Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Skills 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Skills 2 trang 55

   

  Mục lục:

  1. Look at the picture. Which do you think are the correct options below?
  2. Now listen and check your answers.
  3. Listen again and answer the following questions.
  4. Tick (✓) the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording.
  5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit. Include both facts and opinions about the vehicle.
  6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions. Do you agree or disagree with your friend’s opinions?

  -----------------

  Task 1. Look at the picture. Which do you think are the correct options below? 

  U11-L6-1-1-ieyzdqegivgzegau.jpg

  1. This vehicle can/can't fly.
  2. It needs/doesn't need a driver.
  3. Learning to drive this vehicle is easy / not easy.
  4. We can/can't buy them today.
  5. It is/ isn't very fast.

  Lời giải:

  1. This vehicle can fly.

  (Phương tiện này có thể bay được.)

  1. It doesn’t need a driver.

  (Nó không cần người lái.)

  1. Learning to drive this vehicle is easy.

  (Học cách lái phương tiện này thì dễ.)

  1. We can’t buy them today.

  (Chúng ta không thể mua chúng hôm nay.)

  1. It is very fast.

  (Nó rất nhanh.) 

  Task 2. Now listen and check your answers. 

  Audio script:

  I’m here at Noi Bai Airport to tell you about this amazing flying car. It just landed here at the airport 15 minutes ago.

  So this vehicle is called TF-X™. It was designed in 2013. But it will take a couple of years before you can own yours. It’s a kind of driverless car and airplane. It has many benefits. With its automated system, the car can avoid traffic. It drives at 300 kph — impressive, isn’t it? It has four seats, so your family or friends can join the ride. The coolest thing is learning to drive a TF-X™ is simple: you’ll be able to do it just after a few hours! 

  Dịch bài nghe:

  Tôi ở đây tại sân bay Nội Bài để cho bạn biết về chiếc xe bay tuyệt vời này. Nó vừa hạ cánh tại sân bay cách đây 15 phút.

  Chiếc xe này được gọi là TF-X ™. Nó được thiết kế vào năm 2013. Nhưng nó sẽ mất một vài năm trước khi bạn có thể sở hữu. Đó là một loại xe và máy bay không người lái. Nó có nhiều lợi ích. Với hệ thống tự động của nó, chiếc xe có thể tránh giao thông. Nó có tốc độ 300 kph - ấn tượng, phải không? Nó có bốn chỗ ngồi, vì vậy gia đình hoặc bạn bè của bạn có thể tham gia chuyến đi. Điều thú vị nhất là học cách lái xe một chiếc TF-X ™ rất đơn giản: bạn sẽ có thể làm điều đó chỉ sau vài giờ! 

  Task 3. Listen again and answer the following questions. 

  1. What is the name of the vehicle? 

  ______________

  1. How fast can it travel? 

  ______________

  1. In which year was it designed? 

  ______________

  Lời giải:

  1. The vehicle is called TF-X.

  (Phương tiện này được gọi là TF-X.)

  1. It can travel at 300km/h.

  (Nó có thể đi 300 km trên giờ.)

  1. It was designed in 2013.

  (Nó được thiết kế vào năm 2013.)

  Task 4. Tick (✓) the benefits of this vehicle that are mentioned in the recording. 

  Lời giải:

   

  T

  F

  1. It can avoid traffic. 

  (Nó có thể tránh giao thông.)

   

  2. It can avoid bad weather.

  (Nó có thể tránh thời tiết xấu.)

   

  3. It travels fast.

  (Nó đi nhanh.)

   

  4. You can invite three of your relatives or friends to travel with you in this vehicle at the same time.

  (Bạn có thể mời 3 người thân hoặc bạn bè đi cùng bạn trong xe đó cùng lúc.)

   

  5. Learning to drive it is simple.

  (Học cách lái xe hơi thì đơn giản.)

   

  Task 5. Write a short paragraph about a future means of transport in this unit, include both facts and opinions about the vehicle.  

  name of transport (tên phương tiện)

  how it looks (nó trông như thế nào)

  how it functions (chức năng như thế nào)

  what you think about it (bạn nghĩ gì về nó)

  U11-L6-5-2-qbahedxxggzojgzw.jpg

  Lời giải:

  It is Solar-energy plane. It looks like a normal plane but it has the solar panel on the wings. The panel will catch the sun shine and create the electricity for the plane. It may be a great invention helping to create the energy and protect environment.

  Tạm dịch:

  Nó là máy bay năng lượng mặt trời. Nó trông như máy bay thông thường nhưng nó có tấm pin mặt trời trên cánh. Tấm pin sẽ nhận ánh nắng mặt trời và tạo ra nguồn điện cho máy bay. Nó có lẽ là một phát minh lớn giúp tạo ra năng lượng và bảo vệ môi trường.

   Task 6. Swap your writing with your friend. Find which sentences are facts, and which ones are opinions. Do you agree or disagree with your friend's opinions?

  Trao đổi bài viết với bạn học. Tìm câu nào là sự thật, câu nào là ý kiến. Em có đồng ý hoặc không đồng ý với ý kiến của bạn học?

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Skills 2 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: