Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: TRAFFIC - Skills 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: TRAFFIC - Skills 2 trang 13

   

  Mục lục:

  1. Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special?
  2. Look at the following headline and check your answers.
  3. Now listen to the passage and choose the correct answer.
  4. Tick the traffic problems in big cities in Viet Nam. Then write the above in full sentences.
  5. Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or a city you know well. Use the cues above, and the following outline.

  ------------------

  Task 1. Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special? 

  Lời giải:

  I think this picture was taken in a city, maybe in Vietnam. It was a long traffic jam.

  (Tôi nghĩ bức hình này được chụp ở 1 thành phố nào đó, có thể là ở Việt Nam. Nó kẹt xe một hàng dài.)

   U7-L6-1-1-bqjfimoqsjgaxjdt.jpg

  Task 2. Look at the following headline and check your answers. 

  (Hôm qua, Braxin đã có một sự kẹt xe hàng dài nhất trên thế giới ở thành phố lớn nhất Braxin. Nó dài 295km.)

  U7-L6-2.jpg

  Task 3. Now listen to the passage and choose the correct answer.  

  1. São Paulo in Brazil has                        

  A. a large population B. the worst traffic jams C. good records

  1. Big cities often suffer from traffic jams                         .

  A. everyday

  B. in the evening 

  C. in the rush hour 

  1. The main cause of the problem is                         .

  A. increase in population B. narrow roads C. poor quality roads

  1. According to the passage, many road users                        

  A. respect traffic rules B. do not know traffic signs C. do not obey traffic rules 

  Audio script

  The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. São Paulo in Brazil has the world’s worst daily traffic jams. According to reports, the historical congestion record was set on June 1, 2012, with 295 kilometres of vehicle queues around the city during the evening rush hour. Some other big cities also suffer from serious congestion in the rush hour.

  The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. So the number of people using the roads has risen several times. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

  Dịch bài nghe:  

  Vấn đề giao thông phổ biến nhất ở các thành phố trên khắp thế giới là ách tắc giao thông. São Paulo ở Brazil có ùn tắc giao thông hàng ngày tồi tệ nhất trên thế giới. Theo báo cáo, kỷ lục tắc nghẽn lịch sử được thiết lập vào ngày 1 tháng 6 năm 2012, với 295 km đường đợi xe quanh thành phố trong giờ cao điểm buổi tối. Một số thành phố lớn khác cũng bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm. 

  Nguyên nhân chính của vấn đề giao thông này là sự gia tăng dân số ở các thành phố lớn. Vì vậy, số người tham gia giao thông đã tăng lên nhiều lần. Lý do thứ hai là các con đường hẹp và đôi khi không đủ tốt. Ngoài ra, nhiều người dùng đường không có sự tôn trọng các quy tắc giao thông. Kết quả là, vấn đề này ngày càng tồi tệ hơn.

  Lời giải:

  1. B

  São Paulo in Brazil has the worst traffic jams.

  (São Paulo ở Brazil có những vụ kẹt xe tệ nhất.)

  1. C  

  Big cities often suffer from traffic jams in the rush hour.

  (Những thành phố lớn thường bị kẹt xe vào giờ cao điểm.)

  The main cause of the problem is increase in population.

  (Nguyên nhân chính của vấn đề này là việc dân số tăng.)

  1. C

  According to the passage, many road users do not obey traffic rules.

  (Theo đoạn văn, nhiều người lưu thông trên đường không tuân theo luật giao thông.)

  Task 4. Tick the traffic problems in big cities in Viet Nam.

  U7-L6-4-1-ttwgplvsruehkfhj.jpgU7-L6-4-2-ynzpdupchsxeixkt.jpg

  Then write the above in full sentences. 

  Example: One of the traffic problems in our big cities is that there are too many people using the roads.

  Lời giải:

  Những vấn đề xảy ra ở các thành phố lớn của Việt Nam: 1, 2, 3, 4, 6.

  1. One of the traffic problems in our big cities is that there are too many people using the roads.

  (Một trong những vấn đề giao thông ở những thành phố lớn của chúng ta là có quá nhiều người sử dụng đường bộ.)

  1. There are too many vehicles on the roads.

  (Có quá nhiều phương tiện xe cộ trên đường.)

  1. Many roads are narrow and bumpy.

  (Nhiều con đường chật hẹp và lầy lội.)

  1. There are traffic accidents every day.

  (Có tai nạn giao thông hàng ngày.)

  1. Wild animals run across the road.

  (Động vật hoang dã băng qua đường.)

  1. Many young people ride their bikes dangerously.

  (Nhiều thanh niên lái xe đạp thật nguy hiểm.)

   

  Task 5. Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or a city you know well. Use the cues above, and the following outline.

  U7-L6-5-1-hwhhziovefqvunuo.jpg

  OUTLINE

  Introduction: There are three main traffic problems in my city.

  Body:

  • Problem 1: too many vehicles -> traffic jams especially in rush hours + pollution
  • Problem 2: narrow and bumpy roads -> accidents
  • Problem 3: people jumping the lights -> accidents + traffic jams

  Conclusion: These are the three common traffic problems in our city, so we should be careful when driving on the roads. 

  USEFUL LANGUAGE:

  Rush hour

  Traffic jam

  Narrow and bumpy road

  To jump the lights

  The last but not least

  Introduction: 

  Problem 1: 

  Problem 2: 

  Problem 3: 

  Conclusion: (Reason or advice/ suggestion)

  Lời giải:

  My city - Ho Chi Minh City, has bad traffic problems. 

  There are so many vehicles on the streets and alleys, from buses, cars, to motorbikes, bicycles. The city has the most motorbikes in this country.

  Moreover, the streets are very narrow and bad. They are easily flooded when it rains so heavily. The streets and alleys become bumpy after the rain.

  Many traffic users don’t obey the traffic rules. They usually drive and ride very dangerously.

  As a result, there are traffic accidents every day in this city.  

  Tạm dịch:

  Thành phố tôi - Thành phố Hồ Chí Minh, có những vấn đề giao thông thật tệ.

  Có quá nhiều phương tiện giao thông trên những con đường và hẻm nhỏ, từ xe buýt, xe hơi, xe máy, xe đạp. Thành phố có nhiều xe máy nhất cả nước.

  Hơn nữa, những con đường rất hẹp và tệ. Chúng thường dễ bị ngập khi trời mưa lớn. Đường xá và hẻm trở nên gập ghềnh sau cơn mưa.

  Nhiều người tham gia giao thông không tuân thủ luật giao thông. Họ thường lái xe và đạp xe rất nguy hiểm.

  Kết quả là có nhiều tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày trong thành phố này.

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 7: TRAFFIC - Skills 2 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: