Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: MUSIC - project

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: MUSIC - project trang 35, chúng ta sẽ làm việc nhóm và trình bày dự án trước lớp.
  Hãy cùng chúng mình tìm hiểu bài học này nhé!

  Research a song of Quan Ho singing or a Dangdut song. Think about the following questions.

  (Nghiên cứu về một bài hát Quan Họ hoặc nhạc Dangdut. Suy nghĩ về những câu hỏi sau.)

  U3-L6-1-1-5d08f7127dbcc24434bca999e26e6c3b.jpgU3-L6-1-2-636c277b4f2dbe689c519e1f8674bd07.jpg

  • Where did it originate?
  • How long has it been popular?
  • What are its influences?
  • Do you like it?

  Tạm dịch:

  - Nó bắt nguồn từ đâu?

  - Nó phổ biến đã bao lâu rồi?

  - Sự ảnh hưởng của nó là gì?

  - Bạn có thích nó không?

  Trình bày kết quả của bạn với cả lớp.

  Present your findings to the class. 
  (Thuyết trình trước lớp)

  OUTLINE OF A PRESENTATION 

  (Dàn ý của bài thuyết trình)

  Teachers should instruct students how to give a presentation. 

  1. Structure of a presentation

  Introduction: greeting the audience, introducing themselves and the topic

  Main body: presenting the main points (students can build up the main points by answering the questions and organising the answers in a logical way)

  Conclusion: summarising the main points, inviting questions from the audience  and thanking the audience for listening.

  2. Useful language

  Introduction

  - Greeting (Hello/ Hi/ Good morning/ Good afternoon)

  - Introducing themselves (My name is…. These are my team members: ……)

  - Introducing the topic (Today we are going to talk about…/ Have you ever thought about…?/ Have you ever seen…?/ Have a look at this picture. It shows…/ How does the picture make you feel?)

  Main body

  - Presenting the main points (Firstly/ Secondly/ Another point is…/ In addition…)

  Conclusion

  - Summarising the main points (To sum up/ To conclude/ In short/ All in all…)

  - Inviting questions (Are there any questions?/ Does anyone want to know more about…?/ Feel free to ask us anything./ Is there anything you would like to ask?...)

  - Thanking the audience (Thank you/ Thanks for listening/ Thanks for your time./ Thank you for your attention…)

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: MUSIC - project rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm các bài học trước: