Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: MUSIC AND ARTS - Communication

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: MUSIC AND ARTS - Communication trang 43

  Mục lục:

  1. Music Quiz: What do you know? Work in groups and answer the questions.
  2. Read the following passage. In groups, discuss the questions below.
  3. Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life?

  ----------------

  Task 1. Music Quiz: What do you know? Work in groups and answer the questions.

  1. Who is the composer of Viet Nam's national anthem Tien Quan Ca?
  2. Pham Tuyen B. Van Cao C. Huy Thuc
  3. Which of the following is Korean?
  4. Mua Sap B. Ballet C. Gangnam Style
  5. Who is famous for the song Top of the World?
  6. Karen Carpenter B. Celine Dion C. Susan Boyle
  7. Which of the following became a World Heritage in 2009?
  8. Hat cheo B. Cai luong C. Quan ho Bac Ninh
  9. Which of the following is sung in the film Titanic?
  10. Que Sera B. My Heart Will Go On C. Yesterday Once More
  11. Which of these bands originated in Liverpool, England?
  12. The Carpenters B. The Beatles С. АВВА

  U4-L4-1-1-trebszknncpbxrod.jpg

  Lời giải:

  1. B

  2. C

  3. A

  4. C

  5. B

  6. B

  Task 2. Read the following passage. In groups, discuss the questions below.

  Today, schools in several countries are considering the question of whether subjects like music and arts should be among those in the curriculum. For many people, a good knowledge of music and arts is regarded as a necessity for anyone who wants to be truly educated. Some say that students who are good at music and arts actually do better in more academic subjects like maths and science. However, some people see music and arts as an unimportant part of education since they don’t prepare students for a life of work.

  Câu hỏi: Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Viet Nam? Why or why not?

  Dịch bài đọc:

  Hôm nay, trường học ở một số nước đang xem xét những câu hỏi về âm nhạc và nghệ thuật nên nằm trong số chương trình học. Đối với nhiều người, một kiến thức âm nhạc và nghệ thuật được xem như một điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn được giáo dục thật sự. Vài người nói rằng những học sinh mà giỏi nghệ thuật sẽ học những môn học thuật như Toán và Khoa học tốt hơn. Tuy nhiên, vài người thấy rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không chuẩn bị cho sinh viên một cuộc sống làm việc.

  Lời giải:

  I don't think music and arts should be compulsory subjects at school.

  Firstly, students have to learn so many subjects at school now. They must study both at school and at home. This makes student life so stressful.

  Secondly, some students like music and arts while some don't like them. Maybe they like sports or outdoor activities or something else, so music and arts shouldn't be compulsory subjects.

  However, they should be optional subjects and students should be encouraged to study these subjects if they can. We should also appreciate these students. The students who are good at music and arts are as great as the students who are excellent at math or science.

  Dịch:

  Tôi không nghĩ âm nhạc và mỹ thuật nên là những môn học bắt buộc ở trường.

  Thứ nhất, hiện nay học sinh phải học quá nhiều môn học ở trường. Chúng vừa phải học ở trường, vừa phải học ở nhà. Điều này khiến cho cuộc sống học đường quá căng thẳng.

  Thứ hai, một số học sinh thích âm nhạc và mỹ thuật trong khi một số khác thì không thích. Có thể chúng thích thể thao hay các hoạt động ngoài trời hoặc một thứ gì đó khác, do vậy âm nhạc và mỹ thuật không nên là những môn học bắt buộc.

  Tuy vậy, đó nên là những môn học tự chọn và học sinh nên được khuyến khích học những môn này nếu chúng có khả năng. Chúng ta cũng nên đánh giá cao những học sinh này. Những học sinh giỏi âm nhạc hay mỹ thuật cũng tuyệt vời như những học sinh giỏi toán hay khoa học.

  Task 3. Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life?

  1. music (âm nhạc)
  2. dancing (nhảy, khiêu vũ)
  3. singing (ca hát)
  4. painting (vẽ)   
  5. photography (nhiếp ảnh)

  Lời giải:

  1. music: It helps me relax after work.

  (âm nhạc: Giúp tôi thư giãn sau giờ làm việc.)

  1. dancing: It makes me feel free and relaxed after a hard day.

  (khiêu vũ: Làm cho tôi cảm thấy tự do và thoải mái sau một ngày vất vả.)

  1. singing: It helps me to release stress after working or studying for a long time.

  (ca hát: Giúp tôi giải tỏa căng thẳng sau khi làm việc hoặc học tập trong thời gian dài.)

  1. painting: It doesn't help me so much in life. I seldom have to use this ability.

  (hội họa: Không giúp đỡ tôi nhiều trong cuộc sống. Tôi ít khi phải sử dụng khả năng này.)

  1. photography: It's a joyful entertainment but it doesn't have important roles in my life.

  (nhiếp ảnh: Đó là một thú giải trí vui vẻ nhưng nó không có vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi.)