Sách giáo khoa - Lớp 7

  Tiếng‌ ‌Anh‌ ‌lớp‌ ‌7‌ ‌Unit‌ ‌1:‌ ‌MY‌ ‌HOBBIES‌ ‌-‌ ‌Communication‌

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng‌ ‌Anh‌ ‌lớp‌ ‌7‌ ‌Unit‌ ‌1:‌ ‌MY‌ ‌HOBBIES‌ ‌-‌ ‌Communication‌ trang 11.

   

  Mục lục:

  1. Match the activities with the pictures.
  2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below and tick the boxes. 

  Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice.

  1. Now, interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner's answers to the class.

  _____________________

  1. Match the activities with the pictures.

   

  Đáp án:

  1. carving wood (khắc gỗ)
  2. making models (làm mô hình)
  3. ice-skating (trượt băng)
  4. dancing (nhảy múa)
  5. making pottery (làm gốm)

  2. What do you think about the hobbies in 1? Look at the table below and tick the boxes. Then, complete the sentences below by writing one reason to explain your choice.

    boring unusual interesting
  1.making pottery
   
   
   
  2.dancing
   
   
   
  3.ice-skating
   
   
   
  4.making models
   
   
   
  5.carving wood
   
   
   

  Gợi ý:

  1. I find making pottery interesting because it’s a creative activity. (Tôi thấy làm gốm thú vị bởi vì nó là một hoạt động sáng tạo.)
  2. I think dancing is interesting because it makes me feel relaxed. (Tôi nghĩ nhảy thú vị bởi vì nó làm tôi cảm thấy thư giãn.)
  3. I find ice-skating unusual because it’s difficult. (Tôi thấy trượt băng thật không bình thường chút nào bởi vì nó khó.)
  4. I think making models is boring because it’s difficult and takes much times. (Tôi nghĩ làm mô hình thật chán bởi vì nó khó và mất nhiều thời gian.)
  5. I find carving wood boring because it takes much time. (Tôi thấy khắc gỗ thật chán bởi vì nó mất nhiều thời gian.)

  3. Interview a classmate about the hobbies in 1. Take notes and present your partner's answer to the class.

  Example:
  You: What do you think about making pottery?/How do you find making pottery?
  Mai: I think it is _____./I find it _____.
  You: Why?
  Mai: Because __________.
  You: Will you take up making pottery in the future?
  Mai: Yes, I will./I'm not sure.

  Dịch:

  Bạn: Bạn nghĩ gì về làm gốm?

  Mai: Tôi nghĩ nó thật chán.

  Bạn: Tại sao?

  Mai: Bởi vì nó thật khó và tốn nhiều thời gian.

  Bạn: Bạn sẽ tiếp tục việc làm gốm trong tương lai không?

  Mai: Tôi không chắc nữa.