Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 unit 7: Cultural Diversity - project

  25

  As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a presentation for them in which you will describe some aspects of Vietnamese culture (e.g. The rituals for certain festivals, table manners, typical characteristics of the Vietnamese people...) and some Dos and Don'ts to help them avoid embarrassment during their stay in Viet Nam.

  (Là một phần của chương trình trao đổi giáo dục, một nhóm học sinh nước ngoài sẽ thăm trường bạn trong 2 tháng. Nhóm bạn sẽ phải chuẩn bị một bài thuyết trình cho họ mà trong đó bạn sẽ miêu tả vài khía cạnh của văn hóa Việt Nam. Và vài điều làm và không nên làm để giúp họ tránh bối rối trong chuyến lưu lại của họ ở Việt Nam.) 

  Example:
  Don't be the first visitor to someone's house on the first day of the Tet holiday unless you're invited.
  Remember to invite other people to share the meal / snack with you before you start eating it.

  OUTLINE OF A PRESENTATION 

  Teachers should instruct students how to give a presentation. 

  1. Structure of a presentation

  • Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  • Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  • Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience  and thanking the audience for listening.

  2. Useful language

  • Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  • Main body

  - Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  • Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)

  Hướng dẫn giải:

  Don't be the first visitor to someone's house on the first day of the Tet holiday unless you're invited. 

  The culture of Vietnam is one of the oldest in Southeast Asia. Some elements generally considered to be characteristic of Vietnamese culture include ancestor veneration, respect for community and family values, handicrafts and manual labour, and devotion to study. Important symbols present in Vietnamese culture include dragons, turtles, lotuses and bamboo.

  Some tip to avoid embarrassing: Don’t be the first to someonejs house on the first day of the Tet holiday unless you are invited. Remember to invite other people to share the meal with you before you start eating it.

  Tạm dịch:

  Văn hóa Việt Nam là một trong những nền văn hóa lâu đời ở Đông Nam Á. Vài yếu tố chung được xem như là những đặc tính của văn hóa Việt Nam bao gồm sự tôn kính, tôn trọng giá trị cộng đồng và giá trị gia đình, lao động chân tay và thủ công và sự thành tâm cho việc học tập. Những biểu tượng quan trọng thể hiện ở văn hóa Việt nam bao gồm rồng, rùa, hoa sen và tre. 

  Vài mẹo để tránh bối rối: Đừng là người đầu tiên đến nhà ai đó mà không được mời ngày Tết. Nhớ mời người khác ăn cùng với bạn trước khi bắt đầu ăn. 

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 unit 7: Cultural Diversity - project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm các bài học tiếng Anh lớp 10 unit 7: