Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - skills

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - skills trang 19, chúng ta có 4 kỹ năng quan trọng trong tiếng Anh bao gồm: Reading, Speaking, Listening, and Writing. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

  Reading

  Acupuncture (Châm cứu)

  Task 1. Look at the picture, do you know anything about acupuncture?

  (Nhìn vào bức ảnh, bạn có biết gì về châm cứu không?)

  U2-L3-1-Re-de6547fc92733ffe798f3551a67990c8.jpg

  Đáp án gợi ý:

  Acupuncture is a form of alternative medicine and a key component of traditional Chinese medicine  (TCM) in which thin needles are inserted into the body.

  Tạm dịch: Châm cứu là một hình thức khác của thuốc và là một phương pháp điều trị chủ yếu trong ý học truyền thống của Trung Quốc bằng cách sử dụng đầu nhọn đâm vào cơ thể.

  Task 2. Read the passage below. In pairs, or groups, choose the three most interesting things you learnt about acupuncture from the passage and report to the class. 

  (Đọc bài văn dưới đây. Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn 3 điều thú vị nhất về châm cứu từ bài viết và trình bày trước cả lớp.) 

  Acupuncture is one of the oldest medical treatments in the world. It originated in China more than 2,500 years ago. The practice of acupuncture is rooted in the idea of promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang. Although there are unanswered questions, acupuncture appears to work. Scientific studies offer evidence that it can ease pain and treat from simple to complicated ailments.
  The technique of acupuncture involves placing hair-thin needies in various pressure points (called acupoints) throughout the body. Stimulating these points is believed to promote the body’s natural healing capabilities and enhance its functions. Originally, there were 365 acupoints, but this has increased to more than 2000 nowadays. Acupuncture is considered to be very safe when enough precautions are taken. The most common side effects with acupuncture are soreness, slight bleeding, or discomfort. Some people may feel tired after a session. Care is also needed so that inner body parts are not touched by the needles.
  Despite its general safety, acupuncture isn’t for everyone. People who have bleeding problems or are taking blood related medicine should not have the treatment. it's also not recommended for people who have electronic medical devices inside their bodies.
  Today, a lot of people use acupuncture as a reliable alternative to modern medicine. According to a US. 2002 survey (the most reliable survey to date), an estimated 8.2 million American adults had tried acupuncture. This number has been reported to be increasing steadily.  

  Tạm dịch:  

  Châm cứu là một trong những thuật trị bệnh cổ xưa nhất trên thế giới. Nó khởi thủy ở Trung Quốc từ hơn 2500 năm trước. Việc thực hiện châm cứu bắt nguồn từ ý tưởng gia tăng sự hài hòa giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm và dương. Mặc dù những thắc mắc chưa được lí giải, châm cứu đã có những hiệu quả nhất định. Khoa học nghiên cứu tìm ra những bằng chứng cho rằng châm cứu có thể giảm đau và và chữa những bệnh từ đơn giản đến phức tạp.

  Kỹ thuật châm cứu gồm có việc đặt những mũi kim mỏng như sợi tóc vào những điểm huyệt khác nhau khắp cơ thể. Người ta tin rằng kích thích những điểm này sẽ gia tăng khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể và cải thiện các chức năng của cơ thể. Vốn dĩ, chỉ có khoảng 365 huyệt, nhưng số lượng này đã tăng lên hơn 2000 huyệt hiện nay.

  Châm cứu được cho là rất an toàn khi có sự cẩn trọng. Tác dụng phụ thường thấy nhất của châm cứu là cơn đau, chảy máu nhẹ và sự khó chịu. Một vài người có thể cảm thấy mệt mỏi sau khi thực hiện châm cứu. Cần chú trọng để phần nội tạng bên trong cơ thể không bị kim đâm vào.

  Mặc dù nhìn chung là an toàn, châm cứu không phải dành cho tất cả mọi người. Những người có vấn đề về việc xuất huyết hoặc đang dùng thuốc có liên quan đến máu không nên chữa trị theo cách châm cứu. Nó cũng không được khuyến khích dùng cho những người sử dụng thiết bị y tế chạy bằng điện bên trong cơ thể họ.

  Ngày nay, rất nhiều người dùng châm cứu làm phương pháp thay thế đáng tin cậy thay cho dùng thuốc. Theo một khảo sát của Mỹ năm 2002 (khảo sát đáng tin cậy nhất hiện còn), ước tính khoảng 8,2 triệu người lớn Mỹ đã thử châm cứu. Báo cáo cho thấy con số này còn đang tăng đều.

  Task 3. Read the text quickly and find words which are closest in meaning to the following.

  (Đọc nhanh bài viết và tìm ra những từ gần nghĩa nhất với nghĩa của những từ dưới đây.)

  1. diseases (n)  
  2. stop (v)  
  3. pressure points (n)  
  4. care (n)  
  5. choice (n)  
  6. cure (n)  
  7. proof (n)  
  8. enhance (v)  

  Hướng dẫn giải: 

  1. ailment (n): bệnh tật

  2. ease (v): giảm đau, ngưng

  3. acupoints (n): huyệt

  4. precaution (n): chú trọng

  5. alternative (adj): lựa chọn

  6. treatment (n): chữa trị

  7. evidence (n): bằng chứng

  8. promote (v):gia tăng, thúc đẩy

  Task 4. Read the text again and answer the following questions.

  (Đọc lại bài viết và trả lời những câu hỏi sau.)

  1. What is the basic idea of acupuncture?
  2. Why is acupuncture believed to be effective?
  3. How many acupoints are there nowadays?
  4. What are the most common side effects with acupuncture?
  5. Who should not take acupuncture?
  6. Why do more and more people turn to acupuncture?

  Hướng dẫn giải: 

  1. What is the basic idea of acupuncture?

  Đáp án: (It's) promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang.

  Tạm dịch:

  Ý tưởng khởi đầu của châm cứu là gì?

  (Đó là) thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm dương.

  2. Why is acupuncture believed to be effective?

  Đáp án:  It is believed to promote the body's natural healing capabilities and enhance its functions.

  Tạm dịch:

  Tại sao người ta tin rằng châm cứu rất hiệu quả?

  Nó được cho là để thúc đẩy khả năng chữa bệnh tự nhiên của cơ thể và tăng cường chức năng của nó.

  3. How many acupoints are there nowadays?

  Đáp án:  There are more than 2000 nowadays.

  Tạm dịch:

  Hiện nay có bao nhiêu điểm huyệt được tìm ra?

  Hiện nay có hơn 2000.

  4. What are the most common side effects with acupuncture?

  Đáp án:  They are soreness, slight bleeding, or discomfort.

  Tạm dịch:

  Tác dụng phụ thường gặp của châm cứu là gì?

  Đó là đau, chảy máu nhẹ, hoặc khó chịu.

  5. Who should not take acupuncture?

  Đáp án:  Those who have electrical or electronic medical devices inside them.

  Tạm dịch: 

  Ai không nên sử dụng phương pháp châm cứu?

  Những người có thiết bị điện tử bên trong!

  6. Why do more and more people turn to acupuncture?

  Đáp án:  Acupuncture is considered as a reliable alternative to modern medicine.

  Tạm dịch:

  Tại sao ngày càng nhiều người tìm đến phương pháp châm cứu?

  Châm cứu được coi là một lựa chọn đáng tin cậy cho y học hiện đại.

  Task 5. Do you know any other alternative therapies like yoga, acupressure, head massage or aromatherapy? Work in pairs or groups to share information and then report to the class.

  (Bạn có biết bất kì liệu pháp thay thế nào như yoga, châm cứu, mát xa đầu hay liệu pháp tinh dầu? Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để chia sẻ nhau thông tin rồi trình bày trước cả lớp.)


  Speaking

  Task 1. Which of the following habits are good and which are bad for you?

  (Thói quen nào sau đây là tốt và xấu cho bạn?)

  l10u2.8.PNGl10u2.9.PNG

  Hướng dẫn giải:

  Good habits:

  being thankful / keeping a routine / doing regular exercise / never giving up / saving money / reading regularly

  Bad habits:

  leaving things until the last minute / watching TV all day / littering

  Tạm dịch:

  1. thức khuya

  2. để lại mọi thứ cho đến phút cuối cùng

  3. cảm ơn

  4. giữ một thói quen

  5. xem TV cả ngày

  6. tập thể dục thường xuyên

  7. không bao giờ bỏ cuộc

  8. tiết kiệm tiền

  9. xả rác

  10. đọc sách thường xuyên

  11. chỉ đến đúng lúc

  12. ăn những gì bạn thích

  Task 2. Work in pairs or groups and discuss why some of the habits above are good for you and why some are bad for you.

  (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm và thảo luận tại sao một vài thói quen trên tốt hoặc xấu cho bạn.)

