Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Skills 2

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: MY HOBBIES - Skills 2 trang 13.

   

  Mục lục:

  1. Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/Why not?
  2. Listen to an interview about hobbies. A 4/Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.
  3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's hobby. Take notes below.
  4. Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.


  ______________________________________

  1. Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/Why not?

  U1-L6-1-1-bcvswquogoxhtqeb.jpg

  Gợi ý:

  It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. It also contributes to saving the environment.

  1. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.

  l7u1l6.PNG

  Audio script:

  Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

  Mi: Yes, it is.

  Ngoc: When did you start your hobby?

  Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

  Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

  Mi: Yes, my mum loves it too.

  Ngoc: Is it difficult?

  Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

  Ngoc: What do you do with these bottles?

  Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

  Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

  Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

  Ngoc: Thank you, Mi.

  Dịch bài nghe:

  Ngọc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở thích của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, phải không?

  Mi: Đúng vậy.

  Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở thích đó?

  Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một chương trình truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức.

  Ngọc: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai không?

  Mi: Có chứ, mẹ tôi cũng thích nó.

  Ngọc: Có khó không?

  Mi: Không, không hề nha. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh đẹp sau khi chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng cho tôi một số vỏ.

  Ngọc: Bạn làm gì với những chai này?

  Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một số chai độc đáo như chúng và đặt chúng ở những nơi khác nhau trong nhà. Chúng trở thành đồ trang trí nhà.

  Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

  Mi: Chắc chắn, đó là một sở thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm môi trường.

  Ngọc: Cảm ơn, Mi.

   

  Đáp án:

  1. Name of the hobby: collecting glass bottles
  2. Started: 2 years ago
  3. Person who shares the hobby with Mi: mother 
  4. To do this hobby Mi has to:
  5. a) collect bottles after use + get them from grandmother
  6. b) make flower vases or lamps
  7. c) use them as home decorations
  8. Feelings about the hobby: useful
  9. Future: will continue the hobby

  3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other's hobby. Take notes below.

  's hobby

  1. Name of the hobby: 

  2. When he/she started the hobby: 

  3. Who he/she shares it with: 

  4. To do this hobby you have to: 

  5. Feelings about the hobby: 

  6. Future:

  Gợi ý:

  Hoa’s hobby

  1. Name of the hobby: swimming 
  2. When he/she started the hobby: 1 year ago 
  3. Who he/she shares it with: her brother 
  4. To do this hobby you have to: practice swimming gradually 
  5. Feelings about the hobby: interesting
  6. Future: will continue the hobby and do more

  4. Now, write a paragraph about your classmate's hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

  SOME USEFUL LANGUAGE:
  - be interested in sth/doing sth
  - enjoy doing sth
  - like/ love doing sth
  - start doing/to do sth
  - begin doing/ to do sth

  Gợi ý:

  Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting and relaxed. In the future, she will go swimming more.