Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: MUSIC AND ARTS - Skills 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: MUSIC AND ARTS - Skills 2 trang 45

   

  Mục lục:

  1. Listen to the passage about Picasso and tick the words you hear.
  2. Listen to the passage again and choose the correct answers.
  3. Listen to the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organised (according to a timeline, the order of important events or another way).
  4. Read the following letter and choose the correct answer.
  5. Now write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues:

  -----------------

  Task 1. Listen to the passage about Picasso and circle the words you hear.

  Look at the words you've circled. Do you know what all of these words mean?

  U4-L6-1-2-fhodbjuhjqaxgwdg.jpg

  appear not appear
  1.artists
   
  2.training
   
  3.picture
   
  4.portrait
   
  5.music
   
  6.paintings
   

  Lời giải:

  1. artists (những nghệ sĩ)
  2. training (đào tạo)
  3. portrait (chân dung)
  4. paintings (những bức tranh)

  Task 2. Listen to the passage again and choose the correct answers.

  1. When was Picasso born?

  A. In 1881 B. In 1896 C. In 1973

  2. Picasso received artistic training from his father at .

  A. thirteen B. seven C. thirty

  3. How many works of art did Picasso produce?

  A. 50,000 B. 1,885 C. 1,973

  4. Where did Picasso die?

  A. In Malaga B. In Barcelona C. In Mougins

  Audio script:

  Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) is one of the greatest artists of the 20th century. He was born on 25th October 1881 in Malaga, Spain. He showed a great love and skill for drawing from an early age, and at the age of seven, Picasso received formal artistic training from his father. At 13, he was admitted to a School of Fine Arts in Barcelona. In 1896, he completed ‘Portrait of Aunt Pepa’, which is considered one of the greatest works of Spain. During his life, he produced an enormous number of works of art: about 50,000 in total, including 1,885 paintings. Several paintings by Picasso rank among the most expensive paintings in the world. Picasso died on 8 April, 1973 in Mougins, France.

  Dịch bài nghe:

  Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1881 tại Malaga, Tây Ban Nha. Ông đã cho thấy một tình yêu và kỹ năng tuyệt vời để vẽ từ khi còn nhỏ, và ở tuổi lên bảy, Picasso được đào tạo nghệ thuật chính thức từ cha mình. Ở tuổi 13, ông được nhận vào trường Mỹ thuật ở Barcelona. Năm 1896, ông hoàn thành 'Chân dung của dì Pepa', được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của Tây Ban Nha. Trong suốt cuộc đời, ông đã sáng tác một số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật: tổng cộng khoảng 50.000 tác phẩm, bao gồm 1.885 bức tranh. Một số bức tranh của Picasso được xếp hạng trong số những bức tranh đắt nhất trên thế giới. Picasso qua đời vào ngày 8 tháng 4 năm 1973 tại Mougins, Pháp.

  Lời giải:

  1. When was Picasso born? => A. In 1881

  (Picasso sinh năm nào? => Năm 1881)

  1. Picasso received artistic training from his father at B. seven.

  (Picasso được cha mình đào tạo nghệ thuật năm 7 tuổi.)

  1. How many works of art did Picasso produce? => A. 50,000.

  (Picasso đã sáng tác bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật? => 50,000.)

  1. Where did Picasso die? => C. In Mougins

  (Picasso đã qua đời tại đâu? => Mougins.)

  Task 3. Listen to the passage one more time. As a class, discuss how the listening is organised (according to a timeline, the order of important events, or another way). 

  Lời giải:

  The passage is organized according to timeline. (Bài văn được tổ chức theo dòng thời gian.)

  Task 4. Read the following letter and choose the correct answer.

  82 Tran Quoc Hoan Rd. Ha Noi

  Nov 12, 20…

  Dear David,

  I‛m happy to hear you are in Ha Noi again. This time, how about watching a water puppet show? I‛m sure you‛ll like it. Is Saturday evening OK for you? It‛s at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. The show begins at 8 p.m, so let‛s meet at 7.45 outside the theatre. I hope we‛ll have a happy time together.

  Looking forward to seeing you there.

  Have a nice day!

  Cheers,

  Duong

  1. This letter is from Duong to ______.

  a friend B. a teacher C. an old man

  1. Duong writes this letter to ______.

  A. give an order B. make an invitation C. complain about something

  Dịch bức thư:

  82 Trần Quốc Hoàn, Hà Nội Ngày 12 tháng 11, 20...

  Chào David,

  Mình thật vui khi nghe rằng bạn đến Hà Nội lần nữa. Lần này, chúng ta hãy đi xem trình diễn múa rối nước nhé? Mình chắc bạn sẽ thích nó. Tối thứ Bảy bạn đi được không? Nó nằm ở địa chỉ 578 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm. Buổi trình diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối, vậy chúng ta hãy gặp nhau ở bên ngoài nhà hát lúc 7:45. Mình hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau.

  Mong gặp bạn ở đó.

  Chúc một ngày tốt lành!

  Thân chào,

  Dương 

  Lời giải:

  1. A. This letter is from Duong to a friend.

  (Bức thư này từ Dương gửi đến cho một người bạn.)

  1. B. Duong writes this letter to make an invitation.

  (Dương viết bức thư này để đưa ra một lời mời.)

  Task 5. Now write a letter to invite a friend to an art exhibition, using the following cues:

  - Event: Exhibition of Modern Art 

  - Time: 9 o’clock, Saturday morning 

  - Place: Arts Centre 

  - Time to meet: 8.15 

  Lời giải:

  84, Xa Dan Street, Ha Noi

  December 2nd, 2015

  Hi Nam,

  How are you? Are you busy this Saturday?

  Well, there is an Exhibition of Modern Art in Arts Centre now. It is the great exhibition of this year. How about going there this Saturday morning? The exhibition often opens at 9:00, so let’s meet at the gate at 8:15 and we will go to the KFC store nearby to have breakfast and then we come back the centre.

  Write to me soon. I’m sure that it will be fun

  Cheers,

  Lan

  OUTLINE

  Address of the sender

  Date of writing the letter

  Greeting (Hi/Dear…)

  Body of the letter:

  - Ask for the wellbeing of the person

  - State the main reason for writing the letter: inviting your friend to an art exhibition

         Event: Exhibition of Modern Art

         Time: 9 o'clock, Saturday morning

         Place: Arts Centre

         Time to meet: 8.15

  Conclusion and end of letter

  Signature of the sender

  USEFUL LANGUAGE

  Lovely to hear from you. / How are you?/ How are things?

  I'm so pleased to hear.../ It's great to hear... 

  Would you like to….?/ Why don't we ……?/ Let's…/ How about….?

  Well, that's all for now/ Write back soon
  All the best / Best wishes/ See you soon/ Cheers