  Use the followings as model:
  ‘I think staying up late is not good since it makes me feel tired the next morning.'
  ‘I think never giving up is good because it gives you determination and courage.'

  Tạm dịch:

  Sử dụng các mô hình sau:

  "Tôi nghĩ thức muộn không tốt vì nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau."

  "Tôi nghĩ rằng không bao giờ bỏ cuộc là tốt vì nó cho bạn quyết tâm và can đảm."

  Task 3. Look at the following text and read the advice. Do you think you could follow it? Why or why not?

  (Nhìn vào bài viết sau và đọc lời khuyên. Bạn có nghĩ bạn có thể làm theo không? Tại sao?)

  The good thing about bad habits is you can kick them!
  Here are five tricks to get rid of bad habits and replace them with healthy ones.
  1. Make a list.
  Write down all your bad habits. Next, write another list of good habits that you could swap for those naughty habits.
  2. Shake up your routine.
  Habits are often routine-based, so changing your daily routine slightly can sometimes be enough to rid yourself of bad habits.
  3. Pretend the habit belongs to someone else!
  We're great at giving advice but not so at taking it.
  4. Surround yourself with people who've kicked similar habits.
  Hang out with people who have already given up their bad habits. They will inspire good habits in you.
  5. Think about how you'll feel when you kick the habits.
  Imagine the benefits you will have when you get rid of the habits.
  Good luck!

  U2-L2-4-Sp-c1f8d6311f18b17418d025e963a7d3d0.jpg

  Tạm dịch:

  Điều tốt về thói quen xấu là bạn có thể bỏ chúng!

  Dưới đây là 5 thủ thuật để loại bỏ những thói quen xấu và thay thế chúng với những thói quen lành mạnh.

  1. Lập danh sách.

  Viết ra tất cả các thói quen xấu của bạn. Tiếp theo, viết một danh sách các thói quen tốt mà bạn có thể trao đổi cho những thói quen nghịch ngợm.

  2. Lắc lại thói quen của bạn.

  Thói quen thường dựa trên, do đó thay đổi thói quen hàng ngày của bạn một chút đôi khi có thể là đủ để thoát khỏi bản thân của những thói quen xấu.

  3. Giả vờ thói quen thuộc về người khác!

  Chúng tôi giỏi đưa ra lời khuyên nhưng không nên lấy nó.

  4. Xung quanh bản thân với những người đã bỏ những thói quen tương tự.

  Đi chơi với những người đã từ bỏ những thói quen xấu của họ. Họ sẽ truyền cảm hứng cho những thói quen tốt trong bạn.

  5. Hãy suy nghĩ về cảm giác của bạn khi bạn bắt đầu thói quen.

  Hãy tưởng tượng những lợi ích bạn sẽ có khi bạn thoát khỏi những thói quen.

  Chúc may mắn!

  Task 4. Work in pairs or groups to choose one bad habit. Make a list of Dos and Don'ts in order to kick that habit. Share the list with others and report to the class.

  (Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để chọn ra một thói quen xấu. Lập một danh sách của những việc nên làm và không nên làm để xóa bỏ thói quen đó. Chia sẻ danh sách đó với những bạn trong nhóm và trình bày trước cả lớp.)

  Example:
  How to kick ‘Staying up late'

  Dos Don'ts
  Plan things carefully; Watch horror films or frightening TV programmes;
  Finish work early; Drink coffee or strong tea;
  Eat just enough at dinner; Take naps during the day;
  Wake up early; Get up late;
  Do exercise; ...

  Tạm dịch:

  Những cái làm

  Những cái không làm

  Lập kế hoạch cẩn thận

  Hoàn thành công việc sớm

  Chỉ ăn đủ vào buổi tối

  Thức dậy sớm

  Tập thể dục

  Xem phim kinh dị hoặc các chương trình truyền hình đáng sợ;

  Uống cà phê hoặc trà mạnh

  Ngủ ngày

  Dậy trễ

  Listening

  The food pyramid (Tháp dinh dưỡng)

  1. What do you usually have for lunch or dinner? Do you care about the nutritional value of the things you eat?

  (Bạn thường ăn gì vào bữa trưa hoặc bữa tối? Bạn có quan tâm đến giá trị dinh dưỡng của thức ăn bạn ăn không?)

  Hướng dẫn giải:

  I usually eat more vegetables than meat, specially rice in every meal. I try to balance the nutrients in what I eat such as: Vitamins, protein,...

  2. Look at the picture below. What do you think the listening is about?

  (Nhìn vào bức ảnh sau. Bạn nghĩ bài nghe nói về điều gì?)

  Click tại đây để nghe:

  U2-L2-2-Li-5bf2838b37d9500e0d4dc3799f23d646.jpg

  AUDIO SCRIPT 

  The Healthy Eating Pyramid is a simple, reliable guide to choosing a healthy diet. Its foundation is daily exercise and weight control, since these two related elements strongly influence your chances of staying healthy. The Healthy Eating Pyramid builds from there, showing that you should eat more foods from the bottom part of the pyramid (vegetables, whole grains) and fewer from the top (red meat, refined grains, potatoes, sugary drinks, and salt).

  When it's dining time, fill half your plate with vegetables, the more varied the better, and fruits. Save a quarter of your plate for whole grains. Fish, poultry, beans, or nuts, can make up the rest. Healthy oils like olive and canola are advised in cooking, on salad, and at the table. Complete your meal with a cup of water, or if you like, tea or coffee with little or no sugar. Staying active is half of the secret to weight control, the other half is a healthy diet that meets your calorie needs - so be sure you choose a plate that is not too large. 

  Dịch Script:

  Tháp dinh dưỡng lành mạnh là một hướng dẫn đơn giản, đáng tin cậy để chọn chế độ ăn uống lành mạnh. Nền tảng của nó là tập thể dục hàng ngày và kiểm soát cân nặng, vì hai yếu tố liên quan này mạnh mẽ ảnh hưởng đến cơ hội của bạn để được khỏe mạnh. Tháp dinh dưỡng lành mạnh được xây dựng từ đó, cho thấy bạn nên ăn nhiều thức ăn từ phần dưới cùng của tháp (rau, ngũ cốc nguyên hạt) và ít hơn từ trên cùng (thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế, khoai tây, đồ uống có đường và muối). 

  Khi đó là thời gian ăn uống, hãy rau chiếm nửa đĩa của bạn thì càng tốt và trái cây. Tiết kiệm một phần tư đĩa của bạn cho ngũ cốc nguyên hạt. Cá, gia cầm, đậu, hoặc hạt, có thể chiếm phần còn lại. Những loại dầu lành mạnh như ô liu và canola được khuyên dùng trong nấu ăn, rau trộn, và ở bàn ăn. Hoàn thành bữa ăn của bạn với một cốc nước, hoặc nếu bạn thích, trà hoặc cà phê với ít hoặc không có đường. Duy trì hoạt động là một nửa bí mật để kiểm soát cân nặng, một nửa còn lại là một chế độ ăn uống lành mạnh đáp ứng được nhu cầu calorie của bạn - vì vậy hãy đảm bảo bạn chọn một cái đĩa không quá lớn.

  3. Listen to the recording and decide if the following statements are true (T) or false (F).

  (Lắng nghe đoạn ghi âm và quyết định xem những nhận định này là đúng hay sai.)

    T F
  1.The Healthy Eating Pyramid is a complex guide to choosing your diet.
   
   
  2.Daily exercise and weight control are key to staying healthy according to the Pyramid.
   
   
  3.You are advised to eat more things on the top of the Pyramid.
   
   
  4.It's suggested that half of your plate consists of vegetables and fruit.
   
   
  5.Fish, poultry, beans, or nuts make up the other half of the dinner plate.
   
   

  Click tại đây để nghe:

  Hướng dẫn giải:

  1. F

  2. T

  3. F

  4. T

  5. F

  Tạm dịch: 

  1. Tháp dinh dưỡng lành mạnh là một hướng dẫn phức tạp để lựa chọn chế độ ăn uống của bạn. 

  2. Tập thể dục hàng ngày và kiểm soát cân nặng là chìa khóa để giữ sức khỏe theo tháp.

  3. Bạn nên ăn nhiều thứ hơn trên đỉnh tháp.

  4. Đó là gợi ý rằng một nửa đĩa của bạn bao gồm rau quả.

  5. Cá, thịt gia cầm, đậu, hoặc các loại hạt tạo thành một nửa khác của đĩa ăn tối.

  4. Listen again, divide the plate into sections and label which food should be in each section.

  (Lắng nghe lại, chia cái đĩa thành các phần và dán nhãn thức ăn nào nên ở trong phần nào.)

  Click tại đây để nghe:

  L10U2.10.PNG

  5. Write some sentences to describe the plate you have just made in 4. 

  (Viết một số câu để diễn tả cái đĩa bạn đã vẽ ra ở bài 4.)

  Đáp án gợi ý:

  In a healthy diet, supposing what all I get in my body was a plate, I need to balance the elements in it. Half of my plate is vegetables and fruits, I'll save a quarter of my plate for grains and the rest is fish, poultry, beans and nuts.

  Tạm dịch:

  Trong một bữa ăn lành mạnh, Gỉa sử tất cả những gì tôi ăn là 1 cái đĩa. Tôi cần phải cân  bằng những thứ trong đó. Nửa đĩa của tôi sẽ là rau và hoa quả. 1 phần tư là ngũ cốc và phần còn lại là cá, thịt, đậu, đỗ.

  Writing

  ‘The Food Column’ is a consultation section in the local newspaper in which people write in to ask for advice on what to eat and what not to eat.

  ('Cột thức ăn' là một bộ phận tư vấn trong tờ báo địa phương, trong đó mọi người viết thư để hỏi ý kiến về nên ăn gì và không nên ăn gì.)

  1. Build a list of foods from your own experience that may give you then share and compare your list with your friends'.

  (Từ chính trải nghiệm của bản thân xây dựng một danh sách những thức ăn có thể khiến bạn rồi chia sẻ và so sánh với danh sách của các bạn khác.)

  - allergies

  - bad breath 

  - stress

  - sleeplessness

  - sleepiness

  Tạm dịch:

  - dị ứng

  - hơi thở có mùi

  - căng thẳng

  - mất ngủ

  - buồn ngủ

  U2-L3-1-Wr-1.jpg

  2. Now, read the facts below. Do you have some of these foods on your list? Which ones? 

  (Bây giờ hãy đọc những sự thật dưới đây. Bạn có ăn loại thức ăn nào có trong này không? Nếu có thì đã ăn cái nào?)

  Allergies
  The foods most commonly causing allergies are milk, wheat, eggs, soya, fish, peanuts, shellfish (including mussels, crab and shrimp).

  Bad Breath
  The foods which may spoil your breath for days after a meal are onion, garlic, cabbage, curry, alcohol.

  Stress
  Foods and drinks which strongly stimulate the body can cause stress. These foods are coffee, tea, cola, chocolate, alcohol, refined sugar, white flour, salt, and processed foods such as junk foods and fast foods.

  Sleeplessness
  There are foods that can help you fall asleep or keep you awake. Foods that stop your sleep are: caffeine containing drinks, alcohol, sugar, fatty or spicy food, food additives (seasonings, artificial colours, flavourings).

  Sleepiness
  To feel sleepy, eat high-carbohydrate, low protein foods, such as cheese, milk, soya milk, tofu, nuts, honey, almonds, bananas, whole grains, beans, rice, avocados, sesame seeds, sunflower seeds, or papayas.

  Tạm dịch:

  Dị ứng

  Các loại thực phẩm gây dị ứng nhiều nhất là sữa, lúa mì, trứng, đậu nành, cá, đậu phộng, tôm sú (bao gồm trai, cua và tôm).

  Hơi thở có mùi 

  Những thực phẩm có thể làm hỏng hơi thở của bạn trong ngày sau bữa ăn là hành tây, tỏi, cải bắp, cà ri, rượu.

  Căng thẳng

  Thực phẩm và thức uống kích thích mạnh cơ thể có thể gây căng thẳng. Các loại thực phẩm này là cà phê, trà, cola, sôcôla, rượu, đường, muối trắng, muối và các thực phẩm chế biến như đồ ăn vặt và thức ăn nhanh.

  Không ngủ được

  Có những loại thực phẩm có thể giúp bạn ngủ quên hoặc giữ cho bạn tỉnh táo. Thực phẩm ngưng giấc ngủ là: caffeine có chứa đồ uống, rượu, đường, thức ăn có nhiều chất béo hoặc cay, phụ gia thực phẩm (gia vị, màu nhân tạo, hương vị).

  Buồn ngủ

  Để cảm thấy buồn ngủ, hãy ăn nhiều carbohydrate, thực phẩm có hàm lượng protein thấp, chẳng hạn như phô mai, sữa, sữa đậu nành, đậu, hạt, mật ong, hạnh nhân, chuối, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, gạo, bơ, hạt vừng, hạt hướng dương, hoặc đu đủ.

  3. Some people have written in for advice on their diets as they are going to do important things. Work in pairs or groups and write at least one similar inquiry.

  (Một vài người đã viết thư đến xin lời khuyên về chế độ ăn uống vì họ sắp làm một số việc quan trọng. Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm và viết ít nhất một lá thư yêu cầu tương tự.)

  U2-L3-3-1-Wr.jpgU2-L3-3-2-Wr.jpgU2-L3-3-3-Wr.jpgU2-L3-3-4-Wr.jpg

  Tạm dịch:

  1. Chuyên gia thân mến 

  Tôi có một kì thi quan trọng vào tuần tới và tôi không biết ăn gì hay không ăn gì để cung cấp đủ thức ăn trong suốt kì thi. Tôi sẽ rất vui nếu bạn có thể cho tôi lời khuyên. Cảm ơn.

  Scott

  2. Chuyên gia thân mến

  Tôi có một buổi phỏng vấn việc làm vào vài ngày và tôi hiểu rõ về hơi thở của tôi. Bạn có thể cho tôi ý tưởng về ăn gì và tránh ăn gì không?

  Cảm ơn bạn!

  Anna

  3. Chuyên gia thân mến

  Tôi vừa gặp một cô gái hoàn hảo và tôi thích cô ấy rất nhiều. Tôi đã mời cô ấy bữa tối nay và tôi không biết tránh gọi món gì trong dịp này. Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi một vài ý tưởng sáng suốt.

  Mike

  4. Chuyên gia thân mến

  Tôi có vấn đề rắc rối với giấc ngủ của tôi vài tháng trước. Tôi luôn nghe được rằng những gì tôi ăn có thể có vài ảnh hưởng đến cơ thể của tôi. Tôi rất kinh ngạc liệu bạn có thể cho tôi lời khuyên nên ăn gì và không nên ăn gì để cỉa thiện tình trạng của tôi.

  Jane

  4. You are the food specialist and you are working on the newsletter's next edition. Read the reply to Scott's enquiry. Then write your own by responding to one of the other texts from 3 or from your friends'.

  (Bạn là một chuyên gia ẩm thực và bạn đang làm việc để sản xuất ấn bản tiếp theo của thư thông báo. Hãy đọc thư hồi đáp cho yêu cầu của Scott. Rồi viết lá thư hồi đáp của chính bạn dành cho 1 trong những lá thư của bài 3 hoặc cho những lá thư của bạn bè.)

  Dear Scott,
  Taking an important exam is like running a marathon so it is advisable to take good care of things you eat.
  On the day before the exam, have high-carbonate foods like pasta as the slow breaking down of the carbonates will provide necessary energy for the next day's event.
  Eat a breakfast of mainly proteins (beef, eggs, poultry...) on the day of the exam as the proteins are another quick source of energy.
  Drink a lot of water and fruit juice. Avoid caffeine drinks as they may help you feel good at first but there is a side effect that leaves you feel tired and stressful later, dangerously while you are still taking the exam.

  Hope you will do your best.
  Regards,

  Tạm dịch:

  Scott thân mến, 

  Thi kỳ thi quan trọng cũng giống như một cuộc chạy đua vì vậy nó được khuyến khích để chăm sóc tốt những thứ bạn ăn.

  Vào ngày trước khi thi, có các loại thực phẩm có carbonat cao như mì ống vì việc làm chậm cacbonat sẽ cung cấp năng lượng cần thiết cho sự kiện ngày hôm sau.

  Ăn một bữa sáng chủ yếu là các protein (thịt bò, trứng, gia cầm ...) vào ngày thi vì các protein này là một nguồn năng lượng nhanh. 

  Uống nhiều nước và nước trái cây. Tránh uống cà phê vì nó có thể khiến bạn cảm thấy tốt lúc đầu nhưng có một tác dụng phụ mà bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng sau đó, nguy hiểm khi bạn vẫn đang thi.

  Hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với bạn.

  Trân trọng,

  OUTLINE
  Problem:
  - Trouble with sleep for the past few months
  Advice:
  - Eat high-carbohydrate, low protein foods which can improve sleep: kiwifruit, warm milk/ soya milk, nuts (almonds, walnuts…), sweet potatoes, avocados, sesame seeds…
  - Avoid some foods: caffeine containing drinks, alcohol, sugar, fatty or spicy food, food additives.
  USEFUL LANGUAGE:
  It is true that …
  It is advisable to do sth /It is better to do sth
  Firstly/ Secondly/ In the first place/ Next/ In addition/ On the one hand/ On the other hand high-carbohydrate
  food additives
  caffeine containing drinks
  fatty or spicy food

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - skills rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: