Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - Project

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - Project trang 35

  1. Work in groups of three or four.
  2. Think of a new festival that you would like to have. Be creative!
  3. Complete the following table with all information about this festival.
  4. Draw picture of this festival or cut relevant pictures from magazines.
  5. Present your festival to the class.

  What?    
  Who?    
  Where?    
  When    
  How often?    
  Why?    
  How?

  U9-L8-1-1-vmojmavgwpttbpev.jpg

  Lời giải:

  1. Làm việc theo nhóm 3-4 người.
  2. Nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn có. Hãy sáng tạo!
  3. Hoàn thành bảng sau đây với tất cả thông tin về lễ hội này.
  4. Vẽ những bức hình về lễ hội này hoặc cắt những bức hình liên quan từ tạp chí.
  5. Trình bày lễ hội của bạn trước lớp.  

  What?

  Vietnamese food festival (Lễ hội ẩm thực Việt)

  Who?

  All Vietnamese can participate (Tất cả công dân Việt Nam có thể tham gia)

  Where?

  In Ha Noi, Da Nang, and Ho Chi Minh City (Ở Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh)

  When?

  In February (vào tháng 2)

  How often?

  Every year (hàng năm)

  Why?

  To promote the value of Vietnamese food and introduce it to international friends. (Để quảng bá ẩm thực Việt và giới thiệu với bạn bè quốc tế)

  How?

  Each participant will cook a dish, then he/she will decorate and give a presentation about it. A board of chefs will evaluate it. The winner is the one who has the most delicious dish, the most beautiful decoration and the best presentation for that dish. (Mỗi người tham gia sẽ nấu một món ăn, sau đó anh/cô ấy sẽ trang trí nó và thuyết trình về nó. Hội đồng đầu bếp sẽ đánh giá nó. Người thắng cuộc là người có món ăn ngon nhất, trang trí đẹp nhất và thuyết trình hay nhất về món ăn đó.)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD - Project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  •  

  Xem thêm: