Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - language

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: Your Body And You - language trang 17, chúng ta có 3 nhiệm vụ chính, từ Vocabulary đến Pronunciation và cuối cùng là Grammar. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

  Vocabulary - Từ vựng

  1. Your body (Cơ thể của bạn)

  a. Look at the phrases below and match each with its definition.

  (Nhìn vào những cụm từ dưới đây và nối với định nghĩa của chúng.) 

  l10u2.2.PNG

  Hướng dẫn giải:

  Circulatory System - C

  Digestive System - D

  Respiratory System - B

  Skeletal System - E 

  Nervous System - A

  Tạm dịch:

  Hệ tuần hoàn

  Hệ thống này của cơ thể được tạo thành từ tim và mạch máu. Tim bơm máu qua các mạch máu để mang oxy tới tất cả các bộ phận của cơ thể.

  Hệ tiêu hóa

  Hệ thống cơ thể này cho phép chúng ta phá vỡ thức ăn mà chúng ta ăn và biến nó thành năng lượng.

  Hệ bài tiết

  Hệ thống cơ thể này cho phép chúng ta hít thở oxy với phổi của chúng ta và hít thở carbon dioxide.

  Hệ xương

  Hệ thống này của cơ thể được tạo thành từ xương của chúng ta. Nó hỗ trợ cơ thể của chúng tôi và bảo vệ các cơ quan của chúng tôi.

  Hệ thần kinh

  Hệ thống này là bộ điều khiển của cơ thể. Được dẫn dắt bởi não và thần kinh, nó cho phép chúng ta di chuyển, nói chuyện và cảm xúc.

  b. With a partner, practise saying the names of the systems.

  (Tập luyện nói tên các hệ thống với một người bạn.)

  2. Which system do the followings belong to? Use a dictionary to look up any words you don't know.

  (Những từ dưới đây thuộc hệ thống nào? Sử dụng từ điển để tra cứu những từ bạn không hiểu.) 

  l10u2.3.PNG

  Hướng dẫn giải:

  Circulatory System: heart; blood; pump

  Digestive System: stomach; intestine

  Respiratory System: breath; air; lung

  Skeletal System: spine; bone; skull

  Nervous System: brain; nerves; thinking

  Tạm dịch:

  Hệ tuần hoàn: tim; máu; bơm

  Hệ tiêu hóa: dạ dày; ruột

  Hệ hô hấp: thở; khí; phổi

  Hệ xương: xương sống; khúc xương; sọ

  Hệ thần kinh: não; dây thần kinh; suy nghĩ

  Pronunciation - Phát âm

  1. Listen and repeat. 

  (Lắng nghe và lặp lại)

  File nghe:

  1. presentation, print, press, proud, preview  
  2. play, please, place, plum, plough  
  3. group, gradual, ground, grey, grand  
  4. glad, glance, glue, glow, glass

  Tạm dịch:

  1. thuyết trình, in, ấn, tự hào, xem trước 

  2. chơi, xin vui lòng, địa điểm, mận, cày

  3. nhóm, dần dần, đất, xám, lớn

  4. vui vẻ, liếc qua, keo, ánh sáng, kính

  2. Read these sentences aloud.

  (Đọc thành tiếng những câu sau.)

  1. The press came to the presentation with a view to collecting information.  
  2. The play normally takes place in the school playground.  
  3. The group gradually increased as more people joined in.  
  4. I am glad that you have glanced through the glass to see the glow.

  Tạm dịch: 

  1. Báo chí đã đến thuyết trình với khán khả để thu thập thông tin.

  2. Trò chơi thông thường diễn ra trong sân chơi của trường học.

  3. Nhóm dần dần gia tăng khi có nhiều người tham gia.

  4. Tôi mừng là bạn đã liếc qua kính để nhìn thấy ánh sáng rực rỡ

  Grammar - Ngữ pháp

  Will and be going to ('will' và 'be going to')

  Task 1. Read the following about will and be going to

  (Đọc những dòng sau về 'will' và 'be going to'.)

  U2-L2-1-Gr.jpg

  Tạm dịch: 

  "will" có thể thường dùng để mục đích

  1. hứa

  2. đề nghị và yêu cầu giúp đỡ

  3. từ chối thứ gì đó

  4. và dự đoán về tương lai

  "be going to" dùng cho

  5. kế hoạch, mục đích

  6. và tạo một số tiên đoán

  Task 2. Identify the use of 'will' and 'be going to' in the sentences below. Write the type of use presented in 1 (1-6) next to each sentence.

  (Xác định cách sử dụng của 'will' và 'be going to' trong câu dưới đây. Viết các dạng sử dụng được trình bày ở câu 1 (1-6) bên cạnh mỗi câu.)

  U2-L2-1-Gr.jpg

  l10u2.4.PNG

  Hướng dẫn giải:

  1. A  

  2. C 

  3. E 

  4. F 

  5. B 

  Tạm dịch:

  1. Cô ấy sẽ đưa tôi 1 cuốn sách khi tôi dọn sạch sàn nhà. - lời hứa

  2. Cái đinh này bị kẹt. Nó sẽ không nới lỏng ra được. - phủ nhận cái gì

  3. Tôi sẽ đi du lịch quanh thế giới. - kế hoạch, dự định

  4. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp mới vào thế kỷ 21. - đưa ra dự đoán.

  5. Nam (đang nhìn thấy một cụ bà với túi hành lý nặng): Đừng lo lắng, cháu sẽ mang giúp bà. - đưa ra đề nghị giúp đỡ.

  Task 3. Read the following sentences. Put a tick (✓) if it is appropriate, put a cross (x) if it isn't. Give explanations for your choice.

  (Đọc những câu sau. Đặt dấu tick nếu câu đó thích hợp, đặt dấu x nếu nó không thích hợp. Đưa ra lời giải thích cho sự lựa chọn của bạn.) 

  l10u2.5.PNG

  Hướng dẫn giải:

  1. x 

  2. ✓ 

  3. ✓ 

  4. ✓ 

  5. x 

  6. ✓ 

  7. ✓ 

  8. ✓ 

  Tạm dịch:

  1. Tôi cần sửa cửa sổ bị hỏng. Bạn sẽ giúp tôi chứ?

  2. Dự báo sẽ có mưa vào ngày mai.

  3. Bạn có nghe thấy tiếng ồn đó không? Ai đó sẽ vào phòng.

  4. Đã có quyết định rằng chúng ta sẽ đến bờ biển vào ngày mai.

  5. Chúng tôi đã đặt vé để chúng tôi sẽ bay tới Bangkok vào tháng tới.

  6. Tôi nghĩ người đàn ông sẽ sống trên mặt trăng một thời gian trong tương lai gần.

  7. Tôi sẽ dịch email, để ông chủ của tôi có thể đọc nó.

  8. Đừng lo lắng, tôi sẽ cẩn thận.

  Task 4. Complete the following sentences with the right form of ‘will’ or  'be going to'. Sometimes both are correct.

  (Hoàn thành các câu dưới đây với dạng đúng của 'will' hoặc 'be going to'. Có câu cả 2 cùng đúng.)

  1. Look at the clouds. I think it_______  rain.
  2. I cannot open this bottle. The cap_______   move.
  3. What _______  the weather _______  be like in the next century?
  4. As planned, we _______  drive from our city to the sea.
  5. It's not easy to say what the objectives_______   become next year.
  6.  you_______   travel anywhere this Tet holiday?
  7. Despite the heat, we _______  reach our destination in time.
  8. I  hang out with you as I've decided to stay in and study for the test next week.

  Hướng dẫn giải: 

  1. will / is going to 

  2. won't 

  3. will / is going to

  4. are going to

  5. will

  6. Are ... going to 

  7. will 

  8. am not going to 

  Tạm dịch:

  1. Nhìn những đám mây. Tôi nghĩ nó sẽ mưa.

  2. Tôi không thể mở chai này. Nắp sẽ không di chuyển.

  3. Thời tiết sẽ như thế nào trong thế kỷ tiếp theo?

  4. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ lái xe từ thành phố ra biển.

  5. Không dễ dàng để nói các mục tiêu gì sẽ trở thành trong năm tới.

  6. Bạn sẽ đi du lịch bất cứ đâu vào dịp Tết này?

  7. Mặc dù nóng, chúng tôi sẽ đạt đến đích của chúng tôi nhanh chóng.

  8. Tôi sẽ không đi chơi với bạn vì tôi đã quyết định ở lại và học để kiểm tra vào tuần tới.

  Task 5. Read the surprising facts about your body and complete the following sentences using the passive. 

  (Đọc những sự thật đáng ngạc nhiên về cơ thể bạn và hoàn thành những câu sau sử dụng câu bị động.)

  SURPRISING FACTS ABOUT YOUR BODY
  Nerve signals to and from the brain can travel as fast as 170 miles or 273 kilometres per hour. A heart pumps about 2,000 gallons, or 7570 litres, of blood through our bodies every day.
  The brain consumes the same amount of power as a 10-watt light bulb. We use 17 muscles to smile and 43 to frown.
  A simple, moderately severe sunburn damages the blood vessels extensively. Scientists estimate about 32 million bacteria live on one square inch (2,5cm 2 ) of our skin.
  About 7,000,000,000,000, 000,000,000,000,000 (7 octillion) atoms make up your body. Only humans produce emotional tears.
  0. Example:
  Nerve signals are ______.
  Nerve signals are sent to and from the brain as fast as 170 miles or 273 kilometres per hour.
  1. The same amount of power as a 10-watt light bulb_____   .
  2. The blood vessels_____   .
  3. Your body_____   .
  4. 2,000 gallons (around 7570 litres) of blood_____   .
  5. 17 muscles_____  and 43 .
  6. 32 million bacteria_____   .
  7. Emotional tears _____  .

  Hướng dẫn giải: 

  1. is consumed by the brain

  2. are damaged (extensively)

  3. is made up of around 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7 octillion) atoms

  4. is pumped through our body every day (by the heart)

  5. are used to smile, (are used/used) to frown

  6. are estimated to live on one square inch of our skin

  7. are produced by humans only

  Tạm dịch:

  Độ đáng tin cậy của bạn

  Tín hiệu có thể đến và đi từ bộ não có thể nhanh khoảng 170 dặm hay 273 km mỗi giờ.

  Một trái tim bơm khoảng 2000 gallon, hoặc 7570 lít máu trong cơ thể của chúng ta hàng ngày.

  Bộ não tiêu thụ cùng một lượng năng lượng như một bóng đèn có công suất 1oo watt.

  Chúng ta sử dụng 17 cơ để cưởi và 43 cơ để cau mày 

  Việc cháy nắng không nghiêm trọng cũng đã làm tổn thương mạch máu.

  Các nhà khoa học ước tính khoảng 32 triệu vi khuẩn sống trên 2,5cm2 da của chúng ta.

  Khoảng 7.000.000.000.000, 000.000.000.000.000 các nguyên tử tạo nên cơ thể của bạn.

  Chỉ có con người tạo ra những giọt nước mắt cảm xúc.

  1. Cùng một lượng năng lượng tương tự như một bóng đèn 10 watt được tiêu thụ bởi bộ não.

  2. Các mạch máu bị tổn thương do bị cháy nắng nghiêm trọng nhẹ, đơn giản hoặc bị tổn thương triệt để do bị cháy nắng nhẹ.

  3. Cơ thể của bạn được tạo thành từ khoảng 7 octillion nguyên tử / được tạo thành từ khoảng 7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 nguyên tử.

  4. 2.000 galông (khoảng 7570 lít) máu được bơm qua cơ thể của chúng ta mỗi ngày (bằng trái tim).

  5. 17 cơ được sử dụng để mỉm cười và 43 cơ được sử dụng để cau mày.

  6. 32 triệu vi khuẩn được ước tính sống trên một inch vuông trên da của chúng ta.

  7. Nước mắt cảm xúc chỉ được sản xuất bởi con người.

  U2-L2-5-Gr-b26fb43896e9d4dbcf6f6f7684b04deb.jpg

  ____________________