Sách giáo khoa - Lớp 11

  Từ vựng tiếng Anh lớp 11 - Unit 9: Cities of the future ( thành phố của tương lai)

  Từ vựng tiếng Anh lớp 11 - Unit 9: Cities of the future ( thành phố của tương lai) là tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh chủ đề Cities of the future giúp các em học sinh lớp 11 học tập thật tốt về từ vựng nhé 

  Trước khi bắt tay vào bài học nếu bạn chưa nắm vững từ vựng Unit cũ có thể học bài: 

  I. Từ vựng Unit 9: Chủ đề Cities of the future

  Unit 9: Chủ đề Cities of the future

  STT

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch

  Ví dụ

  Nouns

         

  1

  threat

  /θret/

  Mối đe dọa

  Global warming is a threat to our survival.

  2

  policy

  /ˈpɒləsi/

  Chính sách

  Our country's policy has shifted from isolationism to internationalism.

  3

  society

  /səˈsaɪəti/

  Xã hội

  Society nowadays is becoming more open-minded.

  4

  condition

  /kənˈdɪʃn/

  Điều kiện, tình trạng

  His condition is critical.

  5

  method

  /ˈmeθəd/

  Phương pháp

  You can do this exercise using different methods.

  6

  network

  /ˈnetwɜːk/

  Mạng lưới

  20 companies share the same network of information.

  7

  individual

  /ɪndɪˈvɪdʒuəl/

  Cá nhân

  Each individual must contribute to the country.

  8

  warning

  /ˈwɔːnɪŋ/

  Sự cảnh báo

  The authority has issued a warning against travelling during the Pandemic.

  9

  shortage

  /ˈʃɔːtɪdʒ/

  Sự thiếu thốn

  There is a shortage of qualified staff.

  10

  biodiversity

  /baɪəʊdaɪˈvɜːsəti/

  Đa dạng sinh học

  Biodiversity must be preserved.

  11

  facility

  /fəˈsɪləti/

  Cơ sở vật chất

  The local gym has many facilities.

  12

  space

  /speɪs/

  Không gian

  Space is mankind's final frontier to explore.

  13

  inhabitant

  /ɪnˈhæbɪtənt/

  Cư dân

  The town has 25 thousand inhabitants.

  Verbs

         

  1

  generate

  /ˈdʒenəreɪt/

  Sản xuất, tạo ra

  The plant generates enough power for 5 cities.

  2

  upgrade

  /ˌʌpˈɡreɪd/

  Nâng cấp

  I want to upgrade my phone.

  3

  identify

  /aɪˈdentɪfaɪ/

  Nhận diện, nhận ra

  The camera can identify who you are.

  4

  detect

  /dɪˈtekt/

  Phát hiện ra

  The sensors detected abnormal pressure.

  5

  install

  /ɪnˈstɔːl/

  Lắp đặt

  We have just installed a new air conditioner.

  6

  encourage

  /ɪnˈkʌrɪdʒ/

  Khuyến khích

  I always encourage him to try new things.

  Adjectives

         

  1

  insoluble

  /ɪnˈsɒljəbl/

  Không thể giải quyết được

  The problem remains insoluble.

  2

  liveable

  /ˈlɪvəbl/

  Có thể sống được

  Their house is barely liveable.

  3

  overcrowded

  /əʊvəˈkraʊdɪd/

  Quá đông đúc

  Poor people often have to live in overcrowded areas.

  4

  capable (of)

  /ɪnˈsɒljəbl/

  Có khả năng

  He is capable of eating 20 bowls of rice.

  5

  automatic

  /ˌɔːtəˈmætɪk/

  Tự động

  Our automatic doors are broken.

  6

  optimistic

  /ɒptɪˈmɪstɪk/

  Lạc quan

  I try to keep an optimistic mindset.

  7

  pessimistic

  /pesɪˈmɪstɪk/

  Bi quan

  He is very pessimistic about the future.

  8

  urban

  /ˈɜːbən/

  Thuộc về đô thị

  Urban areas attract a lot of people from the countryside.

  Phrases

         

  1

  environmentally friendly

  /ɪnˌvaɪrənˈmentəli ˈfrendli/

  Thân thiện với môi trường

  This car is environmentally friendly.

  2

  pace of life

  /peɪs əv laɪf/

  Nhịp sống

  The city has a fast pace of life.

  3

  treatment of waste

  /ˈtriːtmənt əv weɪst/

  Xử lý rác thải

  The treatment of waste in this area is done poorly.

  4

  solar-powered car

  /ˈsəʊlə(r) ˈpaʊəd kɑː(r)/

  Xe chạy bằng năng lượng mặt trời

  This is a competition to design a solar-powered car.

  5

  private transport

  /ˈpraɪvət ˈtrænspɔːt/

  Phương tiện cá nhân

  She has her own private transport.

  6

  weather forecast

  /ˈweðə(r) ˈfɔːkɑːst/

  Dự báo thời tiết

  We watch the weather forecast on TV every morning.

  7

  traffic jams

  /ˈtræfɪk dʒæmz/

  Tắc nghẽn giao thông

  We often experience traffic jams during rush hour.

  8

  developing country

  /dɪˈveləpɪŋ ˈkʌntri/

  Quốc gia đang phát triển

  Vietnam is a developing country.

  9

  waste processing plant

  /weɪst ˈprəʊsesɪŋ plɑːnt/

  Nhà máy xử lý rác thải

  There are plans to build a new waste processing plant.

  10

  city planner

  /ˈsɪti ˈplænə(r)/

  Nhà quy hoạch thành phố

  The city hired a famous city planner to develop its plan for new public buildings.

  11

  advanced technology

  /ədˈvɑːnst tekˈnɒlədʒi/

  Công nghệ tân tiến

  The company employs advanced technology in production.

  12

  ageing population

  /ˈeɪdʒɪŋ pɒpjuˈleɪʃn/

  Dân số già

  Ageing population has been a big problem for Japan.

  13

  free of charge

  /friː əv tʃɑːdʒ/

  Miễn phí

  The tickets were given out free of charge.

  14

  traffic flow

  /ˈtræfɪk fləʊ/

  Luồng giao thông

  Infrastructure needs to be upgraded to improve traffic flow.

  15

  solar energy

  /ˈsəʊlə(r) ˈenədʒi/

  Năng lượng mặt trời

  Solar energy has the potential to meet the world's energy demand.

  16

  city dweller

  /ˈsɪti ˈdwelə(r)/

  Người dân thành phố

  Many city dwellers live in apartments.

  17

  geographical feature

  /ˌdʒiːəˈɡræfɪkl ˈfiːtʃə(r)/

  Đặc điểm địa lý

  High mountains and deep valleys are the geographical features of this country.

  18

  weather condition

  /ˈweðə(r) kənˈdɪʃn/

  Điều kiện thời tiết

  The weather condition is nice during this time of the year.

  19

  means of transport

  /miːnz əv ˈtrænspɔːt/

  Phương tiện giao thông

  We don't have any means of transport to get to London.

  20

  quality of life

  /ˈkwɒləti əv laɪf/

  Chất lượng cuộc sống

  The government wants to improve the quality of life for its citizens.

  21

  renewable energy

  /rɪˈnjuːəbl ˈenədʒi/

  Năng lượng có thể tái tạo lại

  We must transition to renewable energy.

  22

  take advantage of

  /teɪk ədˈvɑːntɪdʒ əv/

  Tận dụng

  Hydroelectric power stations take advantage of the potential energy of water to produce electricity.

  23

  developed country

  /dɪˈveləpt ˈkʌntri/

  Quốc gia đã phát triển

  Developed countries need to help developing countries.


  II. Bài tập Unit 9: Chủ đề Cities of the future

  Ex I: Find the word which has a different sound in the part underlined

  1. A. encourage          B. generate           C. shortage           D. government 
  2. A. sustainable         B. infrastructure  C. hunger               D. unluckily  
  3. A. livable                 B. vital                    C. condition          D. developing
  4. A. provision            B. useless               C. insoluble           D. pessimistic          
  5. A. automatic        B. advantage         C. national             D. transport
  6. A. weather            B. without              C. together            D. thoughtful
  7. A. handkerchief         B. technology        C. achievement    D. discharge 
  8. A. means                   B. problems           C. measures          D. projects

  Ex II: Circle the word with a different stress pattern from the others

  1. A. private        B. renewable    C. environment    D. develop
  2. A. treatment   B. ageing               C. pollution           D. quality
  3. A. energy           B. electricity      C. transport          D. friendly
  4. A. comfortable  B. method             C. automatic         D. planner
  5. A. hesitate         B. available           C. happen              D. generate
  6. A. optimistic     B. volume              C. quantity            D. negative
  7. A. capable      B. shortage           C. network            D. upgraded
  8. A. addition       B. enjoyable          C. pessimistic        D. activity

   

  Ex IV: Odd one out

  1. A. predict               B. detect                C. manufacture    D. physical
  2. A. common               B. research            C. limited                D. abundant
  3. A. citizen                  B. inhabitant         C. dweller              D. condition
  4. A. install                     B. upgrade             C. architecture      D. construct
  5. A. warning              B. achieve              C. threat                 D. risk
  6. A. geographical       B. archaeological  C. scientific            D. technology
  7. A. function              B. network             C. positive              D. energy
  8. A. individual              B. facility                C. infrastructure   D. equipment

  Ex V: Match the verbs in column A with those in column B

  A

   

  B

  1.give

   

  a. the pollution problems

  2.breathe

   

  b. the use fossil fuels

  3.use

   

  c. polluted air

  4.solve

   

  d. clean and healthy food

  5.provide

   

  e. new devices 

  6. produce

   

  f. a presentation on pollution

  7. reduce 

   

  g. solar panels on the roof of the house

  8. invent

   

  h. the brightness of my computer

  9.adjust

   

  i. solar energy

  10.install

   

  j. a healthier environment

   

  Ex VI Choose the best answer

  1. If we use more solar energy, the air will …………..cleaner and our health will be much better.

  A. turn

  B. become

  C. developed

  D. made

  2. If people breathe in polluted air, they will have to …………….. from some serious respiratory diseases.

  A. come

  B. develop

  C. catch

  D. suffer

  3. If you try to …..…..oil and water, the oil goes to the top and the water to the bottom.

  A. mix 

  B. combine

  C. put

  D. heat

  4. If the government plans to ………………the use fossil fuels, the city will become a more liveable place.

  A. increase

  B. prevent

  C. reduce

  D. develop

  5. Many new devices have been ……………to help doctors detect diseases early and cure diseases effectively.

  A. invented

  B. encouraged

  C. equipped

  D. transported 

  6. The main ………………of the organization is to deal with urban environmental problems to make the city greener, cleaner and more sustainable.

  A. guideline 

  B. function

  C. principle

  D. idea

  7. To make sure there is no shortage of fresh water, wastewater is ……………and then turned into drinking water.

  A. removed

  B. reduced

  C. processed

  D. treated

  8. A bicycle sharing system is developed to ……………more city dwellers to use bicycles. 

  A. force

  B. introduce

  C. encourage

  D. make

  Ex VII: Match the words with their meanings

  1.facility

   

  a. all the people who live in a particular area, city or country

  2.biodiversity

   

  b. having controls the work without needing a person to operate

  3.automatic

   

  c. fuel such as coal or oil that was formed over millions of years from parts of dead animals or plants 

  4.city planner

   

  d. buildings, services, equipment that are provided for a particular purpose

  5. population

   

  e. to make a machine, computer system more powerful and efficient 

  6.environmentally friendly

   

  f. a person whose job is to plan the growth and development of a town

  7. upgrade

   

  g. along line of vehicles that cannot move easily

  8. install

   

  h. the existence of a large number of different kinds of animals and plants which make a balanced environment

  9.fossil fuel

   

  i. to fix equipment or furniture into position so that it can be used

  10.traffic jam

   

  j. not harming the environment

   

  Ex VIII: Circle the best word

  1. Solar energy can also be used for day lighting, cooking, heating water and helping plants grow/raise.
  2. The projects have considered/proved to be effective in dealing with global climate change, which was considered an insoluble problem in the first half of the century.
  3. They will build smart/intelligent underground transport networks so that the city will no longer be full of cars. 
  4. Governments have to find ways to monitor/control pollution, which will continue to be a serious problem in the future. 
  5. Renewable energy sources will gradually combine/replace fossil fuels in the next twenty years. 
  6. Natural risks/disasters like floods, storms, earthquakes and the negative effects of global warming have damaged the infrastructure in the local area.
  7. Does upgrading the existing city or building a completely new one from scratch/basemake an ideal city?
  8. The construction of the new city is worked/based on the world’s best technologies and eco-friendly practices.

  Ex IX: Fill in the gap with a suitable word/phrase given

  inhabitants

  disposal

  network

  installed

  continuous

  connected

  monitor

  infrastructure

  advanced

  projects

   

  1. …………………..is the basic systems, services that are necessary for a country or an organization to run smoothly, for example buildings, transport, water and power supplies.
  2. Thanks to various sensors ………………in every home, the center can predict possible disasters, identify locations and send a rescue team to help people in danger.
  3. The group’s responsibility is to design and carry out ……………aiming to reduce fossil fuel consumption, find renewable fuels for public transport and promote other clean air efforts.
  4. This safe, environmentally friendly city is considered to be a lovely place for its ………………..who can enjoy the best quality of life. 
  5. This famous city wishes to promote ……………technology to make greener cars, faster trains and more convenient facilities for old and disabled people.
  6. The city I travelled to last week has crowded public transport, ageing electricity ………………and piles of smelly rubbish. 
  7. People’s lives will also continue to be threatened due to the …………….risk of earthquakes and tsunamis in this city.
  8. The waste …………….system is so innovative as all household and office waste is sent directly through an underground network of tunnels to waste processing plants. 
  9. Sensors used to ………….temperature can warn the house owners of any problems and allow them to control the heating systems or household devices.
  10. Government offices and schools are ……………….to the network thanks to the widely used high speed wi-fi.

  Ex X: Fill in the gaps with the correct form of the word in brackets

  1. The …………………are very optimistic about the city of the future as they believe that the launch of the new project is on the right track to become one of the smartest and greenest cities in the world. (DEVELOP)
  2. The aim of upgrading an old place while maintaining its economic activities has been ………………. (ACHIEVEMENT)
  3. Heavy traffic can make cycling………………..and even dangerous without designated lanes. (PLEASE)
  4. The most bike-friendly cities create separate bike paths, provide parking and allow ………………….to bring their bikes for longer trips. (CYCLE)
  5. The green roof on the city hall provides a very visible symbol of green intentions and draws attention to the ………….. technologies. (LATE)
  6. Buying renewable energy and mandating efficiency measures are two ways a city can use to help build a market for greener ………………(PRODUCE) while lowering its environmental impact.
  7. …………………..design can reduce the feeling of density by creating the illusion of space using green and blue elements. (INNOVATE)
  8. A green environment has a positive ………….. on people’s health and contributes to the quality of life in a neighborhood. (AFFECT)

  Vậy là chúng ta vừa học xong bài Từ vựng tiếng Anh lớp 11 - Unit 9: Cities of the future ( thành phố của tương lai).  Chúc các bạn học tập thật tốt.