Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: INVENTIONS - project

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: INVENTIONS - project trang 57, chúng ta sẽ làm việc nhóm và trình bày dự án trước lớp.
  Hãy cùng chúng mình tìm hiểu bài học này nhé!

  1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:

  (Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?)

  1. What is it used for? 

  2. Who can use it? 

  3. Where may it be used? 

  4. Is it expensive? 

  5. Is it easy to use? 

  Tạm dịch:

  1. Nó được dùng để làm gì?

  2. Ai có thể dùng nó?

  3. Nó có thể được dùng ở đâu?

  4. Nó có đắt không?

  5. Nó có dễ dùng không?

  2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?

  (Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?)

  U5-L6-2-0a02d165244f73578c52331e05d7a93e.jpg

  3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.

  (Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi 'Phát minh tuyệt vời của năm' được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.)

  OUTLINE OF A PRESENTATION

  Teachers should instruct students how to give a presentation. 

  1. Structure of a presentation

  • Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  • Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  • Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience  and thanking the audience for listening.

  2. Useful language

  • Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  • Main body

  - Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  • Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)

   

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: INVENTIONS - project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Unit tiếp theo:

  •  

  Xem thêm: