Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - Skills 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM - Skills 2 trang 65

   

  Mục lục:

  1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C.
  2. Listen to the recording again and write short answers to the questions.
  3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy.
  4. Write about the history of the Temple of Literature – the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you.

   

  Task 1. Listen to the recording and circle the appropriate answer A, B, or C. 

  1. Chu Van An was born in                   .
  2. Thanh Xuan District B. Thanh Ba District C. Thanh Tri District
  3. He passed the                   .
  4. doctoral examination B. royal examination C. regional examination
  5. He began his career as a                   .
  6. worker B. teacher C. doctor
  7. He died in                   .
  8. 1370 B. 1373 C. 1337

  Audio script:

  Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.

  He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.

  Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.

  Dịch bài nghe:

  Chào cả lớp. Hãy đến tòa nhà tiếp theo của Văn Miếu và để tôi kể cho bạn nghe về Chu Văn An. Chu Văn An được coi là giáo viên nổi tiếng nhất tại Học viện Hoàng gia và là một trong những nhà giáo dục nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam.

  Ông sinh năm 1292, tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là một người trung thực. Ông đã vượt qua kỳ thi hoàng gia. Đầu tiên, ông mở một ngôi trường ở ngôi làng của mình. Sau đó, ông trở thành một giáo viên tại Học viện Hoàng gia. Ông đã dạy nhiều sinh viên tài năng và thành công cho đất nước.

  Sau đó, ông từ chức và trở về làng quê của mình. Suốt quãng đời còn lại, Chu Văn An tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và viết sách. Ông qua đời năm 1370.

  Lời giải:

  1 - C. Chu Van An was born in Thanh Tri District.

  (Chu Văn An được sinh ra ở quận Thanh Trì.)

  2 - B. He passed the royal examination.

  (Ông đã đậu cuộc thi Hoàng gia.)

  3 - B. He began his career as a teacher.

  (Ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình làm một nhà giáo.)

  4 - A. He died in 1370.

   (Ông mất năm 1370.)

   

  Task 2. Listen to the recording again and write short answers to the questions.

  1. When was Chu Van An born? 
  2. What was he like? 
  3. What did he do later in his life? 
  4. How old was he when he died? 

  Lời giải:

  1. When was Chu Van An born? 

  - In 1292.

  (Vào năm 1292.)

  1. What was he like? 

  - He was an honest man.

  (Ông ấy là người trung thực.)

  1. What did he do later in his life? 

  - He continued his teaching career and wrote books.

  (Ông ấy tiếp tục sự nghiệp dạy học và viết sách.)

  1. How old was he when he died? 

  - 78 years old.

  (78 tuổi.)

   

  Task 3. Discuss the table in groups. Complete the table about the history of the Temple of Literature the Imperial Academy. 

  Lời giải:

  Time 

  Event 

  Construction 

  Attraction 

  1070

  The Temple of Literature 

  Emperor Ly Thanh Tong

  One of the historic and cultural sites of Vietnam 

  1076

  The Imperial Academy 

  Emperor Ly Nhan Tong 

  First university in Vietnam

  1484

  Doctor’s stone tablet 

  King Le Thanh Tong 

  World heritage 

  2003

   

  The four statues 

  Ha Noi People’s Committee 

  Founders and developers of the Temple of Literature

  Tạm dịch:

  Thời gian 

  Sự kiện

  Xây dựng

  Điểm thu hút

  1070

  Văn Miếu

  Vua Lý Thánh Tông

  Một trong những điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam

  1076

  Quốc Tử Giám

  Vua Lý Nhân Tông

  Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam 

  1484

  Bia Tiến sĩ

  Vua Lê Thánh Tông

  Di sản Thế giới

  2003

  Bức tượng

  Ủy ban Nhân dân Hà Nội

  Những người thành lập và phát triển Văn Miếu

   

  Task 4. Write about the history of the Temple of Literature - the Imperial Academy. You can use the information in 3 to help you.

  Lời giải:

  Emperor Ly Thanh Tong founded The Temple of Literature in 1070. Now it is considered as one of the historic and cultural sites of Vietnam. And then in 1076 Emperor Ly Nhan Tong built The Imperial Academy as the first university of Vietnam.

  In 1484, Emperor Le Thanh Tong built the first Doctor’s stone tablet there to memorize the devotion of Doctors. Now it is recognized as the World Heritage by UNESCO. In 2003, the Ha Noi People Committee built four statues of Emperor Ly Thanh Tong, Emperor Ly Nhan Tong, King Le Thanh Tong, and Chu Van An who founded and developed Temple of Literature - Imperial Academy.

  Tạm dịch:

  Vua Lý Thánh Tông đã cho thành lập Văn Miếu vào năm 1070. Bây giờ nó được xem như là một trong những điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam. Sau đó vào năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc Tử Giám. Nó được xem là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

  Năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho xây bia Tiến sĩ đầu tiên để tưởng nhớ sự cống hiến của các tiến sĩ. Nó được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 2003 ủy ban Nhân dân Hà Nội đã cho xây 4 bức tượng Vua Lý Thánh Tông, Vua Lý Nhân Tông, Vua Lê Thánh Tông và Chu Văn An, là những người đã xây dựng và phát triển Văn Miếu - Quốc Tử Giám.