Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: MUSIC AND ARTS - Getting started

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: MUSIC AND ARTS - Getting started trang 38.

   

  Mục lục:

  1. Listen and read.
  2. Are these sentences true (T) or false (F)?
  3. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.
  4. Find these expressions in the conversation. Check what they mean.
  5. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.
  6. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen and repeat.
  7. Complete these sentences with words from 2.

  ----------------------

  Task 1. Listen and read.

  Making plans for the weekend

  U4-L1-1_1.png

  Nick: Hi Duong. How are things?

  Duong: Good. Oh, have you visited the Crazy Paint art gallery recently?

  Nick: No, I haven't. I heard that it's not as good as it was before.

  Duong: Oh no! It's great! I went there last weekend. The paintings are excellent! So what shall we do this weekend?

  Nick: Let me see. The La La Las are playing at the Young Club, let's go!

  Duong: But we can watch the concert live on TV.

  Nick: Oh, come on! It's quite different to be there in person-the musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere... It will be fantastic!

  Duong: I don't like so much noise, Nick. Loud pop music really isn't my thing.

  Nick: Come on, Duong. It will be exciting!

  Duong: How about going to the cinema? I like films.

  Nick: Me too. OK, we can go to the cinema if I get to choose the film!

  Dịch bài hội thoại:

  Nick: Chào Dương. Mọi việc thế nào rồi?

  Dương: Vẫn tốt. Ồ, bạn đã từng đi xem triển lãm nghệ thuật “Crazy Paint” gần đây chưa?

  Nick: Chưa. Mình đã nghe rằng nó không hay như đã từng như trước đây.

  Dương: Ồ không! Tuyệt lắm! Mình đã đến đó cuối tuần rồi. Những bức tranh thật xuất sắc! Vậy cuối tuần này chúng ta sẽ làm gì?

  Nick: Để mình xem. Nhóm La La Las đang chơi ở câu lạc bộ Thanh niên, chúng ta đi nhé!

  Dương: Nhưng chúng ta có thể xem buổi đại nhạc hội trực tiếp trên ti vi mà.

  Nick: Ồ, thôi nào! Hoàn toàn khác khi chúng ta xem tại đó - những nhạc sĩ, đám đông, ánh sáng đầy màu sắc, không khí... nó sẽ thật tuyệt!

  Dương: Mình không thích quá nhiều tiếng ồn ào, Nick. Nhạc pop ồn ào thật sự không phải là điều mình thích.

  Nick: Thôi nào Dương. Nó sẽ thật hào hứng đấy!

  Dương: Chúng ta hãy đi rạp chiếu phim đi? Mình thích xem phim.

  Nick: Mình cũng thế, được thôi, chúng ta có thể đi đến rạp chiếu phim nếu mình được chọn phim!

  1a. Are these sentences true (T) or false (F)?

  Lời giải:

   

  T

  F

  1. Duong and Nick are making plans for their weekend.

  (Dương và Nick đang lên kế hoạch cho cuối tuần của họ.) 

   

  2. The art gallery isn’t as good as before.

  (Triển lãm nghệ thuật không hay như trước đây.) 

   

  3. Nick likes pop music.

  (Nick thích nhạc pop.) 

   

  4. Duong wants to be at the pop concert.

  (Dương muốn đi đến đại nhạc hội nhạc pop.) 

   

  5. Nick will let Duong choose the film.

  (Nick sẽ để cho Dương chọn phim.)    

   

   1b. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.

  1. Crazy Paint art gallery is before.
  2. Duong says it is very             at pop concerts.
  3. Nick thinks pop concerts are                 .
  4. Nick says it's more exciting to be at pop concerts               .
  5. Duong and Nick have decided to go to the                     .

  Lời giải:

  1. Crazy Paint art gallery is as good as before.

  (Phòng trưng bày nghệ thuật Crazy Paint vẫn tốt như xưa.)

  1. Duong says it is very loud at pop concerts.

  (Dương nói rằng các buổi hòa nhạc nhạc pop rất ồn ào.)

  1. Nick thinks pop concerts are fantastic.

  (Nick nghĩ rằng các buổi hòa nhạc pop thật tuyệt vời.)

  1. Nick says it's more exciting to be at pop concerts in person.

  (Nick nói rằng thật thú vị hơn khi trực tiếp đến các buổi hòa nhạc nhạc pop.)

  1. Duong and Nick have decided to go to the cinema.

  (Dương và Nick đã quyết định đi xem phim.)

   1c. Find these expressions in the conversation. Check what they mean. 

  1. Let them see.
  2. Come on.
  3. It isn’t my thing.
  4. Lời giải:z
  5. Let them see: used when you are thinking what to say or reply 

  (Hãy để họ xem: được sử dụng khi bạn nghĩ cái gì để nói hoặc trả lời.)

  1. Come on: used to show that you don’t agree with what somebody has said 

  (Thôi nào: được sử dụng để thể hiện rằng bạn không đồng ý với điều mà ai đó đã nói.)

  1. It isn’t my thing: used to show that you don’t like something

  (Không phải điều tôi thích: được dùng để thể hiện rằng bạn không thích điều gì đó.)

   1d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them. 

  Example:

  A: We'll go to the theatre next Saturday. Can you go, too?

  (Chúng mình sẽ đến rạp vào thứ Bảy tới. Bạn cũng đi được chứ?)

  B: Let me see. I'll have to ask my parents first.

  (Để mình xem. Mình sẽ phải hỏi bố mẹ trước.)

  Task 2. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen and repeat.

  new_img (1).png

  Lời giải:

  1. microphone (micro)
  2. camera (máy ảnh)
  3. painting (tranh vẽ)
  4. musical instruments (nhạc cụ)
  5. portrait (ảnh chân dung)
  6. art gallery (triển lãm nghệ thuật)
  7. crayons (bút chì màu)
  8. museum (bảo tàng)
  9. opera (nhạc kịch)
  10. paintbrush (cọ vẽ)

  Task 3. Complete these sentences with words from 2. 

  1. The painter's exhibition, 'Hidden Flower, begins today at the city________.
  2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his________of the old Ha Noi streets.
  3. In Barcelona, Spain, you can visit a________dedicated to the life of Picasso.
  4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good ________is important.
  5. I rarely listen to________at home. I can't understand the words they sing, and I prefer modern music.

  Lời giải:

  1. The painter’s exhibition, ‘Hidden Flower’, begins today at the city art gallery.

  (Triển lãm họa sĩ, “Hoa giấu/ ẩn”, bắt đầu vào hôm nay ở triển lãm nghệ thuật thành phố.)

  1. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his paintings of the old Ha Noi streets.

  (Bùi Xuân Phái là nghệ sĩ yêu thích của tôi. Tôi thích những bức vẽ của ông ấy về đường phố Hà Nội xưa.)

  1. In Barcelona, Spain, you can visit a museum dedicated to the life of Picasso.

  (Ở Barcelona, Tây Ban Nha, bạn có thể thăm một bảo tàng nói về việc cống hiến cho đời của Picasso.)

  1. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good camera is important.

  (Tôi nghĩ nhiếp ảnh là một hình thức nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, có một máy chụp hình tốt thật quan trọng.)

  1. I rarely listen to opera at home. I can’t understand the words they sing, and I prefer modern music.

   (Tôi hiếm khi nghe nhạc kịch ở nhà. Tôi không thể hiểu những từ mà họ hát và tôi thích nhạc hiện đại hơn.)