Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 unit 8: New ways to learn - Project

  35

  1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class - to use or not to use. To prepare for your group's presentation, discuss the following:

  (Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử ca nhân trong lớp học - dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm em, thảo ỉuận những điểu sau:)

  1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class;

  2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices).

  Hướng dẫn giải:

  1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class

  -  help them study better 

  -  search for information in Internet 

  -   record the lesson 

  -  do the homework

  We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information in Internet, record the lesson and do the homework.

  2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices

  -  distract the study 

  -  play game much

  -  use them to cheat in exam 

  We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play game all the time and cheat in the exam.

  Tạm dịch:

  1. Lý do để sử dụng/cấm thiết bị điện tử trong lớp;

  -  giúp chúng ta học tập tốt hơn

  -  tìm kiêm thông tin trên Internet

  -   ghi lại bài học

  -  làm bài tập về nhà

  Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.

  -  xao lãng việc học

  -  chơi game nhiều

  -  dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra

  Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.

  2. Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm em chọn việc sử dụng những thiết bị).

  -   không sử dụng thiết bị điện tử nhiều giờ trong ngày

  -   sử dụng chúng cho mục đích tốt

  -  kiểm soát việc sử dụng của bạn theo một mửc độ hợp lý

  2. Present your group's ideas to the class.

  (Trình bày ý kiến của em trước lớp.)

  OUTLINE OF A PRESENTATION 

  Teachers should instruct students how to give a presentation. 

  1. Structure of a presentation

  • Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  • Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  • Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience  and thanking the audience for listening.

  1. Useful language

  • Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  • Main body

  • Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  • Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau giải xong bài học Tiếng Anh lớp 10 unit 8: New ways to learn - Project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm các bài giải lớp 10 unit 8: