Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Skills 1

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Skills 1 trang 54

   

  Mục lục:

  1. Look at the pictures below. What do you think is the connection between them?
  2. Read the text below and find the names of the transport inventions.
  3. Can you find words in the text to match the definitions below?
  4. Answer the following questions. 
  5. Read the text again. Which statements are facts? Which are the writer’s opinion?
  6. Now in pairs, talk about the transport below. Use a mix of facts and opinions.

  ---------------

  Task 1. Look at the pictures below. What do you think is the connection between them? 

  Lời giải:

  These are all personal means of transport. One person can travel on them. They are all used for ground transport. People control them by using handlebars.

  Tạm dịch:

  Đây là tất cả các phương tiện giao thông cá nhân. Một người có thể sử dụng chúng để đi lại. Tất cả chúng được sử dụng để di chuyển trên mặt đất. Người điều khiển chúng bằng cách sử dụng tay lái. 

   U11-L5-1-1-nzktekvitbhlfxrc.jpg

  Task 2. Read the text below and find the names of the transport inventions.  

  There have been many interesting transport inventions. Some become popular, but others flop!

  The personal hover scooter floats above the ground. It travels at around 30 kph. But it isn't popular. Maybe that's because it's too expensive. Personally, I think it's too hard to park!

  The monowheel is a single-wheel bike. The driver sits inside the wheel and pedals to go forward. It has one major problem - it can fall over very easily. I think it looks rather weird.

  The Segway is a success. It's a two-wheeled vehicle. The driver pulls the handle to go back or pushes it to go forward. It's not as popular as the inventors hoped, but you might see one in an airport, or park. I guess it is a convenient, green way to travel.

  Which new inventions will we use in the future? Which ones won't we use? It's hard to know!

  Dịch bài đọc:

  Có nhiều phát minh giao thông thú vị. Vài cái trở nên phổ biến, nhưng những cái khác thì không!

  Những loại xe hai bánh lơ lửng nổi trên mặt đất. Nó di chuyển với tốc độ 30km trên giờ. Nhưng nó không phổ biến. Có lẽ bởi vì nó quá đắt. Nói riêng thì tôi nghĩ nó quá cứng để đậu được!

  Xe một bánh là xe đạp chỉ có một bánh. Người lái ngồi bên trong bánh xe và bàn đạp để đi về phía trước. Nó có một vấn đề chính - nó có thể rơi rất dễ dàng. Tôi nghĩ nó trông hơi kỳ lạ.

  Segway là một thành công. Nó là phương tiện 2 bánh xe. Người lái kéo tay cầm để quay lùi hoặc đẩy nó về trước. Nó không phổ biến như người sáng chế mong đợi, nhưng bạn có thể thấy một cái trong sân bay hoặc trong bãi đậu xe. Tôi đoán là nó thuận tiện và ‘xanh’ để đi du lịch. 

  Phát minh mới nào chúng ta sẽ sử dụng trong tương lai? Phát minh nào chúng ta sẽ không sử dụng? Thật khó biết!

  Task 3. Can you find words in the text to -match the definitions below? 

  1. a new creation
  2. not to become popular
  3. strange or unusual

  Lời giải:

  1. a new creation - invention
  2. not to become popular - flop
  3. strange or unusual - weird

  Tạm dịch:

  1. một sáng tạo mới - sáng chế
  2. không trở nên phổ biến - thất bại
  3. lạ hoặc bất thường - lạ

  Task 4. Answer the following questions. 

  1. Which of the inventions is the most popular?
  2. Why don't many people use the personal hover scooter?
  3. Which transport does the writer think is strange?
  4. Which transport is eco-friendly?

  Lời giải:

  1. The Segway.

  (Những phát minh nào phổ biến nhất? - The Segway.)

  1. 2. Maybe because a personal hover scooter is expensive, and it may be difficult to park.

  (Tại sao nhiều người sử dụng xe hover scooter? - Có lẽ bởi vì một xe hover scooter đắt tiền, và có lẽ nó khó đậu xe.)

  1. The monowheel.

  (Phương tiện nào người viết nghĩ là kỳ lạ? - Xe một bánh.)

  1. The Segway.

  (Phương tiện nào thân thiện với sinh thái? - The Segway.)

  Task 5. Read the text again. Which statements are facts? Which are the writer's opinion? 

  Put them into the Facts or Opinions boxes. 

  1. It travels at around 30 kph.
  2. Maybe that's because it's too expensive.
  3. In my opinion it's too hard to park!
  4. It has one major problem - it can fall over very easily.
  5. I also think it looks rather weird.
  6. The driver pulls the handle to go back or pushes it to go forward.

  Facts

  Opinions

   

   

   

  Lời giải:

  Facts

  Opinions

  1. It travels at around 30 kph.

  4. It has one major problem - it can fall over very easily.

  6. The driver pulls the handle to go back or pushes it to go forward.

  2. Maybe that's because it's too expensive.

  3. In my opinion it's too hard to park!

  5. I also think it looks rather weird.

  Tạm dịch:

  1. Nó đi khoảng 30km trên giờ.
  2. Có lẽ đó là bởi vì nó quá đắt.
  3. Theo ý kiến tôi, nó thật khó đậu xe!
  4. Nó có một vấn đề lớn - nó có thể té dễ dàng.
  5. Tôi cũng nghĩ nó trông khá kỳ lạ.
  6. Người lái kéo tay cần để lùi lại hoặc đẩy nó để đi về phía trước.

  Task 6. Now in pairs, talk about the transport below. Use a mix of facts and opinions. 

  U11-L5-6-1-fxctpjdnhvshfker.jpg

  Fact File

  Name: Sinclair C5

  Description: Three wheels; small; electric power

  Why flopped: bad in rain/ cold weather; slow; not safe

  Dịch thông tin:

  Hồ sơ sự việc

  Tên: Sinclair C5

  Miêu tả: 3 bánh xe, nhỏ, năng lượng điện

  Tại sao không nổi tiếng: tệ trong mưa, thời tiết lạnh, chậm, không an toàn.

  Lời giải:

  A: How do you know about Sinclair C5?

  B: Yes, I know. But I don’t like it very much.

  A: Oh, I really like it.  It’s small with 3 wheels and uses electric energy.

  B: But it is bad in rain and cold weather. And it’s slow and not safe.

  Tạm dịch:

  A: Bạn có biết gì về Sinclair C5 không?

  B: Vâng, tôi biết. Nhưng tôi không thích nó lắm.

  A: Ồ, mình thật sự thích nó. Nó nhỏ với 3 bánh và dùng điện.

  B: Nhưng nó thật tệ trong mưa và thời tiết lạnh. Và nó chậm và không an toàn. 

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Skills 1 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: