Sách giáo khoa - Lớp 10

  Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: FAMILY LIFE - communication and culture

  Trong bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: FAMILY LIFE communication and culture trang 10, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 phần chính là communication & culture. 
  Hãy cùng chúng mình giải đáp bài học này nhé!

   

  Communication - Giao tiếp

  Discussion (Thảo luận)

  Who does that in your family?  (Ai làm việc đó trong gia đình bạn?)

  Task 1. Look at the pictures. What is the person in each picture doing? Do you think they are happy? Why? or Why not?

  (Nhìn các bức tranh. Người ở mỗi bức tranh đang làm gì? Bạn nghĩ họ có đang hạnh phúc? Tại sao?)

  U1-L4-1-Co-542c03cc6269ff1ff555cda9f049a9db.jpg

  Đáp án gợi ý:

  The man is cleaning the house, doing the laundry and cooking.

  The woman is taking care the baby, cooking, cleaning the house ... at the same time.

  They are too busy with their household chores and certainly unhappy.

  Tạm dịch:

  Người đàn ông đang lau nhà, giặt đồ và nấu nướng.

  Người phụ nữ đang trông con, nấu nướng, lau dọn nhà cửa.. cùng lúc.

  Họ quá bận rộn với công việc nhà của mình và chắc chắn là không vui.

  Task 2. Listen to the TV talk show. Who said what? 

  (Lắng nghe một buổi nói chuyện trên truyền hình. Ai đã nói cái gì?)

  Click tại đây để nghe:

  a. Women also work to share the household financial burden with their husbands.
  b. Homemaking can't only be the job of the wife.
  c. A woman's job is to look after everybody in the family and take care of the house.
  d. Both husband and wife should join hands to provide for the family and to make it happy.
  e. In the family, the husband is the provider.
  f. Women's roles have changed.

  a b c d e f

  1.: Mr Pham Hoang:  
  2.: Mr Nguyen Nam:  
  3.: Ms Mai Lan: 

  Hướng dẫn giải:

  1. Mr Pham Hoang. c,e

  2. Ms Mai Lan. a,f

  3. Mr Nguyen Nam. b,d 

  Tạm dịch:

  a. Phụ nữ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình với chồng.

  b. Làm việc nhà có thể không chỉ là công việc của người vợ.

  c. Công việc của người phụ nữ là chăm sóc mọi người trong gia đình và chăm sóc ngôi nhà.

  d. Cả hai vợ chồng nên cùng nhau làm việc gia đình và làm cho nó hạnh phúc.

  e. Trong gia đình, người chồng là người chăm sóc.

  f. Vai trò của phụ nữ đã thay đổi.

  Audio script

  TV Host: Good evening, welcome to our Happy Family Programme. Our topic today is Roles in the Family', and our guests are Mr Pham Hoang, an artist, Mr Nguyen Nam, a teacher, and Ms Mai Lan, a doctor. Now, we'll hear what they think the roles of the wife and husband are in the family nowadays. What do you think about this, Mr Pham Hoang?

  Mr Pham Hoang: Well, in my opinion, in the family, the husband is the provider while the wife is the homemaker. Her job is to look after everybody in the family and take care of the house to make sure that it's clean and neat, and that the family has good meals every day.

  TV Host: So you mean the wife has to do most of the housework? What do you think, Ms Mai Lan?

  Ms Mai Lan: Well, I don't think so. Women's roles have changed. They also work to share the financial burden with their husbands, so their husbands should share household duties with them.

  TV Host: I see. What do you think, Mr Nguyen Nam?

  Mr Nguyen Nam: I agree with Ms Mai Lan. Homemaking can't only be the job of the wife or the husband. Both should join hands to provide for the family and to make it happy.

  Tạm dịch:

  MC: Chào buổi tối, chào mừng đến Chương trình Happy Family của chúng tôi. Chủ đề của chúng tôi là Vai trò trong gia đình, và khách của chúng tôi là họa sĩ Phạm Hoàng, thầy giáo Nguyễn Nam, và bác sĩ Mai Lan. Bây giờ, chúng ta sẽ được nghe những gì họ nghĩ về vai trò của vợ chồng là trong gia đình hiện nay. Ông nghĩ gì về điều này, ông Phạm Hoàng?

  Ông Phạm Hoàng: Vâng, theo tôi, trong gia đình, chồng là người cung cấp chính trong khi người vợ là người nội trợ. Công việc của cô là chăm sóc mọi người trong gia đình và chăm sóc ngôi nhà để đảm bảo rằng nó sạch sẽ và gọn gàng, và gia đình có bữa ăn hàng ngày.

  MC: Vậy ý anh là người vợ phải làm hầu hết việc nhà? Cô nghĩ gì, cô Mai Lan?

  Cô Mai Lan: Vâng, tôi không nghĩ thế. Vai trò của phụ nữ đã thay đổi. Họ cũng làm việc để chia sẻ gánh nặng tài chính với chồng mình, do đó, chồng của họ nên chia sẻ công việc gia đình với họ.

  MC: Tôi hiểu. Anh nghĩ gì, anh Nguyễn Nam?

  Nguyễn Nam: Tôi đồng ý với cô Mai Lan. Làm việc nhà có thể không chỉ là công việc riêng của vợ hoặc chồng. Cả hai nên tham gia cùng nhau để cho gia đình và làm cho gia đình hạnh phúc.

  Task 3. Work in groups. Discuss the questions. Then, report your group's opinions to the class.

  (Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi. Rồi trình bày với cả lớp ý tưởng của nhóm bạn.)

  1. Whose opinion do you agree with?
  2. What do you think the roles of the wife and the husband should be? Give reason(s) for your opinion.
  3. What roles do your mother and father perform in your family?
  4. Are your mother and father happy about their roles? Why? or Why not?

  Tạm dịch: 

  1. Bạn đồng ý với ai?

  2. Bạn nghĩ gì về vai trò của vợ và chồng? Đưa các lý do cho ý kiến của bạn?

  3. Cha mẹ bạn làm những gì trong gia đình bạn?

  4. Cha mẹ bạn có hạnh phúc về vai trò của họ không? Tại sao? Tại sao không?

  Đáp án gợi ý:

  1. We agree with Ms Mai Lan.

  2. We think in modern society women and men are equal. They both can take the responsibilities of the financial burden and share household duties with each one.

  3. My parents both work at office and share the housework.

  4. They are. Because they are not stressed with only one duty. 

  Tạm dịch:

  1. Chúng tôi đồng ý với ý kiến của Cô Mai Lan.

  2. Chúng tôi nghĩ trong xã hội hiện đại thì đàn ông hay phụ nữ đều như nhau. Họ đều chịu trách nhiệm về tài chính và chia sẻ công việc nhà với nhau.

  3. Bố mẹ tôi đều làm việc ở cơ quan và chia sẻ việc nhà.

  4. Họ có hạnh phúc vì không phải cảm thấy áp lực, căng thẳng khi chỉ làm nguyên 1 công việc.

  Culture - Văn hóa

  Read the two texts about family life in Singapore and in Viet Nam then answer the questions.

  (Đọc 2 bài văn về đời sống gia đình ở Singapore và Việt Nam rồi trả lời các câu hỏi.) 

  SINGAPORE

  In Singapore today, people tend to live in nuclear families which consist of parents and children. Families in Singapore are getting smaller. Many children even grow up in single-parent homes. In most Singaporean families, both parents work. Very young children go to nursery schools or stay home with a child-minder when their parents are at work. Old people usually live in their own homes or a nursing home if they cannot look after themselves. Singaporean parents try to spend their free time collaborating with the school in educating their children through the activities of the Parent Support Group or Parent Teacher Association.

  VIET NAM

  The extended family, which consists of three or even four generations - great grandparents, grandparents, parents and children - is still very popular in Viet Nam. In most Vietnamese families, when both parents work, young children stay home and are looked after by their grandparents or great-grandparents. On the other hand, it is the duty of the young people to take care of their elderly parents. A person will be considered ungrateful if he / she does not take good care of his / her parents or grandparents. Vietnamese parents often spend their free time helping their children with their homework or giving them advice on behaviour.

  Question Answers
  In Singapore In Viet Nam

  1

  What type of family is popular in the country?

   

   

  2

  Who takes care of young children when their parents are at work?

   

   

  3

  Who looks after elderly parents?

   

   

  4

  How do the parents contribute to educating their children?

   

  Tạm dịch:

  SINGAPORE

  Ở Singapore ngày nay, người ta có xu hướng sống trong những gia đình hạt nhân bao gồm bố mẹ và con cái. Những gia đình ở Singapore đang trở nên nhỏ hơn. 

  Nhiều trẻ em thậm chí lớn lên trong những gia đình bố - mẹ đơn thân. Ở hầu hết các gia đình Singapore, cả bố lẫn mẹ đều làm việc. Những đứa trẻ còn rất nhỏ đi học trường mẫu giáo hoặc ở nhà với người giữ trẻ khi bố mẹ chúng đi làm. Người già thường sống trong nhà của chính mình hoặc viện dưỡng lão nếu họ không thể tự chăm sóc được bản thân mình. Bố mẹ người Singapore cố gắng để dành thời gian hỗ trợ trường học trong việc giáo dục con em mình thông qua các hoạt động của Đội Hỗ Trợ Phụ Huynh hoặc Hiệp hội Giáo viên Phụ huynh.

  VIỆT NAM

  Những gia đình lớn, bao gồm 3 hay thậm chí 4 thế hệ - cụ ông cụ bà, ông bà, bố mẹ và con cái - vẫn rất phổ biến ở Việt Nam. Ở hầu hết các gia đình Việt Nam, khi cả bố lẫn mẹ đều làm việc, trẻ nhỏ ở nhà và được chăm sóc bởi ông bà hoặc các cụ. Mặt khác, nghĩa vụ của người trẻ là chăm sóc cha mẹ họ. Một người sẽ được coi là vô ơn nếu họ không thể chăm sóc tốt cha mẹ, ông bà, hoặc cụ của mình. Phụ huynh Việt Nam thường dành thời gian rảnh rỗi giúp đỡ con cái họ làm bài tập hoặc dạy con cách cư xử. 

  Đáp án:

  Questions

  Answers

  In Singapore

  In Viet Nam

  What type of 1 family is popular in the country?

  nuclear family

  extended family

  Who takes care of young children when their parents are at work?

  Nursery school or child-minder

  Grandparents or great grandparents

  Who looks after elderly parents?

  Nursing homes

  Their children

  How do the parents contribute to educating their children?

  They take part in the activities of the Parent Support Group or Parent Teacher Association.

  They help their children with their homework or give them advice on behaviour.

  Câu hỏi

  Câu trả lời

   Singapore

  Ở Việt Nam

  Loại gì đình nào phổ biến trên quốc gia đó?

  Gia đình hạt nhân

  Gia đình đa thế hệ

  Ai chăm sóc trẻ nhỏ khi cha mẹ đi làm?

  Mẫu giáo hoặc người trông trẻ

  Ông bà hoặc cụ

  Ai chăm sóc ông bà?

  Nhà dưỡng lão

  Con cái của họ

  Cha mẹ làm thế nào để giáo dục con cái của họ?

  Họ tham gia vào các hoạt động của Nhóm hỗ chợ Cha mẹ hoặc Trợ giảng cha mẹ.

  Họ giúp con mình làm bài tập về nhà hoặc đưa ra lời khuyên về hành vi.

  ____________________

  Vậy là chúng mình đã cùng nhau đi hết các nhiệm vụ của bài học Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: FAMILY LIFE communication and culture rồi.

  Chúc các bạn học tốt!

  ____________________

  Bài tiếp theo:

  Xem thêm: