Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 unit 10: Ecotourism - Language

  Giải chi tiết, đầy đủ, giải sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 unit 10: Ecotourism - Language trang 49.

   

  Vocabulary (Từ vựng)

  1. How do we form adjectives from nouns or verbs? Use a dictionary and complete the table.

  (Chúng ta tạo tính từ từ danh từ và động từ như thế nào? Sử dụng từ điển và hoàn thành bảng sau.)

  Nouns / Verbs + suffixes Adjectives
  1. culture (n) + -al cultural
  2. nature (n)    
  3. environment (n)    
  4. ecology (n)    
  5. interest (v)    
  6. sustain (v)    
  7. relax (v)

  Phương pháp giải:

  Tra cứu nghĩa trong từ điển

  Một số đuôi của tính từ: -al, -ical, -ing, -ed, -able

  Lời giải chi tiết:

  Nouns/Verbs

  (Danh từ/Động từ)

  + suffixes

  (+ hậu tố)

  Adjective

  (Tính từ)

  1. culture (n)

  + -al

  cultural

  2. nature (n)

  + -al

  natural

  3. environment (n)

  + -al

  environmental

  4. ecology (n)

  + -(i)al

  ecological

  5. interest (v)

  + -ing/-ed

  interesting/interested

  6. sustain (v)

  + -able

  sustainable

  7. relax (v)

  + -ing/-ed

  relaxing/relaxed


  2. Complete the following sentences, using the adjectives in 1.

  (Hoàn thành những câu sau, sử dụng tính từ ở phần 1.)  

  1. A ___  forest is a forest where trees that are cut are replanted and the wildlife is protected.
  2. It was quite ___ to spend a week on a camping trip with friends in the open air.
  3. When you take part in an eco-tour, you learn more about the ___  traditions of the local people and the ___  habitat of some rare animals.
  4. Cutting down trees or hunting wild animals may upset the  balance of an area.
  5. Mass tourism may cause___   problems such as pollution, water shortages, or an increase of waste.
  6. I am very much ___  in learning more about ecotourism and its benefits.

  Lời giải chi tiết:

   1. sustainable (adj): thân thiện với môi trường, bền vững   

  sustainable forest is a forest where trees that are cut are replanted and the wildlife is protected.       

  Một khu rừng bền vững là một khu rừng mà cây cối bị chặt đi thì được trồng lại và động vật hoang dã được bảo vệ.

  2. relaxing   (adj): giải trí        

  It was quite relaxing to. spend a week on a camping trip with friends in the open air.

  Thật hoàn toàn thoải mái khi dành một tuần đi cắm trại với bạn bè trong không khí thoáng mát.

   

  3. cultural (adj): thuộc về văn hóa

  natural (adj): thuộc về thiên nhiên

   When you take part in an eco tour, you learn more about the cultural  traditions of the local people and the natural habitat of some rare animals.

  Khi bạn tham gia một chuyến du lịch sinh thái, bạn học được nhiều về những truyền thống văn hóa của con người địa phương và nơi môi trường sống của những động vật quý hiếm.

  4. ecological (adj): thuộc về sinh thái

   Cutting down trees or hunting wild animals may upset the   ecological balance of an area.      

   Đốn hạ cây hoặc săn động vật hoang dã có thể làm mất cân bằng sinh thái của một khu vực.

  5. environmental (adj): thuộc về môi trường

  Mass tourism may cause environmental problems such as pollution, water shortages, or an increase of waste. 

  Du lịch ồ ạt có thể gây ra những vấn đề môi trường như ô nhiễm, thiếu nước, hoặc tăng rác thải.   

  6. interested (adj): thích, hứng thú

   l am very much interested in learning more about ecotourism and its benefits.

    Tôi rất quan tâm đến việc học hỏi nhiều hơn về du lịch sinh thái và lợi ích của nó.


  Pronunciation (Phát âm)

  1. Listen and put a mark (') before the syllable with the primary stress.

  (Nghe và đánh dấu (') trước những âm chính.)

  Lời giải chi tiết:

  Click tại đây để nghe:

  a. sustainable
  b. preservation
  c. environment
  d. environmental
  e. ecology
  f. ecological
  g. relaxation
  h. scuba-diving
  i. ecotourism
  j. eco-friendly

  2. Listen again and repeat the words in 1.

  (Nghe và lặp lại các từ trong mục 1. )

  Lời giải chi tiết:

  Click tại đây để nghe:

  SGK10U10 (1).PNG

  Grammar (Ngữ pháp)

  Conditional sentences Type 1 (Câu điều kiện Loại 1)

  1. Complete the sentences, using the correct forms of the verbs in the box. You can use a modal verb in the main clause if necessary.

  (Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng đúng của những động từ trong khung. Em có thể sử dụng một động từ đặc biệt trong mệnh để chính nếu cần.) 

  SGK10U10 (2).PNG

  1. If Alice ... for Ha Noi at 3 o'clock, she'll be there by 10.30.
  2. We ... to school on time if the bus is late again.
  3. My parents might be sad if I ... the exam.
  4. You...  a discount if you pay for the trip in advance.
  5. If you...  for an eco-tour, part of your money will be used for wildlife protection.
  6. If it doesn't rain, we...  in the garden.
  7. I'm sure he ... you if he doesn't see you at the party.
  8. You ... out with your friends if you finish your homework before 7 o'clock.

  Phương pháp giải:

  Cấu trúc câu điều kiện loại I: If S + V(hiện tại đơn), S + will/can/may + V

  Lời giải chi tiết:

  1. leaves          

  2. will/may/might not get              

  3. fail                  

  4. will/may/might get

  5. pay

  6. will/may/might eat

  7. will/may/might call

  8. will/might/may go

  Tạm dịch:

  1. Nếu Alice đến Hà Nội lúc 3 giờ, cô ấy sẽ ở đó vào lúc khoảng 10:30.

  2. Chúng ta sẽ không đi đến trường đúng giờ nếu xe buýt lại trễ.

  3. Ba mẹ tôi có lẽ buồn nếu tôi trượt kỳ thi.

  4. Bạn sẽ được giảm nếu bạn trả tiền trước chuyến đi.

  5. Nếu bạn trả tiền cho một chuyến du lịch sinh thái, một phần tiền của bạn sẽ được sử dụng cho việc bảo vệ động vật hoang dã.

  6. Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ ăn ở trong vườn.

  7. Tôi chắc rằng anh ấy sẽ gọi bạn nếu anh ấy không thấy bạn trong bữa tiệc.

  8. Bạn sẽ đi ra ngoài cùng bạn bè của bạn nếu bạn hoàn thành bài tập về nhà trước 7 giờ.

  U10-L2-2-Pr-e07c1234103d452506008ad470d575dd.jpg


  2. Put the verbs in brackets in the correct form.

  (Đặt những dộng từ trong ngoặc đơn vào dạng đúng của chúng.)

  1. I (be)  surprised if you (fail)  the exam. You're working so hard.
  2. We (help)  you to do the housework if we (have)  time.
  3. John and Ann (feel)  disappointed if nobody (come)  to their party.
  4. If I (need)  money to buy a dictionary, you (lend)  me some?
  5. If you (throw)  plastic bags into the sea, the fish (eat)  them and (die) .
  6. You (cause)  a forest fire if you (make)  a campfire and then (leave)  it unattended.
  7. The birds (be)  scared and (fly)  away if the birdwatchers (make)  loud noises.
  8. I (take)  the laptop back to the shop if you (not know)  how to fix it.

  Phương pháp giải:

  Câu điều kiện loại I: If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can + V

  Lời giải chi tiết:

   1. will be; fail                                           

  2. will help; have

  3. will feel; comes      

  4. need; will you lend

  5. throw; may/will eat and die 

  6. will cause; make; leave

  7. will be scared; fly; make     

  8. will take; do not know

  Tạm dịch:

  1. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu bạn rớt kỳ thi. Bạn học chăm chỉ mà.

  2. Chúng tôi sẽ giúp bạn làm việc nhà nếu chúng tôi có thời gian.

  3. John và Ann sẽ cảm thấy thất vọng nếu không ai đến bữa tiệc.

  4. Nếu tôi cần tiền mua một từ điển, bạn sẽ cho tôi mượn một ít chứ?

  5. Nếu bạn ném túi nhựa xuống biển, cá sẽ ăn chúng và chết.

  6. Bạn sẽ gây cháy rừng nếu bạn đốt lửa trại và để nó tự tắt.

  7. Chim sẽ sợ và bay đi nếu người ngắm chim gây ra tiếng ồn quá lớn.

  8. Tôi sẽ mang máy tính xách tay trở về cửa hàng nếu bạn không biết cách sửa.

  Conditional sentences Type 2 (Câu điều kiện Loại 2)

  3. Match the first part in column A with the second part in column B to complete the unreal conditional sentences (Type 2). Put the verbs in brackets in the correct form.

  (Nối phần đầu trong cột A với phần 2 trong cột B để hoàn thành câu điều kiện không có thực (Loại 2). Đặt những động từ trong ngoặc đơn ở dạng đúng của chúng.)

  A
  B
  • 1. If Kim (live)  in the countryside,
  • 2. If I (be)  you,
  • 3. If people (not, start)  wars,
  • 4. If more people (use)  public transport,
  • 5. You (change)  your appearance
  • 6. If I (be)  10 years older,
  • 7. We (go)  to the beach
  • 8. Life on Earth (be)  impossible
  • A. I (tell)  him the truth.
  • B. there (be)  less air pollution.
  • C. I (travel)  abroad on my own.
  • D. she (work)  on a farm with a lot of animals.
  • E. if the Sun (stop)  shining.
  • F. the world (be)  a better place to live.
  • G. if you (have)  a chance?
  • H. if the weather (be)  fine.

  Phương pháp giải:

  Câu điều kiện loại II: If + S + V(quá khứ đơn), S + would/could + V

  Lời giải chi tiết:

  1  - d: lived; would work/could work

  2 - a: were; would tell

  3  - f: did not start; would be

  4  - b: used; would be

  5  - g: would change; had

  6  - c: were; would travel

  7  — h: would go; were/ was

  8  - e: would be; stopped

  Tạm dịch:

  1. Nếu Kim sống ở miền quê, cô ấy sẽ làm việc trên cánh đồng với nhiều loại động vật.

  2. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ kể cho anh ấy nghe sự thật.

  3. Nếu người ta không bắt đầu chiến tranh, thế giới sẽ là một nơi tốt hơn để sông.

  4. Nếu càng có nhiều người sử dụng phương tiện công cộng, sẽ ít có ô nhiễm không khí.

  5. Bạn sẽ thay đổi ngoại hình của mình, nếu bạn có cơ hội chứ?

  6. Nếu tôi lớn hơn 10 tuổi, tôi sẽ tự đi du lịch nước ngoài.

  7. Tôi sẽ đi biển; nếu thời tiết tốt.

  8. Cuộc sống trên trái đất sẽ không thể, nếu mặt trời ngừng chiếu sáng.


  4. Read the situations and make conditional sentences. You can use could where possible.

  (Đọc những tình huống và làm các câu điều kiện. Em có thể sử dụng “could” ở chỗ có thể.)

  1. Victor doesn't speak English. He can't get a good job.
  ⇒ If Victor spoke English, he could get a good job.
  OR: If Victor could speak English, he could / would get a good job.
  OR: Victor could / would get a good job if he could speak English.
  2. Nancy doesn't live near the park. She can't go running there every morning.
  3. Nam can't swim. He is not allowed to go to the swimming pool alone.
  4. Tom doesn't have a passport. He can't travel abroad.
  5. There are so many tourists visiting the national parks. The environment there is badly damaged.
  6. Tourists throw litter in the river. The water is polluted.
  7. These students do not work hard. They can't pass the exam.
  8. Hoa's got so much homework that she can't go out with her friends tonight.

  Phương pháp giải:

  Câu điều kiện loại II: If + S + V(quá khứ đơn), S + would/could + V

  Lời giải chi tiết:

  1. If Victor could speak English, he could get a good job. (Nếu Victor có thể nói được tiếng Anh, anh ấy có thể có được một công việc tốt.) 

  2. If Nancy lived near the park, she would/could go running there every morning. (Nếu Nancy sống gần công viên, sô ấy sẽ/có thể chạy bộ ở đó mỗi buổi sáng.)

  3. If Nam could swim, he would/could go to the swimming pool alone. (Nếu Nam có thể bơi được, anh ấy có thể đi đến hồ bơi một mình.) 

  4. If Tom had a passport, he would/could travel abroad.  (Nếu Tom có một hộ chiếu, anh ấy sẽ/có thể đi du lịch nước ngoài.) 

  5. If there weren’t so many tourists visiting the national parks, the environment there would not be badly polluted. (Nếu không có quá nhiều khách du lịch thăm, công viên quốc gia, môi trường ở đó sẽ ít bị ô nhiễm.)

  6. If tourists don’t throw litter in the river, the water would not be polluted. (Nếu du khách không ném rác xuống sông, nước sẽ không bị ô nhiễm.)

  7. If these students worked hard, they would pass the exam. (Nếu học sinh học chăm chi, chúng sẽ đậu kỳ thi thôi.)

  8. If Hoa didn’t have so much homework, she would/could go out with her friends tonight.( Nếu Hoa không có nhiều bài tập về nhà quá, cô ấy sẽ/có thể đi ra ngoài với bạn cô ấy tối nay. )

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 unit 10: Ecotourism - Language rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: