Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: INVENTIONS - getting started

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Wonders Of Viet Nam - getting started trang 48, chúng ta có 3 nhiệm vụ chính, từ task 1 đến task 3. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

   

  Task 1. Listen and read.

  (Lắng nghe và đọc.)

  Click tại đây để nghe:

  U5-L1-1_1.png

  COMPUTERS AND OUR LIVES 

  Phong: Dad, you promised to reward me if I passed the English test. Well, I did!

  Phong’s father. OK. What do you want-a laptop, a video game, an e-book reader, or a smartphone?

  Phong: Wow. Dad. You're so generous. My old mobile phone is still good. Um... the screen of an electronic book is rather small, so I think a laptop will be my choice.

  Phong’s father. What a wise choice, Phong! A laptop has lots of benefits. It's portable, so you can take it with you: it’s economical, so we don't have to spend too much money; and it’s very versatile, as it can do many things.

  Phong: When you were my age, you didn't have a computer, did you? Phong’s father. Of course not. No emails, no online games. no Internet, no online shopping. no ...

  Phong: How could you live without those things?

  Phong’s father. We did. But computers have really changed our lives. The computer is definitely one of the greatest inventions in the world. Now, tell me what you will do with your laptop. 

  Phong: I'll use it to listen to music, to chat with my friends, and to playgames.

  Phong’s father. Is that ail? How about for your studies?

  Phong: Yeah... I'll use it for researching topics on the Web and typing my assignments as well.

  Phong’s father: Right. Use it wisely, and it will be your best friend.

  Tạm dịch: 

  MÁY TÍNH VÀ CUỘC SỐNG

  Phong: Bố, bố đã hứa sẽ thưởng cho con nếu con vượt qua kì thi Tiếng Anh. Và con đã làm được!

  Bố của Phong: Được rồi. Con muốn gì - máy tính xách tay, máy chơi game, máy đọc sách điện tử, hay điện thoại thông minh?

  Phong: Ôi, bố ơi. Bố hào phóng thế. Điện thoại cũ của con vẫn dùng tốt. Ừm... màn hình của sách điện tử khá là nhỏ, nên con nghĩ là máy tính xách tay sẽ là lựa chọn của con.

  Bố của Phong: Lựa chọn thông minh đấy Phong! Một chiếc máy tính xách tay có rất nhiều lợi ích. Nó dễ mang đi, nên con có thể cầm theo bên mình; nó tiết kiệm, nên chúng ta cũng không cần chi quá nhiều tiền; và nó rất đa năng, nên con có thể làm được nhiều thứ.

  Phong: Khi bố ở tuổi con, bố không có máy tính đúng không?

  Bố của Phong: Tất nhiên là không có. Không có thư điện tử, không có trò chơi trực tuyến, không có mạng internet, không có mua sắm trực tuyến, không có ...

  Phong: Sao bố có thể sống mà không có những thứ đó nhỉ?

  Bố của Phong: Bố đã sống được. Nhưng máy tính thực sự đã thay đổi cuộc đời của chúng ta. Máy tính chắc chắn là một trong những phát minh vĩ đại nhất trên thế giới. Bây giờ, hãy nói cho bố biết con sẽ làm gì với máy tính xách tay của mình.

  Phong: Con sẽ dùng để nghe nhạc, nói chuyện với bạn bè, và chơi trò chơi. 

  Bố của Phong: Thế thôi sao? Còn dùng cho việc học của con thì sao?

  Phong: Vâng... Con sẽ dùng để nghiên cứu các chủ đề trên trang web và cả đánh máy bài tập của con nữa.

  Bố của Phong: Đúng rồi. Hãy sử dụng nó một cách thông minh, và nó sẽ là bạn thân nhất của con. 

  Task 2. Work in pairs. Ask and answer the questions.

  (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

  1. What did Phong's father promise Phong?
  2. Why doesn't Phong choose a smartphone as a reward?
  3. Give evidence to support Phong's father's idea that computers have changed people's lives.
  4. What will Phong use his laptop for?
  5. Do you agree with Phong's father that Phong has made a wise choice? Why or why not?

  Giải chi tiết

  1. What did Phong’s father promise Phong?

  Đáp án:  He promised to reward Phong if Phong passed the English test.

  Tạm dịch:

  Bố của Phong đã hứa gì với Phong?

  Ông hứa sẽ tặng Phong nếu Phong đã vượt qua kỳ thi tiếng Anh.

  2. Why doesn't Phong choose a smartphone as a reward?

  Đáp án:  Because his old mobile phone is still good.

  Tạm dịch:

  Tại sao Phong không chọn điện thoại thông minh làm phần thưởng?

  Bởi vì điện thoại di động cũ của anh ấy vẫn tốt.

  3. Give evidence to support Phong’s father’s idea that computers have changed people’s lives.

  Đáp án:  Computers have changed our lives in many ways: faster communication (emails), free entertainment (online games), convenient shopping (online shopping), etc.

  Tạm dịch:

  Đưa ra bằng chứng để hỗ trợ ý tưởng của cha Phong rằng máy tính đã thay đổi cuộc sống của con người.

  Máy tính đã thay đổi cuộc sống của chúng tôi theo nhiều cách: giao tiếp nhanh hơn (email), giải trí miễn phí (trò chơi trực tuyến), mua sắm tiện lợi (mua sắm trực tuyến), v.v.

  4. What will Phong use his laptop for?

  Đáp án: He will use his laptop for listening to music, chatting with friends, playing games, researching topics on the Web and typing his assignments.

  Tạm dịch:

  Phong sẽ sử dụng máy tính xách tay của mình để làm gì?

  Anh ấy sẽ sử dụng máy tính xách tay của mình để nghe nhạc, trò chuyện với bạn bè, chơi trò chơi, nghiên cứu các chủ đề trên Web và nhập bài tập của anh ấy.

  5. Do you agree with Phong’s father that Phong has made a wise choice? Why or why not?

  Đáp án gợi ý: I agree with him because computer is convenient and useful for both study or entertainment.

  Tạm dịch:

   Bạn có đồng ý với cha của Phong rằng Phong đã chọn lựa khôn ngoan? Tại sao hay tại sao không?

  Tôi đồng ý vì máy tính rất thuận tiện và hữu dụng cho cả việc học và giải trí.

  Task 3. Match each word with its definition.

  (Nối mỗi từ với định nghĩa của nó.)

  • 1. generous
  • 2. portable
  • 3. economical
  • 4. versatile
  • A. easy to carry around
  • B. having many different uses
  • C. kind and ready to give more (of something) than expected
  • D. giving good value for money

  Hướng dẫn giải:

  1. c 

  2. a 

  3. d 

  4. b 

  Tạm dịch:

  1. hào phóng

  2. dễ mang theo

  3. tiết kiệm

  4. đa năng

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: Wonders Of Viet Nam - getting started rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  •  

  Xem thêm:

  •