Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Getting started

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: FILMS - Getting started trang 38

   

  Mục lục:

  1. Listen and read.

  1a. Read the conversation again and answer the questions.

  1b. Complete the network below using information from the conversation.

  1. Now, listen and repeat the words and phrases.
  2. Put the words into the correct groups below.
  3. Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources.

  -------------

  Task 1. Listen and read

  A different type of footprint

  Mai: Nam, I read yesterday that we all have a carbon footprint.

  Nam: Well, we all have footprints - we make them with our feet!

  Mai: Ha ha, I know that. But this kind of footprint is about the negative effect we have on the environment.

  Nam: Right, it's in the news a lot these days.

  Mai: So our footprint is bigger when we use energy that produces carbon dioxide. That's bad for the environment.

  Nam: So it's better to have a smaller footprint, right?

  Mai: Right, Nam. Non-renewable energy sources like coal, natural gas, and oil produce a lot of carbon dioxide. Those sources are going to run out soon too.

  Nam: So, they're different to wind, hydro, and solar?

  Mai: Yes, they're all sources of energy too, but they're renewable. That means we can't use them all up - they will last forever.

  Nam: Do you have a big carbon footprint, Mai?

  Mai: Mine's small. I recycle the products I use and I go everywhere by bike. We have solar panels on our roof at home to catch the sun's energy, too.

  Nam: Oh no! I think my footprint is big, and not just because of these big shoes!

  U10-L1-1-1-rxtybzyecrlwjeng.jpg

  Dịch bài hội thoại:

  Mai: Nam, mình đã đọc vào hôm qua rằng tất cả chúng ta có một dấu chân carbon mới.

  Nam: À, tất cả chúng ta đều có dấu chân - chúng ta tạo ra nó với bàn chân chúng ta!

  Mai: Ha ha, mình biết. Những loại dấu chân này là về hiệu ứng xấu mà chúng ta tác động lên môi trường.

  Nam: Đúng rồi, nó nằm trong tin tức nhiều ngày nay.

  Mai: Vậy nên dấu chân của chúng ta to hơn khi chúng ta sử dụng năng lượng tạo ra khí CO2. Điều đó thật xấu cho môi trường.

  Nam: Vậy thì tốt hơn là có một dấu chân carbon nhỏ hơn, phải không?

  Mai: Đúng rồi Nam. Năng lượng không tái tạo được như than, khí tự nhiên, và dầu sản xuất nhiều CO2. Những nguồn này sẽ sớm cạn kiệt. 

  Nam: Vậy chúng khác với gió, nước, năng lượng mặt trời phải không?

  Mai: Đúng thế, chúng cũng là tất cả các nguồn năng lượng. Nhưng chúng có thể tái chế. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể dùng hết chúng - chúng sẽ kéo dài mãi mãi.

  Nam: Bạn có một dấu chân carbon lớn phải không Mai?

  Mai: Của mình thì nhỏ. Mình đã tái chế những sản phẩm mà mình dùng và mình đi đến mọi nơi bằng xe đạp. Chúng mình có tấm pin mặt trời trên mái nhà để đón năng lượng mặt trời.

  Nam: Ồ không! Mình nghĩ dấu chân của mình lớn, và không chỉ bởi vì những đôi giày này!

  1A. Read the conversation again and answer the questions.

  U10-L1-1-2-vadtzovrwbybjsns.jpg 

  1. What is a carbon footprint?
  2. What does 'non-renewable energy' mean?
  3. Why is sunlight a renewable source?
  4. Why does Mai think she has a small carbon footprint?
  5. What things do you think might create a big carbon footprint?

  1b. Complete the network below using information from the conversation. 

  Screenshot 2022-05-09 183206.png

  Lời giải:

  a)

  1. It’s about the negative effect we have on the environment.

  (Khí thải carbon là gì? - Nó nói về hiệu ứng tiêu cực mà chúng ta tác động đến môi trường.)

  1. “Non-renewable” means that it will run out if we use it.

  (Năng lượng không tái sinh được” là gì? - “Không tái sinh được” có nghĩa là nó sẽ cạn kiệt nếu chúng ta sử dụng nó.)

  1. Sunlight is a renewable energy because we can’t use it all up, it will last forever.

  (Tại sao ánh sáng mặt trời lại là nguồn năng lượng tái sinh được? - Ánh sáng mặt trời là một năng lượng có thể phục hồi là vì chúng ta không thể sử dụng nó hết được, nó sẽ tồn tại mãi mãi.)

  1. Mai thinks she has a small carbon footprint because she recycles the products she uses and she goes everywhere by bike.

  (Tại sao Mai nghĩ rằng cô ấy có lượng nhỏ khí thải carbon? - Mai nghĩ rằng cô ấy gây ra khí thải carbon nhỏ bởi vì cô ấy tái chế sản phẩm mà cô ấy dùng và cô ấy đi đến mọi nơi bằng xe đạp.)

  1. The products we use that are bad for the environment or the energy we use that produces carbon dioxide might create a big carbon footprint.

  (Bạn nghĩ điều gì tạo nên khí thải carbon lớn? - Những sản phẩm mà chúng ta sử dụng không tốt cho môi trường hay năng lượng mà chúng ta dùng sản xuất ra C02 có thể tạo ra dấu chân carbon lớn.)

  b)

  Source of energy (Nguồn năng lượng)

  - Renewable sources: wind, hydro, solar

  (những nguồn có thể phục hồi: gió, nước, mặt trời.)

  - Non-renewable sources: coal, natural gas, oil.

  (những nguồn không thể phục hồi: than, khí tự nhiên, dầu.)

  Task 2. Now, listen and repeat the words and phrases. 

  wind 
  coal 
  natural gas 
  nuclear 
  biogas 
  oil 
  hydro 
  solar

  Tạm dịch:

  wind: gió              

  coal: than đá

  natural gas: khí tự nhiên

  nuclear: hạt nhân

  biogas: ga sinh học

  oil: dầu

  hydro: thủy điện

  solar: mặt trời

  Task 3. Put the words into the correct groups below.

  Screenshot 2022-05-09 183332.png

  Lời giải:

  - Renewable sources: wind, hydro, biogas, nuclear, solar.

  (Những nguồn có thể phục hồi được: gió, thủy điện, khí đốt, hạt nhân, mặt trời.)

  - Non-renewable sources: coal, natural gas, oil.

  (Những nguồn không thể phục hồi: than, khí tự nhiên, dầu.)

  Task 4. Practise asking and answering the questions about renewable and non-renewable sources

  A: What type of energy source is wind?

  B: It's a renewable source of energy

  A: What type of energy source is coal?

  B: It's a non-renewable source.

  U10-L1-4-1-wwjywgptgivvnwgo.jpg

  Tạm dịch:

  A: Gió là loại nguồn năng lượng nào?

  B: Nó là một loại nguồn năng lượng có thể phục hồi được.

  A: Than đá là loại nguồn năng lượng nào?

  B: Nó là nguồn năng lượng không thể phục hồi. 

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 7 Unit 10: SOURCES OF ENERGY - Getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: