Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 unit 9: Preserving The Environment - project

  1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups.

  (Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.)

  – Discuss one type of pollution and its causes and effects on the natural environment and the health of the local people.
  – Find some pictures / photos to illustrate the pollution problem.
  – Write some practical advice on how to reduce this type of pollution.

  U9-L6-1-7bc9238f223dd85a6065a90bb225cf18.jpg

  Tạm dịch:

  -   Thảo luận một loại ô nhiễm và nguyên nhân, và tác động của nó lên môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân địa phương.

  -   Tìm vài bức tranh Ihình ảnh để minh họa uấn đề ô nhiễm.

  -   Viết ra vài lời khuyên về cách giảm loại ô nhiễm này.

  HƯớng dẫn giải:

  Air pollution

  Ho Chi Minh City is facing the air pollution. It comes from exhaust from factory, vehicle The air pollution influences the atmosphere and people’s respiration badly.

  We should use public transportation more and plant more trees to reduce the air pollution.

  Tạm dịch:

  Ô nhiễm không khí

  Thành Phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với ô nhiễm không khí. Nó đến từ khí thải nhà máy, xe cộ. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu đến bầu không khí và sự hô hấp của con người.

  Chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn và trồng nhiều cây hơn để giảm ô nhiễm không khí.

  2. Prepare and give a presentation to your class.

  OUTLINE OF A PRESENTATION

  Teachers should instruct students how to give a presentation. 

  1. Structure of a presentation

  • Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  • Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  • Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience  and thanking the audience for listening.

  2. Useful language

  • Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  • Main body

  • Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  • Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 unit 9: Preserving The Environment - language rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm các bài giải lớp 10 unit 9: