Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: COMMUNITY SERVICE - Project

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: COMMUNITY SERVICE - Project trang 35

   

  Your volunteer work

  Take part in the volunteer activities in your community. Report your experiences. OR Start your own volunteer project! Work in groups and develop your ideas into a real class or school project.

  OUTLINE OF A PRESENTATION

  Teachers should instruct students how to give a presentation. 

  1. Structure of a presentation

  Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience  and thanking the audience for listening.

  2. Useful language

  Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  Main body

  - Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)

  Lời giải:

  1. Think about your school. What needs to be done to make it a better place? What can you do to help?

  => I think that my local area needs to be cleaned up because there is much rubbish in the street in my neighbourhood. I will ask my neighbour friends to collect rubbish and clean up the street.

  (Nghĩ về khu vực địa phương bạn. Cái gì cần thực hiện để làm cho mọi thứ tốt hơn. Bạn có thể giúp gì? Tôi nghĩ khu vực địa phương của tôi cần được lau dọn, bởi vì có nhiều rác ở trên đường trong khu xóm tôi. Tôi sẽ hỏi các bạn hàng xóm cùng tôi nhặt rác và dọn đường phố.)

  1. Think about your local area. What needs to be done to make things better? What can you do to help?

  => I think we should plant more trees and flowers in school garden. I will ask my classmates do it with me.

  (Nghĩ về trường học của bạn. Bạn cần làm gì để nó tốt hơn? Bạn có thể làm gì để giúp? Tôi nghĩ chúng ta cần trồng thêm cây và hoa trong khu vườn của trường. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi.)

  1. Think about your classmates. Are there friends who need help? What can you do to help your friends?

  => I think I should decorate my classroom and put some flower vases in the classroom I will ask my classmates do it with me. We will paste some pictures of protecting environment that we find from Internet. We will buy the flower in local market.

  (Nghĩ về lớp học. Có điều gì mà cần thực hiện không'? Bạn còn làm gì để giúp? Tôi nghĩ tôi nên trang trí lớp học và đặt vài bình vào trong lớp học. Tôi sẽ nhờ bạn học cùng làm với tôi. Chúng tôi sẽ dán vài bức hình về bảo vệ môi trường mà chúng tôi tìm được trên Internet. Chúng tôi sẽ mua hoa ở chợ địa phương.)

  1. Think about your classroom. Is there anything that needs to be done? What can you do to help?

  => I think my classmate, Lan needs the help. She is not good at English and her mark is very low. I will tutor and  mentor her study English, help her do English homework.

  (Nghĩ về lớp học của bạn Có người bạn nào cần giúp đỡ không? Bạn có thể làm gì để giúp bạn bè? Tôi nghĩ rằng bạn học của tôi, Lan cần sự giúp đỡ. Cô ấy không giỏi môn tiếng Anh và điểm cô ấy rất thấp. Tôi sẽ làm gia sư cho cô ấy, hướng dẫn cô ấy học tiếng Anh, giúp cô ấy làm bài tập.)

  1. Think about the people in your local community. What do they need? What can you do to help?

  => I think the homeless people need meals in my community. I will ask my friend to provide food for homeless people 3 times a week. We will collect money and cook meals for them: rice with meat, fish, vegetables....

  (Nghĩ về những người trong cộng đồng tại địa phương. Họ cần gì? Bạn có thể làm gì giúp họ? Tôi nghĩ những người vô gia cư ở địa phương cần những bữa ăn. Tôi sẽ cùng bạn bè cung cấp thức ăn cho họ 3 lần 1 tuần. Chúng tôi sẽ quyên góp tiền và nấu những bữa ăn cho họ: cơm với cá, thịt và rau.)

  ___________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: COMMUNITY SERVICE - Project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: