Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Skills 1

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Skills 1 trang 44

   

  Mục lục:

  1. Work in pairs. Discuss the following questions.
  2. Read the text below and check your ideas.
  3. Professor Galton is preparing a speech about renewable and non-renewable energy. Read the text, match the verbs with the nouns, then answer the questions. 

  3a. Match the verbs with the nouns.

  3b. Answer the questions.

  1. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of each type of energy sources.
  2. Talk about the advantages and disadvantages of each type of energy sources.

  ----------------------

  Task 1. Work in pairs. Discuss the following questions. 

  1. What are the main sources of energy in Viet Nam?
  2. What type of energy sources will be used in the future?

  Lời giải:

  1. Hydro.
  2. Nuclear, wind, solar.

  Tạm dịch:

  1. Những nguồn năng lượng chính ở Việt Nam là gì?

  - Thủy điện

  1. Loại nguồn năng lượng nào sẽ được sử dụng trong tương lai?

  - Hạt nhân, gió, mặt trời.

  Task 2. Read the text below and check your ideas. 

  Dear guests, I'd like to talk to you today about renewable and non-renewable energy.

  Fossil fuels are non-renewable energy sources. They include oil, coal, and natural gas. They can be used to create energy, generate electricity, or drive big machinery. Unfortunately, they are harmful to the environment. Viet Nam still relies mostly on non-renewable energy sources, however, hydro power is increasingly used here too.

  Hydro and nuclear power can generate a great deal of energy. They are renewable and plentiful. However, hydro power is limited because dams cannot be built in certain areas. Nuclear power can provide enough electricity for the world's needs, but it is dangerous.

  The sun and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns turbines to make electricity. Solar power can be converted into electricity. It can be used to heat or cool our houses. Although there are some disadvantages, these alternative energy sources can offer abundant amounts of clean, safe electricity. They will be valued more and more in the future in Viet Nam.

   U10-L5-21.jpg

  Tạm dịch:

  Kính thưa các vị khách mời,  

  Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về năng lượng có thể phục hồi và không thể phục hồi.

  Năng lượng hóa thạch là những nguồn năng lượng không thể phục hồi. Chúng bao gồm dầu, than và khí tự nhiên. Chúng có thể được dùng để tạo ra năng lượng, tạo ra điện, hoặc lái máy móc lớn. Không may là chúng gây hại đến môi trường. Việt Nam vẫn lệ thuộc vào những nguồn năng lượng không thể phục hồi, tuy nhiên thủy điện đang được sử dụng ngày càng nhiều ở đây.

  Thủy điện và hạt nhân có thể tạo ra nhiều năng lượng. Chúng có thể phục hồi và nhiều. Tuy nhiên, thủy điện có giới hạn bởi vì các đập không thể được xây dựng ở một số vùng. Điện hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho nhu cầu toàn thế giới, nhưng nó nguy hiểm.

  Mặt trời và gió là những nguồn năng lượng thay thế khác. Gió xoay turbin gió để tạo ra điện. Điện mặt trời có thể được chuyển thành điện. Nó có thể được dùng để làm nóng hoặc làm mát nhà cửa, mặc dù có vài bất lợi nhưng những nguồn năng lượng thay thế này có thể đem đến rất nhiều điện an toàn và sạch. Chúng sẽ được xem trọng ngày càng nhiều ở Việt Nam trong tương lai.

  Task 3. a. Match the verbs with the nouns. 

  Screenshot 2022-05-09 200507.png

  Lời giải:

  a)

  1 - c

  create energy: tạo ra năng lượng

  2 - a

  drive machinery: chạy máy móc

  3 - e

  generate electricity: phát điện

  4 - b

  turn turbines: quay tuabin

  5 - d

  heat houses: sưởi ấm nhà 

  b)

  1. How many types of energy sources are mentioned in the text? What are they?
  2. What are the disadvantages of hydro and nuclear power?
  3. Why do you think the wind and the sun are called alternative sources of energy?
  4. What types of energy does Viet Nam use most?
  5. What does the professor think Viet Nam will use more in the future?

  Trả lời:

  1. Two. They are renewable and non-renewable.

  (Có bao nhiêu loại nguồn năng lượng được đề cập trong bài? Chúng là gì? - Hai. Chúng là loại phục hồi và không thể phục hồi được.)

  1. Hydropower is limited because dams can not be built in certain areas. Nuclear power is dangerous.

  (Bất lợi của điện hạt nhân và thủy điện là gì? - Thủy điện bị giới hạn bởi vì các đập không thể được xây ở vài khu vực. Điện hạt nhân thì nguy hiểm.)

  1. Because they are natural sources of energy and we use them instead of non-renewable sources.

  (Tại sao bạn nghĩ gió và mặt trời là nguồn năng lượng thay thế?  - Bởi vì chúng là những nguồn năng lượng tự nhiên và chúng ta sử dụng chúng thay vì năng lượng không thể phục hồi.)

  1. We use non-renewable sources of energy the most but we are increasingly using hydropower.

  (Việt Nam hầu như sử dụng loại năng lượng nào? - Chúng ta sử dụng năng lượng không thể phục hồi là nhiều nhất nhưng chúng ta đang sử dụng thủy điện ngày càng nhiều.)

  1. He thinks Vietnam will use the wind and the sun as alternative sources of energy in the future.

  (Giáo sư nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng gì nhiều hơn trong tương lai? - Ông ấy nghĩ Việt Nam sẽ sử dụng gió và mặt trời là những nguồn năng lượng thay thế trong tương lai.)

  Task 4. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of each type of energy sources. 

  Example:

  A: What type of energy is oil?

  B: It is a non-renewable source of energy, because it cannot easily be replaced.

  A: What are its advantages and disadvantages?

  B: It can be used to power machinery, but it also pollutes the environment.

  U10-L5-4-1-aavyglymiobrndkl.jpg

  Lời giải:

  Tạm dịch:

  A: Dầu mỏ là loại năng lượng nào?

  B: Nó là một nguồn năng lượng không thể phục hồi, bởi vì nó không thể dễ dàng được thay thế.

  A: Thuận lợi và bất lợi của nó là gì?

  B: Nó có thể được sử dụng để tạo năng lượng cho máy móc, nhưng nó cũng làm ô nhiễm môi trường.

  Task 5. Talk about the advantages and disadvantages of each type of energy sources. 

  Example:

  Hydro power is a renewable source of energy because it comes from water. It is cheap and plentiful. Unfortunately, dams can only be built in certain areas. 

  Lời giải:

  - Wind power is a renewable source of energy because it is free. It comes from wind. It's abundant. Unfortunately it isn't always available and it isn't cheap.

  (Năng lượng gió là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó không tốn chi phí. Nó đến từ gió và nó rất dồi dào. Tuy vậy nó không luôn sẵn có và nó không rẻ.)

  - Coal and natural gas is a non-renewable source of energy because it can be used up. If s very cheap but it's polluting. It's not friendly to the environment.

  (Than đá và các khí gas tự nhiên là nguồn năng lượng không thể phục hồi bởi vì nó có thể bị sử dụng cạn kiệt. Nó rất rẻ nhưng gây ô nhiễm. Nó không thân thiện với môi trường.) 

  - Solar power is a renewable source of energy because it comes from the sun. It's abundant, clean and safe. Unfortunately it isn't cheap.

  (Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng có thể phục hồi bởi vì nó đến từ mặt trời. Nó rất dồi dào, sạch và an toàn. Nhưng đáng tiếc là nó không rẻ.)  

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Skills 1 rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: