A with those in column B

A

 

B.

1.visit

 

a. enough information for a biology assignment

2. gather 

 

b. the natural habitats

3.build 

 

c. constant threats to the livestock and crops

4.maintain 

 

d. endangered species

5. lose 

 

e. anti-poaching campaigns

6.protect 

 

f. a new wildlife park

7. repair 

 

g. the lives of millions of people

8. face

 

h. a campfire

9. save

 

i. damage caused to nature

10.launch 

 

j. the balance of nature

Ex VII:: Complete the following table

No

Noun

Adjective

Verb

1


…………………………….

 

survive

2


evolution


…………………………….


…………………………….

3


…………………………….


extinct

 

4


…………………………….


…………………………….


diversify

5


…………………………….

 

restore

6


destruction


…………………………….


…………………………….

7


threat


…………………………….


…………………………….

8


…………………………….

 

transport

9


…………………………….

 

collide

10


ecology


…………………………….

 

11


……………………………

 

preserve

12


……………………………

 

exist

13


benefit


…………………………….


…………………………….

14


…………………………….


…………………………….


construct

15.


…………………………….


…………………………….


migrate

Ex VIII:: Choose the best answer

1. Some people attribute the rapid extinction of species to …………… causes such as earthquakes or drought.

A. man-made

B. natural

C. artificial

D. tropical 

2. If human beings lose biodiversity, they will lose the chance to …………..new medicines that could save the lives of millions of people each year.

A. discover

B. invent

C. design

D. exploit

3. Wildlife becomes ………………..because their natural habitats are destroyed by human beings.

A. extinct

B. threaten

C. polluted

D. endangered

4. Programs to……………. public awareness are also conducted to educate visitors on the critical need to protect aquatic animals. 

A. develop

B. grow

C. raise

D. rise

5. Farmers should also …………….the use of pesticides in farming to avoid polluting the rivers, meadows and rice fields. 

A. launch

B. strengthen

C. limit

D. commence

6. The government should also ban the transportation and …………..of ivory products.

A. trading

B. buying

C. selling

D. making

7. World Wide Fund work with partners at all …………from community leaders to governments and multinational bodies.

A. ages

B. levels

C. ranges

D. ranks

8. The balance within an ecosystem is not always easy to ……………as the loss of one species often triggers the loss of others.

A. conserve

B. protect

C. save

D. maintain

9. There are some projects that young people can take part in to add to the ………………… of endangered species. 

A. conservation

B. development

C. introduction

D. provision

10. ………………..coastal development also has a negative impact on turtles because it limits their nesting ground.

A. Sustainable

B. Critical

C. Uncontrolled

D. Controlled

Ex IX: Fill in the gap with a suitable word/phrase given

chance

illegal

wildlife

effective

restore

efforts

protection

populations 

species

vulnerable

 

 1. We decided to invest significant effort, time and money in supporting ……………..comeback in all of our areas.
 2. This can be achieved by creating the right conditions for such comeback to happen and active measures such as reintroduction, population enhancement and species……………….
 3. Being the largest land mammal on earth, elephants are a keystone ………….and play an important role in the environment where they live. 
 4. People should reduce the use of water in their home and garden so that animals that live in or near water can have a better ……………of survival. 
 5. Some groups of animals are particularly ………………to chemical pollutants and suffer greatly as a result of the high levels of pesticides in their habitat.
 6. Shooting, trapping or forcing a threatened or endangered animal into captivity is also …………....and can lead to their extinction. 
 7. The National Wildlife Federation works to defend, strengthen, fund and ensure 

…………………implementation of the Endangered Species Act and other wildlife protection laws.

 1. The organization works to maintain healthy ………….….. of fish, wildlife and plant species through promoting broad-based conservation efforts.
 2. The conservation of endangered species helps to …………….the balance in ecosystems and is important for human beings. 
 3. Although there are a many species across the globe, there are also lots of ………………underway to conserve them.

Ex X: Fill in the gaps with the correct form of the word in brackets

 1. Many plants and animals are becoming endangered or extinct because of habitat……………., over harvesting and poaching. (DESTROY)
 2. Some sea creatures have become ………………. or critically endangered largely because of overfishing and climate change. (DANGER)
 3. Some species face threats from human activities such as poaching, ………………..and economic development. (AGRICULTURE)
 4. Elephants are smart, ……………….., self-aware and highly social creatures. (EMOTION)
 5. Today elephants face the biggest threats to their ……………….due to ivory poaching, human - wildlife conflict and habitat destruction. (SURVIVE)
 6. Our natural world provides us with many indispensable services including clean air and water, food and medicine, ……………. and recreational benefits. (COMMERCE)
 7. World Wild Funds aims to ………………….preserve the rich biodiversity of polar bear habitats. (SUSTAINABLE)
 8. One of the best ways to protect endangered species is to prevent their decline and ……………… in the first place. (DETERIORATE) 
 9. A well ………………. ecosystem means that human beings can easily get access to clean air and water, and fertile land for agriculture. (BALANCE)
 10. …………………is also a valuable opportunity to get involved in scientific research aimed at wildlife conservation. (VOLUNTEER)