Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD - Communication

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD - Communication trang 63

   

  Mục lục:

  1. Look at the pictures and discuss
  2. Match the words below with the places in 1.
  3. Read the information about the two places.
  4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places.

  -----------------------

  Task 1. Look at the pictures and discuss. 

  1. what places they are.
  2. how they are different

  Make a list of your ideas and share them with your class.

  U12-L4-1-1-zhtiverpeolqvhwq.jpg

  Lời giải:

   

  Picture 1

  Picture 2

  What places they are. 

  (Những nơi này là những nơi nào)

  modern city, big city

  (thành phố hiện đại, thành phố lớn)

  village in the desert

  (làng trong sa mạc) 

  How they are different.

  (Chúng khác nhau như thế nào)

  Modern city is beautiful with many cars and buildings. There are also some bridges. The population is so dense.

  (Thành phố hiện đại rất đẹp với nhiều xe và tòa nhà. Có cả những chiếc cầu. Dân số đông đúc.

  Desert is poor. There are few people and vehicles. 

  (Sa mạc nghèo. Có ít người và phương tiện)

  Task 2. Match the words below with the places in 1.

  Screenshot 2022-05-09 224434.png

  Lời giải:

  - Group 1 - Big city: high living Standard, clean water, densely-populated, good education, crime.

  (Thành phố lớn: tiêu chuẩn sống cao, nước sạch, mật độ dân cư đông, giáo dục tốt, tội phạm.)

  - Group 2 - Desert: poor healthcare, crime, malnutrition, hunger.

  (Sa mạc: chăm sóc y tế nghèo nàn, tội phạm, suy dinh dưỡng, đói.) 

  Task 3. Read the information about the two places.   

  U12-L4-3-1-opolfxotrhrmdeot.jpg

  Mauritania, the desert nation in Africa

  Area: 1,030,700 km2

  Population: over three million

  Density: three/km2

  Economy: mainly agriculture

  Healthcare: poor, high infant death rate

  Problems: three quarters desert, slavery, child labour, hunger

  Unusual fact: obese women are considered beautiful

  U12-L4-3-2-owdhvtpenuopsaay.jpg

  Hong Kong

  Area: 1,104 km2

  Population: over seven million

  Density: over six thousand/km2

  Economy: mainly service industry and tourism

  Healthcare: one of the best healthcare systems in the world

  Problems: overcrowded, crime

  Unusual fact: most skyscrapers in the world

  Tạm dịch:

  Mauritania, quốc gia hoang mạc ở châu Phi.

  Diện tích: 1,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)

  Dân số: hơn 3 triệu người Mật độ dân: 3 người/km2 Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp

  Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao

  Những vấn đề: 3/4 diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói.

  Sự việc không bình thường: phụ nữ béo được xem là xinh đẹp.

  Hồng Kông

  Diện tích: 1,104 km2

  Dân số: hơn 7 triệu dân

  Mật độ: hơn 6.000 người/km2

  Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch

  Chăm sóc y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới

  Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm 

  Sự việc không bình thường: Có nhiều tòa nhà chọc trời nhất thế giới

  Task 4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places. 

  Example:

  The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than seven million people.

  Lời giải:

  - The population of Mauritania is very small, with only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people. 

  - The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is smaller, it is only 1.104km2

  - The main economy is agriculture in Mauritania. Hong Kong has a service industry and tourism for the economy. 

  - The healthcare of Mauritania is very poor while Hong Kong’s healthcare is very good. Hong Kong has to face overpopulation and crime while Mauritania has to face slavery, child labour and hunger.

  Tạm dịch:

  - Dân số ở Mauritania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn hơn. Nó có hơn 6 triệu người.

  - Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km2. Hồng Kông nhỏ hơn, nó chỉ 1.104km2.

  - Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Hồng Kông có ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch cho nền kinh tế.

  - Dịch vụ y tế của Mauritania thì rất nghèo nàn trong khi của Hồng Kông lại rất tốt. Hồng Kông phải đối mặt với sự quá tải về dân số và tội phạm trong khi Mauritania phải đối mặt với chế độ nô lệ, lao động trẻ em và nạn đói.

   

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 12: AN OVERCROWDED WORLD - Communication rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: