Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD - Getting started

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD - Getting started trang 58

   

  Mục lục:

  1. Listen and read.

  1a. Read the conversation again, and tick (✔) true (T) or false (F).

  1b. Read the conversation again. Find a word or phrase to match the following.

  1. Match the words in the box with the pictures. Then listen and repeat the words.
  2. Use some of the words in 2 to describe a person or a place you know.
  3. Work in groups. Make a list of the problems which you think are connected to an overcrowded area.
  4. Share your list with the class and see if they agree with you.

  --------------------------

  Task 1. Listen and read.    

  A holiday story

  Nam: Welcome back, Phuong! Brazil is amazing, isn't it?

  Phuong: It is, Nam, and it's very diverse!

  Nam: What do you mean?

  Phuong: The beaches in the south are so peaceful, while cities like Rio are overcrowded.

  Nam: What about the people?

  Phuong: In Rio some people are wealthy, with high living standards. But there are also poor people who live in slums.

  Nam: Life must be difficult in the slums.

  Phuong: Yes, the slums are overcrowded, and crime is a major problem there.

  Nam: Crime affects everyone in the city, doesn't it?

  Phuong: It does, Nam. But there are probably other problems in the slums too, like disease, and poor healthcare, ...

  Nam: Wow, did you see that yourself?

  Phuong: No, visitors don't usually visit the slums. It's too dangerous.

  Nam: There are probably fewer things to see and to do in the slums, aren't there?

  Phuong: Yes. However, I love Brazil and I had a very good time there.

  Nam: Sure, it's a real experience, isn't it?

  Phuong: It is.

  U12-L1-1-2-iaymzkdvbfbbnnve.jpgU12-L1-1-3-wekqiksaiyhiqcsn.jpg

  1A. Read the conversation again, and tick () true (T) or false (F).

    T F
  1.Phuong thinks Brazil is interesting.
   
   
  2.Places in Brazil are very different.
   
   
  3.Rio's problems are only in the slums.
   
   
  4.It is not safe for tourists to visit the slums.
   
   
  5.Nam thinks Phuong's visit to Brazil is not worthwhile.
   
   

  Đáp án:

   

  T

  F

  1. Phuong thinks Brazil is interesting.

   

   

  2. Places in Brazil are very different.

   

   

  3. Rio's problems are only in the slums.

   

   

  4. It is not safe for tourists to visit the slums.

   

   

  5. Nam thinks Phuong's visit to Brazil is not worthwhile.

   

   

  1b. Read the conversation again. Find a word or phrase to match the following. 

  1. very different

  ___________

  2. rich

  ___________

  3. big or serious

  ___________

  4. small houses in bad condition where poor people live

  ___________

  5. bad action against the community

  ___________

  Dịch bài hội thoại:

  Nam: Chào mừng trở lại, Phương! Braxin thật đáng ngạc nhiên phải không?

  Phương: Đúng thế, Nam. Và nó rất khác biệt!

  Nam: Ý bạn là sao?

  Phương: Bãi biển ở miền Nam rất yên bình, trong khi các thành phố như Rio quá đông đúc.

  Nam: Con người thì sao?

  Phương: Ở Rio có người giàu có với mức sống cao. Nhưng cũng có người nghèo sống trong khu ổ chuột.

  Nam: Cuộc sống trong những khu ổ chuột chắc là khó khăn.

  Phương: Đúng thế, Nam. Nhưng có thể có những vấn đề khác trong khu ổ chuột, như bệnh tật và y tế nghèo nàn...

  Nam: Ồ, chính bạn có thấy điều đó không?

  Phương: Không, những khách tham quan thường không đến khu ổ chuột. Nó quá nguy hiểm.

  Nam: Có lẽ có ít thứ để xem và làm ở đó phải không?

  Phương: Đúng thế. Tuy nhiên, mình thích Braxin và mình đã rất vui khi ở đó.

  Nam: Chắc rồi, nó là một kinh nghiệm thật sự phải không?

  Phương: Đúng thế.

  Lời giải:

  a)

  1. T

  (Phương nghĩ rằng Braxin thật thú vị.)

  1. T

  (Những nơi ở Braxin rất khác biệt.)

  1. F

  (Những vấn đề của Rio chỉ nằm ở khu ổ chuột.) 

  => Other places in Brazil have problems. (big cities are overcrowded)

  1. T

  (Không an toàn cho du khách khi đến thăm những khu ổ chuột.)

  1. F

  (Nam nghĩ rằng chuyến đi của Phương đến Braxin không xứng đáng.)

  => is worthwhile 

  b)

  1. very different - diverse (khác biệt)
  2. rich - wealthy (giàu có)
  3. big or serious - major (to lớn)
  4. small houses in bad condition where poor people live - slums (khu ổ chuột)
  5. bad action against the community - crime (tội phạm) 

  Task 2. Match the words in the box with the pictures. Then listen and repeat the words. 

  1. overcrowded b. peaceful       c. wealthy d. spacious     e. poor

  Screenshot 2022-05-09 223603.png

  Lời giải:

  1 - a. overcrowded: quá đông

  2 - c. wealthy: giàu có

  3 - b. peaceful: yên bình

  4 - e. poor: nghèo

  5 - d. spacious: rộng rãi

  Task 3. Use some of the words in 2 to describe a person or a place you know. 

  Example:

  I visit my native village every year. I love the peaceful atmosphere there. 

  Lời giải:

  Ho Chi Minh city is overcrowded with many vehicles.

  (Thành phố Hồ Chí Minh quá đông đúc với nhiều xe cộ.) 

  Task 4. Work in groups. Make a list of the problems which you think are connected to an overcrowded area. 

  Example:

  There is not enough space to play in. 

  Lời giải:

  - There is much crime.

  (Có nhiều tội phạm.)

  - There are too many vehicles. 

  (Có quá nhiều xe cộ.)

  - The atmosphere is not fresh. 

  (Không khí không trong lành.) 

  Task 5. Share your list with the class and see if they agree with you.

  Chia sẻ danh sách của em với lớp và xem thử họ có đồng ý với em không.

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD - Getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: