Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 unit 6: Gender Equality - Looking back

  Pronunciation - Phát âm

  1. Put the following two-syllable words in the correct columns according to their stress patterns.

  (Đặt những' từ hai âm tiết sau vào đúng cột theo kiểu nhấn âm tiết của chúng.) 

  l10u6sgk3 (1).PNG

  Hướng dẫn giải:

  l10u6sgk3 (2).PNG

  Tạm dịch: 

  Từ âm tiết đầu

  ký hiệu

  lá thư

  chăm sóc sức khỏe

  thử thách

  thu nhập

  lực lượng lao động

  quân đội

   

  Từ âm tiết 2

  hoàn thành

  nhiễm trùng

  đề nghị

  cải tiến

  trở nên


  2. Listen and repeat the words. 

  (Nghe và lặp lại những từ sau.)

  Click tại đây để nghe:

  l10u6sgk3 (3).PNG


  Vocabulary - Từ vựng

  Decide which words in brackets best complete the sentences.

  (Quyết định chọn những từ trong ngoặc đơn để hoàn thành các câu sau.)

  1. Much has to be done to achieve (gender equality / gender inequality) in employment opportunities.

  2. Employers give (challenge / preference) to university graduates.

  3. People have (encouraged / eliminated) poverty and hunger in many parts of the world.
  4. Both genders should be provided with equal (rights / incomes) to education, employment and healthcare.
  5. Internet (access / development) is available everywhere in this city.
  6. A person looking after someone who is sick, disabled or old at home is a (caretaker / housekeeper).
  7. We should not allow any kind of (discrimination / education) against women and girls.
  8. People in this country have made good (wage / progress) in eliminating domestic violence.
   
  Hướng dẫn giải:

  1. gender equality: bình đẳng giới

  Tạm dịch: Nhiều việc phải được thực hiện để đạt được bình đẳng giới trong cơ hội việc làm.

  2. preference (n): sự ưu tiên

  Tạm dịch: Những nhà tuyển dụng ưu tiên những người tốt nghiệp đại học.

  3. eliminated (v): giảm bớt

  Tạm dịch: Người ta đã giảm bớt sự nghèo khổ và đói ở nhiều nơi trên thế giới. 

  4. rights (n): quyền 

  Tạm dịch: Cả hai giới tính nên được cung cấp những quyền bình đẳng cho giáo dục, công việc và y tế.

  5. access (v): Truy cập

  Tạm dịch:  Truy cập Internet có sẵn ở mọi nơi trong thành phố này.    

  6. caretaker  (n): người trông nom nhà

  Tạm dịch: Một người chăm sóc cho ai đó bị bệnh, tàn tật hoặc già ở nhà là người trông nom nhà.

  7. discrimination (n): phân biệt

  Tạm dịch: Chúng ta không nên cho phép bất kỳ loại phân biệt nào chống lại phụ nữ và các bé gái.

  8. progress (n): quá trình

  Tạm dịch: Người trong quốc gia này có tiến bộ tốt trong việc xóa bỏ bạo hành gia đình. 


  Grammar - Ngữ pháp

  1. Choose the correct passive forms a-f to complete the sentences 1-6.

  (Chọn thể bị động đúng a - f để hoàn thành câu từ 1 - 6.)

  l10u6sgk3 (4).PNG

  Hướng dẫn giải:

  1. c

  2. f 

  3. e

  4. d

  5. a

  6. b

  Tạm dịch:

  1. Toàn bộ hồ có thể được nhìn thấy từ căn hộ của họ ở tầng 7.

  2. Nỗ lực nên được thực hiện để đem đến cho tất cả trẻ em quyền tiếp cận công bằng đến giáo dục.

  3. Giáo viên chúng tôi nói với chúng tôi rằng tất cả bài tập về nhà phải được viết bằng mực.

  4. Họp buổi chiều có thể bị hoãn lại bởi vì 3 trong số thành viên đại biểu không thể đến dự.

  5. Em tôi có thể được yêu cầu tham gia vào lực lượng cảnh sát.

  6. Bọn trẻ không nên được phép chơi những trò chơi video bạo lực.

  2. Rewrite the following sentences, using the passive voice.

  (Viết lại những câu sau, sử dụng thể bị động.)

  1. Each student must write an essay on gender equality. 

  Đáp án: An essay on gender must be written (by each student).

  Tạm dịch: Mỗi học sinh phải viết một bài luận về bình đẳng giới.

  Mỗi học sinh phải viết một bài luận về bình đẳng giới.

  2. They can open this exit door in case of emergency.

  Đáp án:  This exit door can be opened in case of emergency.

  Tạm dịch: Họ có thể mở cửa thoát này trong trường hợp khẩn cấp.

  Cửa thoát hiểm có thể dược mở trong trườnq hợp khẩn cấp.

  3. They should give men and women equal pay for equal work.

  Đáp án: Men and women should be given equal pay for equal work.

  Tạm dịch: Họ nên trả lương cho nam giới và phụ nữ bằng nhau trong một công việc bình đẳng.

  Đàn ông và phụ nữ nên được trả lương công bằng cho cùng công việc.

  4. They might give my mother an award.

  Đáp án: My mother might be given an award. 

  Tạm dịch: Họ có thể tặng mẹ tôi một giải thưởng.

  Mẹ tôi sẽ được trao một phần thưởng.

  5. The Vietnamese government will make more progress in gender equality.

  Đáp án: More progress will be made (by the Vietnamese government) in gender equality.

  Tạm dịch: Chính phủ Việt Nam sẽ tiến bộ hơn trong bình đẳng giới.

  Càng nhiều tiến bộ được thực hiện (bởi chính phủ Việt Nam) trong việc bình đẳng giới.

  6. People may consider obesity a serious health problem.

  Đáp án: Obesity may be considered a serious health problem.

  Tạm dịch: Mọi người có thể coi béo phì là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

  Bệnh béo phì có lẽ được xem như là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. 

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 unit 6: Gender Equality - Looking back rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm các bài học lớp 10 unit 6: