Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 unit 8: New ways to learn - looking back

  34

  Pronunciation - Phát âm

  1. Listen and repeat.

  (Nghe và lặp lại.)

  Click tại đây để nghe:

  Three-syllable adjectives Three-syllable verbs
  adjective graduate
  electric develop
  effective continue
  wonderful consider
  convenient dedicate
  similar recommend

  2. Listen again and put a mark (') before the stressed syllable.

  (Nghe lại và đặt dấu ' trước âm tiết nhấn.) 

  Click tại đây để nghe:

  Three-syllable adjectives Three-syllable verbs
  adjective
  graduate
  electric
  develop
  effective
  continue
  wonderful
  consider
  convenient
  dedicate
  similar
  recommend

  Đáp án:

  Three-syllable adjectives Three-syllable verbs
  'adjective
  'graduate
  e'lectric
  de'velop
  e'ffective
  con'tinue
  'wonderful
  con'sider
  con'venient
  'dedicate
  'similar
  recom'mend

  Vocabulary - Từ vựng

  1. Complete the text with the appropriate words from the box.

  (Hoàn thành bài văn với những từ phù hợp có trong khung.) 

  l10u8sgk3.PNG

  Electronic dictionaries are now common in English classes. They can be very easily downloaded into your personal (1)  device that you carry with you everywhere. This new technology is wonderful, but it can affect your learning. People may think a dictionary is the best way to (2)  new words. In fact, learning new vocabulary by translating slows down your learning process. A (3)  should only be used when all other ways of finding out the meaning have failed. There are other ways of understanding new vocabulary, such as looking at the parts of the word or using context to guess its meaning. Modern (4)  has entered your life and you should try to take (5)  of it. Electronic dictionaries in mobile (6)  are a great learning tool, but you need to think how to use them effectively.

  Hướng dẫn giải:

  (1) d. electronic   

  (2) e. learning               

  (3) b. dictionary   

  (4) c. technology 

  (5) f. advantage     

  (6) a. devices 

  Tạm dịch:

  Từ điển điện tử hiện nay phổ biến trong các lớp học tiếng Anh. Chúng có thể rất dễ tải về thiết bị điện tử cá nhân của bạn mà bạn có thể mang theo đến mọi nơi. Công nghệ mới này thật tuyệt, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến việc học của bạn. Người ta có thể nghĩ một từ điển là cách tốt nhất để học từ mới. Thực tế, việc học từ mới bằng cách dịch ra làm chậm đi quá trình học của bạn. Từ điển chỉ nên được sử dụng khi tất cả những cách tìm ra nghĩa đã thất bại. Có những cách khác để hiểu từ vựng mới, như là nhìn vào những thành phần của từ hoặc sử dụng ngữ cảnh để đoán nghĩ. Công nghệ hiện đại đã thâm nhập vào cuộc sống của bạn và bạn nên cố gắng tận dụng nó. Từ điển điện tử trong những thiết bị di động là một công cụ học tập rất hay, nhưng bạn cũng cần nghĩ đến cách sử dụng chúng hiệu quả.

  2. In pairs, ask and answer the following questions.

  (Làm theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)

  1. How can we use electronic dictionaries?
  2. Why is learning new vocabulary with a dictionary not the best way?
  3. What should we do now that modern technology has entered our lives?

  Hướng dẫn giải: 

  1. We can easily download them into your personal electronic device we can carry with us everywhere.

  Tạm dịch: Làm sao chúng ta có thể sử dụng từ điển điện tử?

  Chúng ta có thể dễ dàng tải chúng vào những thiết bị điện tử cá nhân mà chúng ta có thể mang theo ở mọi nơi.

  2. Because learning new vocabulary by translating slows down the learning process.

  Tạm dịch: Tại sao việc học từ mới với một từ điển không phải là cách tốt nhất?

  Bởi vì việc học từ mới bằng cách dịch ra làm chậm đi quá trình học.

  3. We need to think how to use them effectively.

  Tạm dịch: Chúng ta nên làm gì khi công nghệ hiện đại thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta?

  Chúng ta cần nghĩ ra cách sử dụng chúng hiệu quả. 


  Grammar - Ngữ pháp

  1. Use ‘which’, ‘that’, ‘who’ or ‘whose" to fill in each gap.

  (Sử dụng “which”, “that”, “who” hoặc “whose” để điền vào chỗ trống.)

  Hướng dẫn:

  -  who thay cho chủ ngữ chỉ người;

  -  which thay cho chủ ngữ hoặc tân ngữ chỉ vật;

  whom thay cho tân ngữ chỉ người;

  -  that có thể thay thế cho who, whom, which trong mênh đề quan hệ hạn định; ngoài ra chỉ dừng riêng that, trong các trường hợp trước that có các từ all, first, second,... last, most, best, only.

  1. The house  my father built is big.
  2. Mr Xuan Truong,  was my first teacher, received an award for teaching excellence.
  3. That media player,  I often use to practise English, has some great apps.
  4. That's Peter,  father has just come back from the Philippines.
  5. The woman  you have just spoken to is my favourite English teacher.
  6. People  work involves using a computer for most of the day may suffer from headaches.

  Hướng dẫn giải: 

  1. which

  2. who

  3. which

  4. whose

  5. who

  6. whose

  Tạm dịch:

  1. Căn nhà mà cha tôi đã xây thì to.

  2. Thầy Xuân Trường, người là giáo viên đầu tiên của tôi, đã nhận được một giải thưởng cho việc dạy học xuất sắc.

  3. Công cụ truyền thông, mà tôi thường sử dụng để thực hành tiếng Anh, có vài ứng dụng hay.

  4. Đó là Peter, người mà cha anh ấy vừa trở về từ Philipines.

  5. Người phụ nữ mà bạn vừa nói chuyện là giáo viên tiếng Anh yêu thích của tôi.

  6. Người mà công việc của họ liên quan đến việc sử dụng một máy tính hầu như cả ngày có thể bi bệnh đau đầu.

  2. Combine each pair of sentences into one. Use comma(s) if necessary.

  (Kết hợp mỗi cặp câu thành một. Sử dụng dấu phẩy (,) nếu cần thiết.)

  1. Shakespeare was a famous playwright. His birthplace was Stratford- upon-Avon.

  => Shakespeare, whose birthplace was Stratford-upon-Avon, was a famous playwright.

  Tạm dịch: Shakespeare người mà sinh ra ở Stratford-upon-Avon, là một nhà viết kịch nổi tiếng.

  2. His grandmother had a great influence on his life. She was a hard-working woman.

  His grandmother, who was a hard-working woman, had a great influence on his life.

  Tạm dịch: Bà anh ấy, người mà là một người phụ nữ chăm chỉ, đã có tác động lớn đến cuộc sống của anh ấy.

  3. Tom has hundreds of books. They are all in foreign languages.

  Tom has hundreds of books, which are all on foreign languages.

  Tạm dịch: Tom có hàng trăm quyển sách mà toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài.

  4. Lan is interested in physics. I don't like it. 

  Lan is interested in physics, which I don’t like.

  Tạm dịch: Lan quan tâm đến vật lý, môn học mà tôi không thích. 

  5. I will always remember the teacher. He taught me how to read and write.

   I will always remember the teacher who taught me how to read and write.

  Tạm dịch: Tôi sẽ luôn nhớ người giáo viên mà đã dạy tôi đọc và viết. 

  6. The girl looked very upset. Her electronic dictionary broke down.

  The girl whose electronic dictionary broke down looked very upset.

  Tạm dịch: Cô gái mà từ điển điện tử của cô ấy bị hư trông rất bực bội.

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 unit 8: New ways to learn - looking back rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm các bài giải tiếng Anh lớp 10 unit 8: