Sách giáo khoa - Lớp 10

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10 - Unit 9: Preserving the environment (Bảo tồn môi trường)

  Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 10 - Unit 9: Preserving the environment (Bảo tồn môi trường) sẽ giúp các bạn học sinh lớp 10 nắm vững từ vựng quan trọng trong bài học này, chinh phục điểm 9,10 môn tiếng Anh. Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào học thôi nào!

  I. Từ vựng Unit 9: Preserving the environment

  Chủ đề Preserving the environment

  STT

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch

  Ví dụ

  Nouns

         

  1

  deforestation

  /diːˌfɒrɪˈsteɪʃn/

  Nạn phá rừng

  Deforestation is destroying large areas of rainforest.

  2

  extinction

  /ɪkˈstɪŋkʃn/

  Sự tuyệt chủng

  A lot of species are in danger of extinction.

  3

  sewage

  /ˈsuːɪdʒ/

  Nước thải

  The city is building a sewage treatment plant.

  4

  disposal

  /dɪˈspəʊzl/

  Sự thải bỏ

  The company handles waste disposal.

  5

  newsletter

  /ˈnjuːzletə(r)/

  Bản tin

  Our club publishes a newsletter every month.

  6

  depletion

  /dɪˈpliːʃn/

  Sự cạn kiệt

  The depletion of the ozone layer increases UV radiation levels.

  7

  atmosphere

  /ˈætməsfɪə(r)/

  Không khí

  Factories release toxic gases into the atmosphere.

  8

  temperature

  /ˈtemprətʃə(r)/

  Nhiệt độ

  The temperature today is 28ºC.

  9

  resident

  /ˈrezɪdənt/

  Cư dân

  Only residents can enter this building.

  10

  solution

  /səˈluːʃn/

  Giải pháp

  He came up with a solution to the problem.

  11

  contamination

  /kəntæmɪˈneɪʃn/

  Sự ô nhiễm

  That factory is responsible for the contamination of our water.

  12

  pesticide

  /ˈpestɪsaɪd/

  Thuốc trừ sâu

  Pesticide can damage people's health.

  13

  consequence

  /ˈkɒnsɪkwəns/

  Hậu quả

  He must suffer the consequences of his actions.

  14

  threat

  /θret/

  Mối đe dọa

  The construction of the dam poses a threat to the local environment.

  15

  pollutant

  /pəˈluːtənt/

  Chất gây ô nhiễm

  Companies should be fined for releasing pollutants into the air.

  16

  effect

  /ɪˈfekt/

  Sự tác động

  Eating too much fast food can have negative effects on people's health

  17

  detergent

  /dɪˈtɜːdʒənt/

  Chất tẩy rửa

  Don't use too much detergent when washing clothes.

  18

  habitat

  /ˈhæbɪtæt/

  Môi trường sống

  The natural habitat of the panda is the bamboo forest.

  19

  awareness

  /əˈweənəs/

  Nhận thức

  The campaign aims to raise awareness of environmental issues.

  20

  ecosystem

  /ˈiːkəʊsɪstəm/

  Hệ sinh thái

  We need to preserve the ecosystem.

  21

  surface

  /ˈsɜːrfɪs/

  Bề mặt

  The surface of the road is uneven.

  22

  impact

  /ˈɪmpækt/

  Tác động

  Burning coal has a negative impact on the environment.

  23

  fertilizer

  /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

  Phân bón hoá học

  Fertilizer can help plants grow well.

  24

  mission

  /ˈmɪʃn/

  Sứ mệnh, nhiệm vụ

  Our mission is to make the world greener.

  25

  disease

  /dɪˈziːz/

  Bệnh tật

  Mosquitoes can transmit diseases to humans.

  26

  agriculture

  /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/

  Nông nghiệp

  The village still depends on agriculture for its income

  Verbs

         

  1

  consume

  /kənˈsjuːm/

  Tiêu thụ

  The world consumes around 23,398 billion kilowatt hours of electricity everyday.

  2

  protect

  /prəˈtekt/

  Bảo vệ

  Protecting the environment is protecting future generations.

  3

  degrade

  /dɪˈɡreɪd/

  Xuống cấp

  The building has degraded over time.

  4

  remove

  /rɪˈmuːv/

  Dỡ bỏ

  He removed the dishes from the table.

  5

  contribute (to)

  /kənˈtrɪbjuːt/

  Góp phần

  Cutting down trees contributes to global warming

  6

  destroy

  /dɪˈstrɔɪ/

  Phá huỷ

  The fire completely destroyed the house.

  7

  preserve

  /prɪˈzɜːv/

  Giữ gìn

  You can preserve food in the refrigerator.

  8

  lead (to)

  /liːd/

  Dẫn đến

  Dry and hot climate can lead to wildfire

  9

  overcome

  /əʊvəˈkʌm/

  Vượt quá

  You must overcome your fear.

  10

  form

  /fɔːm/

  Hình thành

  The teacher asked the students to form a new sentence from the words on the board.

  11

  damage

  /ˈdæmɪdʒ/

  Gây hư hại

  His car was badly damaged in the accident.

  12

  establish

  /ɪˈstæblɪʃ/

  Thiết lập

  We should establish a limit on our calorie intake.

  Adjectives

         

  1

  limited

  /ˈlɪmɪtɪd/

  Hạn chế

  Her understanding of the subject is very limited.

  2

  sustainable

  /səˈsteɪnəbl/

  Bền vững

  Sustainable development is the goal of every society.

  3

  suitable

  /ˈsuːtəbl/

  Phù hợp

  This film is suitable for all ages.

  4

  various

  /ˈveəriəs/

  Đa dạng

  The book contains various short stories.

  5

  positive

  /ˈpɒzətɪv/

  Tích cực

  You need to have a positive mindset.

  6

  long-term

  /lɒŋ ˈtɜːm/

  Về lâu dài

  The plan emphasizes long-term value.

  7

  renewable

  /rɪˈnjuːəbl/

  Có thể tái tạo được

  Renewable energy should be used more widely.

  8

  confusing

  /kənˈfjuːzɪŋ/

  Gây nhầm lẫn

  The way she speaks is very confusing.

  9

  chemical

  /ˈkemɪkl/

  Thuộc về hoá chất

  Chemical weapons were used in the war.

  10

  severe

  /sɪˈvɪə(r)/

  Nghiêm trọng

  She has severe pain in her leg.

  11

  practical

  /ˈpræktɪkl/

  Có tính thực tế

  The idea is not really practical.

  12

  rare

  /reə(r)/

  Hiếm

  Rare plants and animals must be protected.

  13

  negative

  /ˈneɡətɪv/

  Tiêu cự

  Don't be so negative!

  14

  urban

  /ˈɜːbən/

  Thuộc về đô thị

  More and more people are moving to urban areas.

  Phrases

         

  1

  non-governmental organization

  /nɒn ɡʌvnˈmentl ɔːɡənaɪˈzeɪʃn/

  Tổ chức phi chính phủ

  Non-governmental organizations are pushing for stricter environmental laws.

  2

  acid rain

  /æsɪd ˈreɪn/

  Mưa a xít

  Acid rain is the result of pollution.

  3

  cut down

  /kʌt daʊn/

  Đốn, chặt

  Trees are being cut down at an alarming rate.

  4

  natural gas

  /ˈnætʃrəl ɡæs/

  Khí ga tự nhiên

  The country relies on natural gas for heating.

  5

  carbon dioxide

  /ˈkɑːbən daɪˈɒksaɪd/

  Khí CO2

  Carbon dioxide is a greenhouse gas.

  6

  sea creature

  /siː ˈkriːtʃə(r)/

  Sinh vật biển

  Oil spills can harm many sea creatures.

  7

  use up

  /juːz ʌp/

  Sử dụng hết

  We are using up our natural resources.

  8

  coastal area

  /ˈkəʊstl ˈeəriə /

  Khu vực ven biển

  Rising sea level is affecting coastal areas the most.

  9

  sea level

  /ˈsiː levl/

  Mực nước biển

  10

  global warming

  /ɡləʊbl ˈwɔːmɪŋ/

  Sự nóng lên toàn cầu

  We need to address the issue of global warming.

  11

  organic waste

  /ɔːˈɡænɪk weɪst/

  Chất thải hữu cơ

  Organic waste can be recycled in many ways.

  12

  untreated sewage

  /ʌnˈtriːtɪd ˈsuːɪdʒ/

  Nước thải chưa qua xử lý

  Untreated sewage has been dumped into the lake.

  13

  run out

  /rʌn aʊt/

  Cạn kiệt

  The city is running out of fresh water.

  14

  soil erosion

  /sɔɪl ɪˈrəʊʒn/

  Xói mòn đất

  Deforestation contributes to soil erosion.

  15

  biological diversity

  /baɪəˈlɒdʒɪkl daɪˈvɜːrsəti/

  Đa dạng sinh học

  Maintaining biological diversity is important.

  16

  the greenhouse effect

  /ðə ˈɡriːnhaʊs ɪfekt/

  Hiệu ứng nhà kính

  The destruction of forests is contributing to the greenhouse effect.

  17

  endangered species

  /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/

  Các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng

  This is a nature reserve for endangered species.

  18

  solid waste

  /ˈsɒlɪd weɪst/

  Chất thải rắn

  Solid waste must be properly treated.

  19

  natural disaster

  /ˈnætʃrəl dɪˈzɑːstə(r)/

  Thảm họa tự nhiên

  Japan faces a lot of natural disasters every year.

  20

  water vapour

  /ˈwɔːtə(r ˈveɪpə(r)/

  Hơi nước

  Water vapour can turn into clouds.

  21

  soil fertility

  /sɔɪl fəˈtɪləti/

  Độ phì nhiêu của đất

  Compost helps improve soil fertility.

  22

  climate change

  /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/

  Biến đổi khí hậu

  Climate change is the focus of this conference.


  II. Bài tập vận dụng 

  Ex I: Find the word which has a different sound in the part underlined

  1. A. biological       B. government      C. energy    D. endangered
  2. A. untreated         B. decreased           C. increased            D. preserved
  3. A. urgent            B. urbanize          C. further                D. pollutant
  4. A. resource           B. wasteful             C. erosion               D. various
  5. A. fertility                B. diversity             C. possibility           D. recycle
  6. A. chemical          B. challenging      C. branches            D. stretch
  7. A. threat              B. whether           C. thousand         D. wealthy
  8. A. establish         B. degrade              C. negative             D. decrease

   

  Ex II: Circle the word with a different stress pattern from the others

  1. A. guideline        B. bamboo             C. kidding               D. architect
  2. A. intelligent         B. measure             C. poison                D. faithful
  3. A. permission      B. another            C. household        D. psychology
  4. A. position           B. suppose          C. proposal           D. climate
  5. A. healthy             B. condition           C. problem             D. totally
  6. A. serious       B. century          C. smoking              D. announcement
  7. A. natural               B. control               C. maintain            D. remain     
  8. A. relative             B. monument        C. respect               D. influence

  Ex III: Odd one out

  1. A. equipment        B. automatic         C. gadget              D. device
  2. A. sustainable        B. limited            C. various               D. energy
  3. A. consumer  B. temperature     C. resident             D. psychologist
  4. A. conservation B. system                C. organization      D. endangered
  5. A. establish            B. ecology              C. environment     D. resource
  6. A. flood               B. drought             C. famine               D. recognize
  7. A. extinction   B. agriculture        C. industry             D. forestry
  8. A. practical      B. severe                C. atmosphere     D. negative

  Ex IV:  Match the words in column A with those in column B

  A

   

  B

  1.write 

   

  a. information on the Internet

  2.give

   

  b. people’s awareness

  3.find

   

  c. trees

  4.select

   

  d. a negative impact on the environment

  5.raise 

   

  e.an important letter

  6.make 

   

  f. fossil fuel

  7.use 

   

  g. the most suitable topic for the assignment

  8.have 

   

  h. the natural energy

  9.cut down

   

  i. the search engine to find information

  10.increase 

   

  j. some useful advice

  11.burn

   

  k. the Earth’s temperature

  12.consume

   

  l. great efforts to protect the environment

  Ex V:  Match the words with their meanings

  1.global warming

   

  a. chemicals used for killing pests, especially insects

  2.sewage

   

  b.is replaced naturally or controlled carefully and can therefore be used without the risk of using it all up 

  3.fertilizer

   

  c. the increase in temperature of the earth’s atmosphere caused by the in the increase of particular gases especially carbon dioxide

  4.pesticide

   

  d. a substance polluting something, especially air and water

  5.deforestation

   

  e. the reduction of something by a large amount so that there is not enough left

  6.contamination

   

  f.to keep a particular quantity, feature to make sure that something is kept

  7.depletion

   

  g. used water and waste substances that are produced by human, that are carried away from houses and factories through special pipes

  8.renewable

   

  h. the act of cutting down or burning trees in an area

  9.preserve

   

  i. the process or fact of making a substance or place dirty or no longer pure by adding a substance that is dangerous or carries disease

  10.pollutant

   

  j. a substance added to the soil to make plants grow more successfully

   

  Ex VI:  Complete the table with the most suitable word

  No

  Verb

  Noun

  1.

  Contaminate

   

  2.

   

  Pollution

  3.

   

  Preservation

  4

  Protect

   

  5.

   

  Increase

  6.

  Threaten

   

  7.

   

  Reduction

  8.

  dispose

   

  9.

   

  Solution

  10.

  discuss

   

   

  Ex VII:  Circle the best word

  1. Our class receives a lot of careful/practical advice on choosing the most suitable topic for our assignment due next week.
  2. If young people notice the negative environmental impacts/causes, they will know how to protect the environment from possible threats.
  3. Non-renewable energy sources are coal, fuel oil and natural gas formed/come from dead plants and animals underground.
  4. Most of the air pollution results in/from the burning of fossil fuels by motor vehicles, factories, aircrafts and rockets.
  5. Chemical sprays and fertilizers are believed to make farm lands dry and vegetation harmful/harmless to human’s health.
  6. Teachers should educate children so that they become aware of the preservation/contamination of natural resources.
  7. Air pollution can result/contribute to the greenhouse effect which can lead to a lot of environmental problems such as global warming, polar ice melting, rising sea levels and loss of farmland.
  8. Water pollution is the result of dumping pollutants such as detergents, pesticides, oil and other chemicals in rivers, which makes the water contaminated/pure.

  Ex VIII:  Choose the best answer

  1. The search engine is …………………because students get too many search results and web pages about environmental pollution.

  A. confused              B. confuse                C. confuses               D. confusing             

  2. Scientists and environmentalists are working on solutions to ……………….the Earth’s limited fossil fuels from depletion.

  A. prevent                B. avoid                     C. reduce                  D. decrease

  3. The effects of water pollution ………………..the destruction of the ecosystem of rivers, lakes and the pollution of groundwater, surface water and seawater.

  A. result                    B. bring about         C. include                  D. cause

  4. Water pollutants are things such as detergents, pesticides, oil and other chemicals and rubbish blockages in rivers that …………….water polluted.

  A. make                     B. take                       C. produce                D. lead

  5. The burning of fossil fuels by factories and motor vehicles has led to air pollution and …………….in acid rain and greenhouse effect.

  A. taken                    B. caused                  C. brought                D. resulted

  6. What steps should be …………………..to protect the environment for the next generation?

  A. done                     B. made                    C. taken                     D. given

  7. We are …………………serious environmental pollution in spite of the fact that many worldwide organizations are working hard to reduce it.

  A. facing                    B. making                 C. against                  D. taking

  8. Fresh, clean water is one of the limited and most endangered natural ………………….on our planet.

  A. gases                     B. substances          C. species                 D. resources

  Ex IX: Fill in the gaps with the correct form of the word in brackets

  1. WWF, a non-government organization,  is the world’s largest independent …………………..organization set up in 1961. (CONSERVE)
  2. Human beings are blamed for some serious problems such as ……………………, pollution, global warming and fossil fuel depletion. (FOREST)
  3. Some coastal areas are ………………….contaminated by the disposal of harmful chemical rubbish. (SEVERE)
  4. Noise pollution can cause stress and …………………………and health problems for humans such as increased heart rate and hearing damage. (PSYCHOLOGY)
  5. Environmental pollution is becoming an ………………serious problem that needs to be taken care of as soon as possible. (INCREASE)
  6. Deforestation leads to the ……………. of rare animals, extreme floods and land erosion. (EXTINCT)
  7. What can be done to help reduce your water and electricity…………………at home? (CONSUME)
  8. Human beings are suggested to research and replace fossil fuel energy with other ………………….fuels such as water, sun…, etc. (RENEW)

  Ex X:  Fill in the gap with a suitable word given in the box

  forestation

  local

  devices

  intensive

  disposal

  habitats

  Planning

  pollution

  environment

  degraded

  1.  Unplugging all electronic ……………………like television, radio, computer is an easy way to save electricity because they still consume energy even though they are off.
  2. The natural environment has been seriously polluted and ……………….by human activities through many decades.
  3. Young people should be educated to reduce the burning of fossil fuels and encourage………………. to replace deforestation.
  4. The organization has its operations in areas such as the preservation of biological diversity, sustainable use of natural resources, the reduction of…………….. and climate change.
  5. Careful………………of land used should be made for public facilities and in agriculture. 
  6. We should stop the degradation of the planet’s natural ……………….and build a future in which humans can live in harmony with nature.
  7. Our group is discussing one type of pollution and its causes and effects on the natural environment and the health of the ……………..people. 
  8. ……………………of solid waste into the local river has been the cause of water pollution in this coastal area.
  9. It is a fact that ………………fertilizers and pesticide sprays in agriculture make the soil contaminated.  
  10. Rainforests should be protected since they are valuable……………………for species of wild animals and vegetation.


  ACROSS

  1. a substance that pollutes something, especially air and water
  2. to make something less or smaller in size, quantity, price
  3. the strength, effort and enthusiasm required for physical or mental activity, work

  DOWN

  1. a chemical used for killing pests, especially insects
  2. a gas that is present in air and water and is necessary for people, animals and plants to live
  3. to gradually destroy the surface of something through the action of wind, rain
  4. existing in nature, not made or caused by humans

  Sau Từ vựng tiếng Anh lớp 10 - Unit 9: Preserving the environment (Bảo tồn môi trường) hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ nắm vững kiến thức tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt nhé.