Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 unit 8: New Ways To Learn - language

  27

  Vocabulary - Từ vựng

  1. Match each of the phrases on the left with its explanation on the right.

  (Nối những cụm ở bên trái với sự giải thích ở bên phải.)

  l10u8sgk1 (1).PNG

  Hướng dẫn giải:

  1 - e  take notes of something (ghi chú của một cái gì đó - viết một cái gì đó xuống)

  2 - d  touch screen (màn hình cảm ứng - màn hình cho phép đưa ra hướng dẫn bằng cách chạm vào.)

  3 - b  take advantage of something (lợi dụng điều gì đó - tận dụng điều gì đó ở mức tối đa)

  4 - c  look something up (tìm nội dung nào đó - tìm kiếm và tìm nội dung nào đó trong từ điển hoặc khởi động tham chiếu)

  5 - a  access something (một điều gì đó truy cập - tiếp cận và sử dụng một cái gì đó)

  2. Read the conversation in GETTING STARTED again. Match pictures A-C with their uses as learning tools 1-6 mentioned below.

  (Đọc bài đàm thoại trong phần getting started. Nối hình ảnh A-C với công dụng của chúng như là công cụ học tập 1-6 như đề cập bên dưới.)

  l10u8sgk1 (2).PNG

  1. access the Internet, download programmes and information
  Picture: 
  2. take notes with a digital pen on a touch screen
  Picture: 
  3. take photos or record students' work
  Picture: 
  4. do assignments and projects, and study English
  Picture: 
  5. store information, take notes, write essays and do calculations
  Picture: 
  6. look up information
  Picture: 

  U8-L2-2-4-Vo-dfa6e21d214cf92c6ba7a577dae9c7e1.jpg

  Hướng dẫn giải:

  1. A, B, C: access the Internet, download programmes and information (truy cập Internet, tải xuống các chương trình và thông tin)

  2. A, C: take notes with a digital pen on a touch screen  (ghi chú bằng bút kỹ thuật số trên màn hình cảm ứng)

  3. A, B, C: take photos or record student’s work (chụp ảnh hoặc ghi lại tác phẩm của học sinh)

  4. B: do assignments and projects and study English (làm bài tập và dự án và học tiếng Anh)

  5. B: store information, take notes, write essays and do calculations (lưu trữ thông tin, ghi chép, viết bài luận và thực hiện tính toán)

  6. A, B, C: look up information ( tra cứu thông tin)


  Pronunciation - Phát âm

  1. Listen and repeat.

  (Lắng nghe và lặp lại.)

  Click tại đây để nghe:

  l10u8sgk1 (3).PNG

  Hướng dẫn giải:

  1. ‘concentrate      'similar                 con'tribute          di'gital

  2. intro'duce       ’excellent            'recognize           Vietna’mese

  3. under'stand   'personal             'interest               sym'bolic

  2. Listen again and put a mark (') before the stressed syllable.

  (Nghe lại và đặt dấu (') trước âm nhấn.) 

  Click tại đây để nghe:

  concentrate
  similar
  contribute
  digital
  introduce
  excellent
  recognise
  Vietnamese
  understand
  personal
  interest
  symbolic

  Đáp án:

  1. ‘concentrate   'similar                 con'tribute          di'gital

  2. intro'duce       ’excellent            'recognize           Vietna’mese

  3. under'stand   'personal             'interest               sym'bolic


  Grammar - Ngữ pháp

  1. Read the following sentences from GETTING STARTED. Underline ‘which’,‘that’, ‘who’ and "whose'. What are these words used for? Decide if the clauses are defining or non­defining relative clauses.

  (Đọc những câu sau từ phần bắt đầu. Gạch dưới “which”, “that”, “who” và “whose”. Những từ này dùng để làm gì? Quyết định chúng là mệnh đề quan hệ xác định hay không xác định.) 

  1. They're the modern devices that have changed the way we learn.

  2. Smartphones can also be used to take photos or record students'work, which can be later shared with the class.

  3. You can also access the Internet, download programmes, and information that can help you understand the material and widen your knowledge.

  4. My laptop, which is a present from my parents, is very useful.

  5. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write.

  Hướng dẫn giải:

  1. They're the modern devices that have changed the way we learn.

  2. Smartphones can also be used to take photos or record students'work, which can be later shared with the class.

  3. You can also access the Internet, download programmes, and information that can help you understand the material and widen your knowledge.

  4. My laptop, which is a present from my parents, is very useful.

  5. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write.

  Tạm dịch:

  1. Chúng là thiết bị mà đã thay đổi cách chúng ta học tập. 

  2. Điện thoại thông minh có thể được sử dụng chúng để chụp hình hay ghi âm bài của học sinh, mà sau đó có thể đem chia sẻ cho lớp.

  3. Bạn có thể truy cập Internet, tải những chương trình và thông tin mà có thể giúp bạn hiểu bài và mở rộng kiến thức của bạn.

  4. Máy tính của tôi, là món quà từ ba mẹ tôi, thì rất hữu ích.

  5. Một máy tính bảng cũng hoàn hảo cho người mà công việc của họ là viết và vẽ.

  2. Match 1 -6 with a-f to make meaningful sentences.

  (Nối 1-6 với a - f để làm thành câu có nghĩa.)

  l10u8sgk1 (4).PNG

  Hướng dẫn giải:

  1 - e

  2 - d 

  3  - a

  4  - f

  5 - c

  6  - b  

  Tạm dịch:

  1. Tôi đã nói chuyện với người đàn ông mà điện thoại thông minh của ông ấy đã bị trộm.

  2. Chúng tôi thường thăm ông mình ở Vinh, một thành phố ở miền Trung Việt Nam.

  3. Cảm ơn bạn rất nhiều về quyển sách mà bạn đã gửi cho mình.

  4. Người đàn ông hóa ra là con trai bà ấy, lại là người đã mất tích trong chiến tranh.

  5. Anh ấy ngưỡng mộ những người mà giàu có và thành công.

  6. Bạn đã từng nghe về John Atanasoft người mà phát minh của ông đã thay đổi thế giới.

  3. Use 'who', 'which', 'that' or 'whose' to complete each of the sentences.

  (Sử dụng “who”, “which”, “that” hay “whose” đế hoàn thành các câu.)

  1. Personal electronic devices  distract students from their class work are banned in most schools.
  2. The laptop  cover is decorated with funny animals belongs to my aunt.
  3. My tablet,  is two years old, still works quite well.
  4. Students  have smartphones can use them to look up words in an electronic dictionary.
  5. Some scientists think that children  parents allow them to use electronic devices early will have more advantages in the future.
  6. Long,  is only two and a half, likes to play games on a tablet.

  Hướng dẫn:  

  who: thay thế cho người 

  which: thay thế cho vật

  that: thay thế được cho cả 2 (nhưng nếu trước đó có dấu phẩy thì không được sử dụng)

  whose + N: của người

  Hướng dẫn giải: 

  1. which

  2. whose

  3. which

  4. who/that 

  5. whose

  6. who

  Tạm dịch:

  1. Những thiết bị điện tử cá nhân mà làm xao nhãng học sinh khỏi việc học trong lớp đều bị cấm ở hầu hết trường học.

  2. Máy tính xách tay mà vỏ ngoài của nó được trang trí với những con vật vui nhộn thì là của dì tôi. 

  3. Máy tính bảng của tôi, mà được 2 năm rồi, vẫn chạy tốt.

  4. Những học sinh mà có điện thoại thông minh có thể sử dụng chúng để tra từ trên từ điển điện tử.

  5. Một số nhà khoa học nghĩ rằng trẻ em mà được ba mẹ cho phép sử dụng thiết bị điện tử sớm sẽ có nhiều lợi thế hơn trong tương lai.

  6. Long, chỉ mới 2 tuổi rưỡi, thích chơi trò chơi trên máy tính bảng.  

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 unit 8: New Ways To Learn - language rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: