Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Getting Started

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Getting Started trang 48

   

  Mục lục:

  1. Listen and read.

  1a. Read the conversation again. Then choose the correct answers.

  1b. Answer the questions.

  1. Facts or opinions? Tick (✔) in the F (Fact) or O (Opinion) box.

  3a. Can you find any future means of transport from the conversation in 1 here?

  3b. Now combine more adjectives and nouns. How many words can you make? Be creative!

  3c. Choose your three most interesting means of transport. Then share them with your partner.

  -------------------------

  Task 1. Listen and read.

  We'll have flying cars

  Mal: Wow! Driverless cars already exist. I can't believe it.

  Veronica: Yes, they look so cool! What will be next?

  Phuc: I'm sure there'll also be flying cars.

  Mai: Does that mean we'll still have traffic jams ... in the sky?

  Veronica: Ha ha, yes, maybe there will be!

  Phuc: No, I think they'll have SSS. It's a sky safety system. It'll stop everyone from crashing. It'll help them avoid traffic jams too.

  Mai: I'd prefer to have a jet pack. I'll wear it on my back. It doesn't take up lots of space, and I'll use mine to fly anywhere easily.

  Phuc: Do you think you can use it in bad weather?

  Mai: No, I don't think it will be pleasant.

  Veronica: Then perhaps a teleporter is the best. It makes you disappear. Then you reappear in another place seconds later!

  Phuc: Wow, your idea is really imaginative, Veronica!

  Veronica: Ha ha, yes. That programme really got me thinking.

  Mai: I do worry about one thing. How much fuel will these means of transport use? Will pollution be much worse?

  Phuc: Don't worry, Mai. The future is green! Solar energy will power everything!

  Dịch bài hội thoại:

  Mai: Ồ! Xe không người lái đã có rồi. Mình không thể nào tin được.

  Veronica: Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! Còn gì nữa không?

  Phúc: Mình chắc sẽ có xe bay nữa.

  Mai: Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ vẫn có kẹt xe trên trời phải không?

  Veronica: Ha ha, đúng thế, có lẽ sẽ có!

  Phúc: Không, mình nghĩ chúng sẽ có SSS. Nó là một hệ thống an toàn hàng không. Nó sẽ ngăn mọi người khỏi đụng nhau. Nó sẽ giúp họ tránh kẹt xe.

  Mai: Mình thích động cơ phản lực mini (túi bay) hơn. Mình sẽ mang nó trên lưng. Nó không chiếm nhiều diện tích, và mình sẽ sử dụng túi của mình để bay đến bất kỳ nơi nào dễ dàng.

  Phúc: Bạn có nghĩ là bạn có thể sử dụng nó trong thời tiết xấu không? 

   Mai: Không, mình không nghĩ nó thoải mái.

  Veronica: Có lẽ một dịch chuyển tức thời là tốt nhất. Nó làm cho bạn biến mất. Sau đó bạn xuất hiện lại ở một nơi khác sau vài giây!  

  Phúc: Ồ, ý kiến của cậu thật đầy trí tưởng tượng, Veronica!

  Veronica: Ha ha, đúng vậy. Chương trình đó thật đáng suy nghĩ.

  Mai: Mình lo lắng về một điều. Những phương tiện này sẽ tốn bao nhiêu nhiên liệu? Việc ô nhiễm sẽ trầm trọng hơn không?

  Phúc: Đừng lo Mai à. Tương lai là màu xanh! Năng lượng mặt trời sẽ tạo năng lượng cho mọi thứ!

  U11-L1-1-1-scknevusgxknfymr.jpg

  1a. Read the conversation again. Then choose the correct answers. 

  1. What is the project about?
  2. Future transport b. Future weather c. Future energy
  3. 'Driverless cars' have no___________.
  4. people b. drivers c. solar energy
  5. What does Phuc think an SSS can do?
  6. Help cars to fly and help them to park.
  7. Make cars crash and help them to avoid traffic.
  8. Help cars to avoid traffic and crashes.
  9. Why does Phuc say 'The future is green’?
  10. There will be less pollution.
  11. Driverless cars will be green.
  12. Green is Phuc's favourite colour.

  U11-L1-1-2-njfjzowpcrlufubm.jpg

  1b. Answer the question.

  1. What problems do they think future transport will have?
  2. Which means of transport mentioned would you like most? Why?
  3. What other means of transport do you think will be used in the future?

  Lời giải:

  1. a) 
  2. A   

  Dự án về cái gì?

  1. Giao thông trong tương lai
  2. Thời tiết trong tương lai
  3. Năng lượng trong tương lai
  4. B

  “Xe không người lái” không có...

  1. người
  2. tài xế
  3. năng lượng mặt trời               
  4. C

  Phúc nghĩ một SSS có thể làm gì?

  1. giúp xe hơi bay và giúp chúng đậu.
  2. làm xe hơi đâm vào nhau và giúp chúng tránh xe cộ.
  3. Giúp tránh xe đâm vào nhau.
  4. A

  Tại sao Phúc nói “Tương lai màu xanh!”

  1. Sẽ ít ô nhiễm hơn.
  2. Xe không người lái sẽ màu xanh.
  3. Màu xanh là màu yêu thích của Phúc.

  b)

  1. If there are too many flying cars, there will be traffic jams in the sky. Some means of transport will not be convenient in bad weather (jet pack). Future means of transport may use a lot of fuel.

  (Họ nghĩ giao thông trong tương lai sẽ có gì?

  => Nếu có quá nhiều xe bay, sẽ có kẹt xe trên bầu trời. Vài phương tiện sẽ không tiện lợi trong thời tiết xấu (động cơ phản lực mini - túi bay). Phương tiện tương lai có thể sử dụng nhiều nhiên liệu.) 

  1. I like Driverless cars best because I don’t need a driver to take me to some place.

  (Phương tiện nào được đề cập mà bạn thích nhất? Tại sao? 

  => Tôi thích xe không người lái nhất, bởi vì tôi không cần một tài xế chở tôi đến nơi nào đó.) 

  1. Jet pack, driverless cars.

  (Những phương tiện giao thông nào mà bạn nghĩ sẽ được dùng trong tương lai? 

  => Động cơ phản lực mini, xe không người lái.)

  Task 2. Fact or opinions (✓) in the F (Fact) or O (Opinion) box.

    F O
  1.Driverless cars already exist.
   
   
  2.They look so cool!
   
   
  3.A jet pack doesn't take lots of space.
   
   
  4.Then perhaps a teleporter is the best.
   
   
  5.Solar energy will power everything!
     

  Lời giải: 

   

  F

  O

  1. Driverless cars already exist.

  (Đã có xe không người lái.)

   

  2. They look so cool!

  (Chúng trông thật tuyệt!) 

   

   ✔

  3. A jet pack doesn't take lots of space.

  (Một động cơ phản lực mini (túi bay) không tốn nhiều không gian.) 

   

   

  4. Then perhaps a teleporter is the best.

  (Dịch chuyển tức thời là tốt nhất.)

   

   ✔

  5. Solar energy will power everything!

  (Năng lượng Mặt Trời sẽ tạo năng lượng cho mọi thứ!)

   

   ✔

   

  U11-L1-2-1-wmkmgugoqpzbhgrd.jpg Task 3. a. Can you find any future means of transport from the conversation in 1 here? 

  1. Now combine more adjectives and nouns. How many words can you make? Be creative! 
  2. Choose  your three most interesting means of transport. Then share them with your partner. 

  Example:

  A: I think a space train sounds great.

  B: Oh, I don’t. I think an underwater bus is better!

  U10-L4-3a-1.jpg

  Lời giải:

  a)

  - flying car: xe ô tô bay

  - driverless car: xe không người lái 

  b)

  flying taxi: taxi bay

  wind-power bus: xe buýt năng lượng gió 

  solar- powered airplane: máy bay năng lượng mặt trời

  underwater ship: tàu dưới nước 

  electric bicycle: xe đạp điện 

  c)

  A: I think a space train sounds great.

  B: Oh, I don’t. I think an underwater bus is better!

  A: Solar-powered airplanes are great to transport.

  B: Yes. I really like it.

  A: Underwater ship is so impressive.

  B: Yes, I think so.

  Tạm dịch:

  A: Tôi nghĩ một tàu không gian nghe có vẻ rất hay.

  B: Ồ tôi không biết. Tôi nghĩ xe buýt dưới nước là tốt hơn!

  A: Máy bay điện mặt trời thật tuyệt.

  B: Đúng vậy. Tôi thật sự thích nó.

  A: Tàu ngầm thật quá ấn tượng.

  B: Đúng vậy, mình cũng nghĩ thế.

   

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Getting Started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: