Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Communication

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: TRAVELLING IN THE FUTURE - Communication trang 53

   

  Mục lục:

  1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list.
  2. Now read this case study and article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find.
  3. In groups, think of a future means of transport that will help people in Wonderland. Brainstorm your ideas below.
  4. Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below.

  --------------------

  Task 1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list. 

  Lời giải:

  traffic jam: kẹt xe

  traffic accident:  tai nạn giao thông

  violation of traffic rules: vi phạm luật giao thông

  environmental pollution: ô nhiễm môi trường

  Task 2. Now read this case study and article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find. 

  U11-L4-2-1-uaobwlowaazsrhrz.jpg

  Case study:  Wonderland is the planet's biggest city without a metro system or skytrain! This city, of 26 million people, is getting more and more gridlocked.

  Every day over 1,000 new cars add to the traffic. The city is facing serious pollution problems. There are fewer buses than there used to be, and almost 10 million cars drive in and around Wonderland every day!

  ---

  U11-L4-2-2-mvmrxuedpmzubgnx.jpg

  Local Voice:  'Yes, that bicycle is mine. I used to drive to work. But it took 2 hours!

  Now I ride a bicycle. The traffic is so bad that cycling has become quicker! But, the pollution is very bad from all the cars. I don't know what I'll do in the future!

  Adri Prakoso, Wonderland

  Dịch bài đọc:

  Wonderland là một thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không! Thành phố này, có 26 triệu dân, ngày càng giao thông kẹt cứng.

  Mỗi ngày có hơn 1000 xe ô tô mới tham gia giao thông. Thành phố đang đối mặt với những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Có ít xe buýt hơn trước đây, và gần 10 triệu xe hơi chạy vào và vòng quanh Wonderland mỗi ngày!

  Tiếng nói địa phương

  “Đúng, xe đạp đó là của tôi. Tôi từng lái xe hơi đến chỗ làm. Nhưng nó mất đến 2 giờ! Bây giờ tôi đạp xe đạp. Giao thông quá tệ đến nỗi đạp xe nhanh hơn! Nhưng, xe hơi lại gây ô nhiễm rất nhiều. Tôi không biết sẽ làm gì trong tương lai!

  Adri Prakoso, Wonderland  

  Lời giải:

  - biggest city without a metro or skytrain

  (thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không)

  - the city is getting gridlocked

  (thành phố sẽ bị kẹt cứng giao thông) 

  - there are too many cars (10 million in traffic every day) and more cars are coming

  (có quá nhiều xe hơi (10 triệu lượt giao thông mỗi ngày) và nhiều hơn nữa vào thời gian tới)

  - serious pollution 

  (ô nhiễm nghiêm trọng) 

  - fewer buses 

  (có ít xe buýt hơn)

  Task 3. In groups, think of a future means of transport that will help people in Wonderland Brainstorm your  ideas below.  

  U11-L4-3-1-rmymxxvdxhmtnjuu.jpg

  Lời giải:

  Means of transport

  flying car 

  What kind of energy will it use?

  Solar energy.

  What will it look like?

  It looks like normal car.

  What technology will it use?

  It will use modem technology, sss, to help people not crash in the sky.

  Where can people use it?

  People can use it in the sky.

  How many people can it transport?

  Most people. 

  Tạm dịch:

  Phương tiện giao thông: xe bay

  Nó sẽ sử dụng năng lượng nào ? - Năng lượng mặt trời.

  Nó trông như thế nào? - Nó trông như xe hơi bình thường.

  Nó sẽ sử dụng công nghệ gì? - Nó sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, hệ thống an toàn trên không, để giúp mọi người không va chạm vào nhau trên không trung.

  Người ta sử dụng nó ở đâu? - Người ta có thể sử dụng nó trên trời.

  Nó có thể vận chuyển bao nhiêu người? - Hầu hết mọi người.

   U11-L4-3-2-rmymxxvdxhmtnjuu.jpg

  Task 4. Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below. 

  Lời giải:

  Group Name 

  Interesting idea? 

  Does it answer the problem? 

  Favorite part?

  Peace 

  Air pack 

  Decrease traffic jams inland 

  You can travel safer and faster

  Morning 

  Wind-energy bicycle 

  Decrease in pollution 

  The bicycle is good for health