Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: For A Better Community - communication and culture

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: For A Better Community - communication and culture trang 45, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 phần chính là communication & culture. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

  Communication (Giao tiếp)

  Think global, act local

  (Hành động toàn cầu)

  Task 1. Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important.

  (Nhìn vào danh sách các hoạt động. Hoạt động nào trong số chúng cần thiết cho sự phát triển cộng đồng ở khu vực bạn? Xếp chúng theo thứ tự mức động quan trọng với 1 là quan trọng nhất và 5 là kém quan trọng nhất.)

  Volunteer activities Order of importance
  Helping old or sick people  
  Helping disadvantaged or handicapped children  
  Helping old and childless people  
  Taking part in directing the traffic  
  Taking care of war invalids and the families of martyrs

  Vì mỗi khu vực khác nhau, phần này các em có thể tự do đánh giá mức độ quan trọng theo suy nghĩ của mình nhé.

  Tạm dịch:

  Giúp người già hoặc người bệnh

  Giúp trẻ em thiệt thòi hoặc khuyết tật

  Giúp đỡ những người già và neo đơn

  Tham gia phân làn giao thông

  Chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ

  Task 2. Work in groups. Exchange your opinions.

  (Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý tưởng của các bạn.)

  Example:
  Student A: What is the most important volunteer activity in our area?
  Student B: I think taking part in directing the traffic is the most important.
  Student C: Really? I think ….

  Tạm dịch:

  Học sinh A: Hoạt động tình nguyện quan trọng nhất trong khu vực của chúng ta là gì?

  Học sinh B: Tôi nghĩ rằng tham gia phân luồng giao thông là quan trọng nhất.

  Học sinh C: Thật sao? Tôi nghĩ ....

  Culture (Văn hóa)

  Wise words (Lời nói khôn ngoan)

  Task 1. What do you know about this man? What do you think the quote means?

  (Bạn biết gì về người đàn ông này? Bạn nghĩ câu nói trên có nghĩa là gì?)

  U4-L4-1-Cu-847469001cffa395b9199922f72d544e.jpg

  Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2 October 1869, was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist, and political ethicist, who employed nonviolent resistance to lead the successful campaign for India's independence from British Rule.

  Tạm dịch:

  Mohandas Karamchand Gandhi sinh ngày 2.10.1869, là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân. 

  Task 2. Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions.

  (Đọc bài viết về Mahatma Gandhi và trả lời các câu hỏi.)

  U4-L4-2-Cu-3d36f76cc810808a7125eba30eebac40.jpg

  MAHAJMA GANDHI

  Mahatma Gandhi was born in 1869 in India. At the age of 18, he travelled to Britain to study law at a university in
  London. Then he came back to India and worked there for a few years. In 1893. he got a job as a lawyer in South Africa. At that time, coloured people. including the Indians living in South Africa, and white people were not treated equally, and he fought for the rights of coloured people in general and the Indians in particular.

  In 1914, Gandhi moved back to India. At that time, the British ruled India and Indian people were not treated equally. Gandhi wanted the British to leave India so that the country could become independent. He was a peaceful man and against all forms of violence. In the end, he won, and the British left India in 1947.
  After that, Gandhi continued to fight for the rights of poor people and women in India and became a hero for millions of people.

  Tạm dịch:

  Mahatma Gandhi được sinh ra vào năm 1869 ở Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đã đến Anh để học Luật tại một trường đại học ở London. Rồi ông quay về Ấn Độ và làm việc tại đó trong vài năm. Vào năm 1893, ông nhận được công việc làm luật sư ở Nam Phi. Thời gian đó, người da màu, bao gồm người Ấn sống ở Nam Phi và người da trắng không được đối xử công bằng, và ông đã đấu tranh cho quyền của người da màu nói chung và người Ấn nói riêng.

  Năm 1914, Gandhi chuyển về sống ở Ấn Độ. Thời gian đó, người Anh đang cai trị Ấn Độ và người Ấn không được đối xử công bằng. Gandhi muốn người Anh rời Ấn Độ để quốc gia này được độc lập. Ông là người chuộng hòa bình và chống lại tất cả thể loại bạo lực. Cuối cùng, ông đã thắng, người Anh rời Ấn Độ năm 1947.

  Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh cho quyền của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành người anh hùng của hàng triệu con người.

  1. When and where was Mahatma Gandhi born?

  Đáp án: He was born in 1869 in India.

  Tạm dịch:

  Mahatma Gandhi sinh ra khi nào và ở đâu?

  Ông sinh năm 1869 ở Ấn Độ.

  2. What did he do to help coloured people in South Africa? Why?

  Đáp án: He fought for the rights of coloured people in general and the Indians in particular.

  Tạm dịch: 

  Ông đã làm gì để giúp người da màu ở Nam Phi? Tại sao?

  Ông đã chiến đấu cho các quyền của người da màu nói chung và người Ấn Độ nói riêng.

  3. What were his contributions to India?

  Đáp án: He helped to make the British leave India so that India became independent in 1947. He also fought for the rights of poor people and women in India.

  Tạm dịch:

  Những đóng góp của ông cho Ấn Độ là gì?

  Ông đã giúp làm cho người Anh rời Ấn Độ để Ấn Độ trở nên độc lập vào năm 1947. Ông cũng đã đấu tranh vì quyền lợi của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ.

  Task 3. Work in groups. Talk about a person who contributed to the development of your local area / your country. Share your ideas with your groups.

  (Làm việc theo nhóm. Nói về một người đóng góp cho sự phát triển của địa phương / đất nước bạn. Chia sẻ ý tưởng với nhóm của bạn.)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 4: For A Better Community - communication and culture rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: