Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Communication

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Communication trang 21

   

  Mục lục:

  1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear.
  2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions.
  3. Make notes of your results.
  4. Join another group. Report your results to those group members.

  -----------------

  Task 1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. 

  U8-L4-1-1-gskbiqktbzhqfggw.jpg

  Nick: Excuse me, Duong. I'm doing a (1)__________, about favourite actors. Would it be OK if I asked you a few questions?

  Duong: Sure. Go ahead, Nick.

  Nick: Who do you think is the best (2) __________?

  Duong: It's (3) __________.

  Nick: And who do you think is the best (4) __________?

  Duong: I think (5) __________ is.

  Nick: Thank you.

  Lời giải:

  (1)  survey 

  (2) actor 

  (3) Tom Cruise

  (4) actress                       

  (5) Angelina Jolie

  Dịch: 

  Nick: Xin lỗi Dương. Mình đang làm một cuộc khảo sát về những diễn viên yêu thích. Minh hỏi bạn vài câu hỏi được không?

  Dương: Được thôi. Cứ hỏi đi Nick.

  Nick: Bạn nghĩ ai là diễn viên nam giỏi nhất?

  Dương: Đó là Tom Cruise.

  Nick: Và bạn nghĩ ai là diễn viên nữ giỏi nhất?

  Dương: Mình nghĩ là Angelina Jolie.

  Nick: Cảm ơn nhé.

  Task 2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions.  

  new_img27.png

  Lời giải:

  Survey on favourite actors 

  (1) Who do you think is the best actor? (Bạn nghĩ ai là nam diễn viên xuất sắc nhất?)

  (2) Who do you think is the best actress? (Bạn nghĩ ai làm nữ diễn viên sắc nhất?)

  Survey about favourite actors 

  Name 

  Question 1

  Question 2 

  Nam

  Brad Pitt

  Julia Roberts

  Hoa

  Tom Hanks

  Kate Winslet

  Nhu

  Tom Hanks

  Truong Ngoc Anh

  Survey on the best films    

  (1) What is the best film you’ve seen recently? (Bộ phim hay nhất mà cậu xem gần đây là gì?)

  (2) Who did it star? (Ai đóng phim đó?)

  Survey about the best film 

  Name

  Question 1 

  Question 2 

  Ngoc

  Titanic

  Leonardo De Caprio, Kate Winslet

  Duong

  Forrest Gump

  Tom Hanks

  Hoang

  Titanic

  Leonardo De Caprio, Kate Winslet

  Survey on action films    

  (1) Do you enjoy action films? (Bạn thích phim hành động không?)

  (2) Is it OK for young kids to see violence on TV? (Trẻ em nhỏ xem cảnh bạo lực trên tivi có được không?)

  Survey about acton films 

  Name

  Question 1 

  Question 2

  Minh

  Yes 

  No 

  Mai

  No 

  No

  Nhung

  No 

  No 

  Survey on cartoons  

  (1) Do you like to watch cartoons? 

  (2) Who is your favourite character? 

  Survey about cartoons

  Name

  Question 1

  Question 2 

  Lan

  Yes 

  Snow White

  Trung

  Yes

  Tom & Jerry

  Mai

  Yes 

  Tom & Jerry 

  Task 3. Make notes of your results.

  Most people have surveyed______________________________ .

  About half of the people I have surveyed                                             .

  Almost no one I have surveyed                                                                 .

  Lời giải:

  + Survey about favourite actors 

  - Most people I have surveyed think Tom Hanks is the best actor. 

  (Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát nghĩ Tom Hanks là  nam diễn viên xuất sắc nhất.)

  - About half of the people I have surveyed think Julia Roberts, Truong Ngoc Anh, Kate Winslet are the best actress.

  (Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát nghĩ rằng Julia Roberts, Trương Ngọc Anh, Kate Winslet là nữ diễn viên xuất sắc nhất.)

  - Almost no one I have surveyed think Minh Hang is the best actress.

  (Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát nghĩ Minh Hằng là nữ diễn viên xuất sắc nhất.)

  + Survey about action films  

  - Most people I have surveyed don’t like the action films.

  (Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát không thích phim hành động.)

  - About half of the people I have surveyed like the action films.

  (Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích phim hành động.)

  - Only one person likes the action films.

  (Chỉ một người thích phim hành động.)

  - Almost no one I have surveyed agree that it is ok for young kids to see violence on TV.

  (Thực ra chẳng ai mà tôi đã khảo sát đồng ý là những đứa trẻ xem phim bạo lực chiếu trên ti vi là tốt.)

  + Survey about the best film  

  - Most people think that Titanic is the best film.

  (Hầu hết mọi người nghĩ rằng Titanic là phim xuất sắc nhất.)

  - Some of them think that Forrest Gump is the best film.

  (Một vài người trong số họ nghĩ rằng phim Forrest Gump là phim xuất sắc nhất.)

  + Survey about cartoons   

  - Most people I have surveyed like to watch cartoons. 

  (Hầu hết mọi người mà tôi khảo sát thích xem phim hoạt hình.)

  - About half of the people I have surveyed like Tom & Jerry characters. 

  (Khoảng một nửa số người mà tôi khảo sát thích nhân vật Tom và Jerry.) 

  Task 4. Join another group. Report your results to those group members.

  (Tham gia một nhóm khác. Báo cáo kết quả của em cho những thành viên nhóm đó.)