Sách giáo khoa - Lớp 10

  Từ vựng tiếng Anh lớp 10 - Unit 1: Family life ( Cuộc sống gia đình)

  Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family life ( Cuộc sống gia đình) đầy đủ phiên âm và ví dụ, giúp học sinh lớp 10 học tiếng Anh tốt nhất nhé 

  I. Từ vựng Unit 1: Family life ( Cuộc sống gia đình) 

  Chủ đề Family life

  STT

  Từ vựng

  Phiên âm

  Dịch

  Ví dụ

  Nouns

         

  1

  individual

  /ɪndɪˈvɪdʒuəl/

  Cá nhân

  Each individual has a role to play in society.

  2

  recreation

  /riːkriˈeɪʃn/

  Giải trí

  What do you do for recreation?

  3

  role

  /rəʊl/

  Vai trò

  Both parents play an important role in raising children.

  4

  benefit

  /ˈbenɪfɪt/

  Lợi ích

  There are many benefits of waking up early.

  5

  relationship

  /rɪˈleɪʃnʃɪp/

  Mối quan hệ

  He has a strong relationship with his father.

  6

  grocery

  /ˈɡrəʊsəri/

  Tạp hoá, cửa hàng tạp hoá

  Do you want to go to the grocery store with me?

  7

  housework

  /ˈhaʊswɜːk/

  Việc nhà

  Mom asked me to help her with housework.

  8

  responsibility

  /rɪspɒnsəˈbɪləti/

  Trách nhiệm

  It is my responsibility to do the dishes everyday.

  9

  burden

  /ˈbɜːdn/

  Gánh nặng

  Raising children alone can be a heavy burden.

  10

  solution

  /səˈluːʃn/

  Giải pháp

  His solution was not good enough.

  Verbs

         

  1

  mend

  /mend/

  Sửa chữa

  Can you help me mend my bike?

  2

  split

  /splɪt/

  Phân chia

  The teacher split the class into 2 teams

  3

  balance

  /ˈbæləns/

  Cân bằng

  You must balance between work and life.

  4

  contribute (to)

  /kənˈtrɪbjuːt/

  Có đóng góp

  The government asks companies to contribute more to society.

  5

  handle

  /ˈhændl/

  Giải quyết

  Let me handle the hard work.

  6

  divide

  /dɪˈvaɪd/

  Phân chia

  We can divide the cake into 6 pieces.

  7

  provide

  /prəˈvaɪd/

  Cung cấp

  She provides us with enough information.

  8

  feed

  /fiːd/

  Cho ăn

  She works 3 jobs to feed the children.

  Adjectives

         

  1

  mental

  /ˈmentl/

  Thuộc về tinh thần

  My mental health is not great at the moment.

  2

  financial

  /faɪˈnænʃl/

  Thuộc về tài chính

  We are having some financial issues.

  3

  equal

  /ˈiːkwəl/

  Đều nhau

  The workers demand equal pay.

  4

  responsible (for)

  /rɪˈspɒnsəbl/

  Chịu trách nhiệm

  He was responsible for the accident.

  5

  physical

  /ˈfɪzɪkl/

  Thuộc về thể chất

  Physical exercises are useful for our health.

  6

  traditional

  /trəˈdɪʃənl/

  Thuộc về truyền thống

  Her family is very traditional.

  Phrases

         

  7

  household chores

  /ˈhaʊshəʊld tʃɔː(r)z/

  Việc nhà

  I think household chores are tedious.

  8

  breadwinner

  /ˈbredwɪnə(r)/

  Trụ cột gia đình

  He is the breadwinner of the family.

  9

  lay the table

  /leɪ ðə ˈteɪbl/

  Dọn bàn

  I lay the table every day before dinner.

  10

  do the washing- up

  /duː ðəˈwɒʃɪŋʌp/

  Giặt giũ

  She was in the kitchen doing the washing-up.

  11

  household finances

  /ˈhaʊshəʊld /ˈfaɪnænsɪs/

  Kinh tế gia đình

  The course helps you manage household finances.

  12

  prepare meals

  /prɪˈpeə(r) miːlz/

  Chuẩn bị bữa ăn

  I always prepare my own meals.

  13

  earn money

  /ɜːn ˈmʌni/

  Kiếm tiền

  I need to earn money to pay for college.

  14

  raise children

  /reɪz ˈtʃɪldrən/

  Nuôi con

  It's necessary to raise children well.

  15

  clean the house

  /kliːn ðə haʊs/

  Lau nhà

  We spent the weekend cleaning the house.

  16

  do the laundry

  /duː ðə ˈlɔːndri/

  Giặt là

  It is my turn to do the laundry.

  17

  take out the rubbish

  /teɪk aʊt ðə ˈrʌbɪʃ/

  Đổ rác

  He asked his son to take out the rubbish.

  18

  homemaker

  /ˈhəʊmmeɪkə(r)/

  Người nội trợ

  She quits her job to become a homemaker.

  19

  do the heavy lifting

  /duː ðə ˈhevi lɪftɪŋ/

  Làm việc nặng

  He does the heavy lifting in the family.

  20

  join hands

  /dʒɔɪn hændz /

  Chung tay

  We usually join hands to clean up after dinner.

  21

  routine task

  /ruːˈtiːn tɑːsk/

  Công việc hàng ngày

  Washing the dishes has become my routine task.

  22

  wash the dishes

  /wɒʃ ðə dɪʃɪs/

  Rửa bát đĩa

  23

  take care of

  /teɪk keə(r) əv/

  Chăm sóc

  We took care of the house while mom was away.

  24

  sweep the house

  /swiːpðə haʊs/

  Quét nhà

  I swept the house this morning.

  25

  share the household duties

  /ʃeə(r) ðə ˈhaʊshəʊld ˈdjuːti/

  Chia sẻ việc nhà

  My brother and I share the household duties.

  26

  study for exams

  ˈstʌdi fə(r) ɪɡˈzæmz/

  Học ôn thi

  We need to study for exams.

  II. Bài tập vận dụng Unit 1: Family life ( Cuộc sống gia đình) 

  Ex I: Find the word which has a different sound in the part underlined

  • A. finances B. dishes           C. watches    D. groceries
  • A. prepare       B. benefit             C. equally              D. relationship
  • A. angry              B. language          C. giant                 D. arrange
  • A. solution        B. responsible      C. raise                D. enormous
  • A. winner         B. writer              C. wishes            D. women
  • A. beauty         B. physical        C. willingly          D. nylon
  • A. culture          B. uniform          C. lucky               D. husband
  • A. protected       B. translated       C. behaved         D. needed
  • A. clothing      B. together        C. father               D. thought
  • A. school          B.good                   C. book               D. hook

   

  Ex II: Circle the word with a different stress pattern from the others

  • A. housework      B. laundry            C. divide                  D. equally
  • A. manage          B. together          C. family                 D. benefit
  • A. physical          B. usually             C. different           D. require
  • A. heavy              B. example          C. repeat               D. provide
  • A. duty               B. routine             C. mother              D. children
  • A. exam             B. program          C. urgent               D. moment
  • A. similar             B. result                C. extend               D. discussion
  • A. dangerous     B. burden             C. responsible        D. question

   

  Ex III: Odd one out 

  • A. provide        B. require               C. split                   D. mental
  • A. divide             B. action                 C. housework      D. meal
  • A. financial        B. culture                C. physical             D. interesting
  • A. enormous       B. relation           C. duty                  D. role
  • A. relative           B. member         C. stranger            D. handle
  • A. solution           B. contribute      C. recreation       D. burden
  • A. become          B. balance             C. traditional       D. consider
  • A. strength          B. exchange        C. laundry             D. finance

   

  Ex IV: Circle the best word

  1. My mother always takes good care of the family and makes/does household tasks quickly.
  2. Alex’s brother is responsible for lifting/making heavy things and repairing the water pipes.
  3. When he was young, he had to take/earn a living by selling old books.
  4. Choosing a good place to live is not an easy decision to make/do for everyone.
  5. Breadwinner/homemaker is the person who supports the family with the money he earns.
  6. Parents should think/consider the age and health condition before giving small children some simple household task to do.
  7. It is the duty/role of the young people to take care of their elderly parents.
  8. Both husbands and wives should give/join hands to contribute to the family and make it happy.
  9. Should women in the 21st century share/create the household financial burden with their husbands?

  Ex V: Match the verbs in column A with those in column B

  A

   

  B

  1. prepare

  a. household chores equally

  2. share

  b. the rubbish

  3. divide

  c. the household duties

  4. clean

  d. a lot of money

  5. do

  e. flowers

  6. take out

  f. the house

  7. raise

  g. the dishes

  8. earn

  i. an appointment

  9. wash

  j. the children

  11. arrange

  k. meals

  12. make

  l. the table

  13. lay

  m. the heavy lifting

   

  Ex VI: Choose the best answer

  1. I’m ……………..I can’t go with you now because I am studying for my exams tomorrow.

   A.sad

  B. afraid

  C. tired

  D. pity

  2. Husbands and wives should ………………household chores equally in the family so that they can share these tasks.

    A. divide

  B. take

  C. do

  D. make

  3. Can you ……………..the laundry when I prepare the dinner tonight?

   A. take

  B. wash

  C. take

  D. do

  4. My mother takes care of the family while my father is ……………….for the household finances.

   A. good

  B. willing

  C. responsible

  D. benefit

  5. Homemaker is the person who ………………….the home and often raises children instead of earning money from a job.

  A. builds

  B. manages

  C. keeps

  D. protects

  6. There are ………………benefits that come to a family when husbands and children share the housework.

   A. big

  B. large

  C. enormous

  D. plenty

  7. Children can learn good skills and they can ……………..responsible people when doing the housework.

    A.make

  B. become

  C. turn

  D. change

  8. When people work together on household chores, it ……………….joyful atmosphere for the family.

   A. is

  B. has 

  C. opens

  D. creates

  Ex VII: Write the words below in the correct column

  crocodile, tractor, brick, ice cream, triangle, brilliant, traveller, brown, control, crazy, trousers, brave, truck, brand new, crayon, trick, branch, trainer, crown, trumpet, bring, crash, treasure

   

  /tr/

  /kr/

  /br/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ex VIII: Match the words in the box with their meanings

   

  emotion

  entertainment

  finance

  chore

  physical

  homemaker

  contribute

  status

   

  1.   a task that you do regularly
  2.   connected with a person’s body rather than their mind
  3.     money used to run a business, an activity or a project
  4.   a person, especially a woman who manages a home and takes care of the house and family
  5.   films, music,…etc used to entertain people 
  6.     legal position of a person, a group or a country
  7.   to give something, especially money or goods, to help achieve or provide something
  8.   a strong feeling such as love, fear or anger

  Ex IX: Fill in the gap with a suitable word/phrase given

  splitting

  position

  vacuum the floor

  involved

  technology

  generally

  contribute

  share

   

  1. What may happen to women whose husbands do not …………………to the household chores?
  2. With some efforts in setting clearer rules, parents can get their children ……………….in the household duties.
  3. ………………….chores is also a good way to maintain peace and harmony within your family.
  4. My mother always shops for groceries, cook meals wash the dishes, …………………..and I can help her to take out the garbage and do the laundry.
  5. To make sure all the members ……………….part of the house chores, parents can make a calendar.
  6. Thanks to the development of…………………, many mechanized labor-saving devices can help housewives keep the house clean and tidy.
  7. A family role is the …………………one has within the family household.
  8. Women ……………….live longer than men as they take better care of their health.

  Ex X: Fill in the gaps with the correct form of the word in brackets

  1.……………………family which consists of three or more generations is still very popular in Vietnam nowadays. (EXTEND)

  1. My dad is ………………..for doing the heavy things and mending thins around the house. (RESPONSIBILITY)
  2. The baby cries because her sister doesn’t split the cake……………………(EQUAL)
  3. The company has ……………………..a wide range of good products for the local citizens. (PROVISION)
  4. …………………….., husbands go out to work to support the family finance whereas wives stay at home and take care of the children. (TRADITION)
  5. A person is considered …………………….if he or she does not take good care of his or her parents. (GRATEFUL)
  6. Young people should also learn to respect and take care of their ……………….parents. (OLD)
  7. His uncle is such a busy man that he has not tome for rest and ……………….(RELAX)

  Xem thêm bài học Unit tiếp theo: 

  Sau Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Family life ( Cuộc sống gia đình)  hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ nắm vững kiến thức tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt nhé.