Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: INVENTIONS - communication and culture

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: INVENTIONS - communication and culture trang 55, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 phần chính là communication & culture. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

   

  Task 1. In groups, vote for the best invention among those in the list below. The best invention needs to meet the four criteria listed in the voting sheet.Tick (V) the appropriate boxes.

  (Làm việc theo nhóm, bình chọn cho phát minh tuyệt vời nhất trong những phát minh sau ở danh sách dưới đây. Phát minh tuyệt vời nhất phải thỏa mãn được 4 tiêu chí được liệt kê ở tờ bình chọn. Đánh dấu vào các ô phù hợp.)

  Voting sheet

    useful to a lot of people not expensive easy to use available / easy to buy
  1.solar charger
   
   
   
   
  2.digital camera
   
   
   
   
  3.3-D printer
   
   
   
   
  4.laptop
   
   
   
   
  5.smartphone
   
   
   
   
  6.television
   
   
   
   
  7.washing machine
         

  Phần này các em tự bình chọn theo sở thích và quan điểm của mình nhé.

  Task 2. Report and explain your group's results to the whole class.

  (Trình bày và giải thích kết quả của nhóm của bạn với cả lớp.)

  Example:
  We vote for digital cameras because they are very useful. We use them to take pictures of people we spend time with or beautiful places we visit. What's more, a digital camera does not cost too much, and we don't have to buy rolls of film for it…

  Tạm dịch:

  Chúng tôi bỏ phiếu cho máy ảnh kỹ thuật số vì chúng rất hữu ích. Chúng tôi sử dụng chúng để chụp ảnh những người chúng tôi dành thời gian với những nơi đẹp đẽ mà chúng tôi ghé thăm. Hơn nữa, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số không tốn quá nhiều tiền, và chúng tôi không phải mua cuộn phim cho nó 

  Culture (Văn hóa)

  Task 1. Do you know which countries these inventions are from? Match the country names with inventions.

  (Bạn có biết những phát minh này đến từ những đất nước nào không? Nối tên đất nước với phát minh.)

  l10u5sgk7.PNG

  Countries Inventions
  • 1. China
  • 2. Japan
  • 3. Singapore
  • 4. The Philippines
  • A. medical incubator
  • B. PC sound card
  • C. chopsticks
  • D. instant noodles

  Hướng dẫn giải:

  1. China: (c) chopsticks (for picking up food)

  2. Japan: (d) instant noodles (eaten when you don't have much time to prepare the meal)

  3. Singapore: (b) PC sound card (for putting into a computer to allow the use of sound with multimedia software)

  4. The Philippines: (a) medical incubator (for keeping a newborn baby warm)

  Tạm dịch:

  1. Trung Quốc: (c) đũa (để lấy thức ăn)

  2. Nhật Bản: (d) mì ăn liền (ăn khi bạn không có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa ăn)

  3. Singapore: (b) thẻ nhạc PC (để đưa vào máy tính để cho phép sử dụng âm thanh với phần mềm đa phương tiện)

  4. Philippines: (a) lồng kính (để giữ ấm cho trẻ sơ sinh)

  Task 2. Read the text and answer the questions.

  (Đọc bài viết và trả lời câu hỏi)

  There is quite a long list of important inventions from Asian countries that help people. The Chinese invented paper, chopsticks and gun powder. The Japanese invented instant noodles and video games. In many Southeast Asian nations, agriculture is the main economic activity and pollution is a major problem. That is why there have been other important inventions to deal with these issues. Thai people, for example, have contributed to environmental protection and benefited farmers, who depend on water for their crops. Below are three significant inventions from a well respected Thai inventor, King Bhumibol Adulyadej. 

  The king’s Chaipattana Aerator was patented in 1993 and has won several international awards. This is a kind of
  paddle-wheel machine that helps to add oxygen to the wastewater to ‘clean’ it before it is reused for farming.

  In 1999 and 2003, he obtained Thai patents for his rain-making techniques. In addition to helping agriculture directly, these techniques have helped to increase the volume of water in rivers and streams and improved forest conditions. The king’s biodiesel oil project was first introduced in 2001. Its aim is to turn palm oil into biodiesel as an alternative source of energy. Biodiesel is a good choice for an alternative fuel, at a time when Thailand needs to reduce its use of fossil energy to protect the environment. 

  Tạm dịch:

  Có một danh sách khá dài những phát minh quan trọng từ các nước Châu Á mà giúp ích cho con người. Người Trung Quốc đã phát minh ra giấy, đũa và thuốc sung. Người Nhật Bản đã phát minh ra mì ăn liền và trò chơi video. Ở nhiều nước Nam Á, nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ yếu và sự ô nhiễm là vấn đề quốc gia.

  Đó là lí do tại sao có nhiều phát minh quan trọng khác để ứng phó với những vấn đề này. Ví dụ như người Thái Lan đã đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và làm lợi cho nông dân, những người phụ thuộc vào nước sạch cho mùa màng của họ. Dưới đây là ba phát minh từ nhà sáng chế vĩ đại người Thái, Vua Bhumibol Adulyadej

  Máy lọc khí Chaipattanna của nhà vua được nhận bằng sáng chế năm 1993 và thắng nhiều giải thưởng quốc tế. Đây là loại máy bánh guồng giúp thêm oxi vào nước thải để làm sạch nước trước khi tái sử dụng cho nông nghiệp.

  Năm 1999 và 2003, ông đã đạt được bằng sáng chế Thái lan cho kĩ thuật tạo mưa của mình. Bên cạnh việc trực tiếp giúp đỡ nông nghiệp, kĩ thuật này đã giúp tăng lưu lượng nước ở sông suối và cải thiện điều kiện của rừng.

  Dầu diesel sinh học của nhà vua được giới thiệu lần đầu vào năm 2001. Mục đích của nó là biến dầu cọ thành diesel sinh học như là một nguồn năng lượng thay thế. Diesel sinh học là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiên liệu thay thế, vào thời điểm mà Thái Lan cần giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.

  l10u5sgk8.PNG

  1. What are the main issues of many Southeast Asian countries?
  2. Write the names of the inventions under the pictures.

  3. Which inventions have directly benefited farmers?
  4. Which inventions have helped to protect the environment? Pick out information from the text to support your answer.
  5. In your opinion, which of the three inventions from Thailand mentioned in the text is the most important? Why?

  Hướng dẫn giải:

  1. The two issues are agriculture development and environmental protection.

  2. a. rain-making technique; b. biodiesel; c. Chaipattana Aerator

  3. Chaipattana Aerator and rain-making techniques.

  4. All three inventions have helped to protect the environment: Chaipattana Aerator -> cleans wastewater; rain-making techniques -> improves forest conditions; biodiesel -> reduces the use of fossil energy

  (Answers may vary.)

  Tạm dịch:

  1. Vấn đề chính của nhiều quốc gia Nam Á là gì?

  Hai vấn đề là phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

  2. Viết tên của các phát minh bên dưới các bức tranh.

  a. kỹ thuật tạo mưa; b. dầu diesel sinh học; c. Chaipattana Aerator

  3. Phát minh nào trực tiếp làm lợi cho người nông dân?

  Chaipattana Aerator và kỹ thuật tạo mưa.

  4. Phát minh nào đã giúp bảo vệ môi trường? Chọn ra thông tin từ bài viết để làm rõ câu trả lời của bạn.

  Tất cả ba phát minh đã giúp bảo vệ môi trường: Chaipattana Aerator -> làm sạch nước thải; kỹ thuật làm mưa -> cải thiện điều kiện rừng; biodiesel -> làm giảm việc sử dụng năng lượng hóa thạch.

  5. Theo ý kiến của bạn, phát minh nào trong ba phát minh của Thái Lan được nhắc đến bài viết là quan trọng nhất? Tại sao?

  (Câu trả lời có thể khác nhau.)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 5: INVENTIONS - communication and culture rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  •  

  Xem thêm: